Avtalsgrupp­sjukförsäkring, AGS-KL

Avtalsgrupp­sjukförsäkring AGS-KL kompletterar ersättningar från Försäkrings­kassan under sjukpenningtid och tid med rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken, SFB, under tid med sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt SFB.

När lämnar AGS-KL ersättning?

Dagsersättning

Ersättning i form av dagsersättning under sjukpenningtid lämnas tidigast från och med dag 15 i sjukperioden, även om den försäkrade saknar rätt till sjuklön enligt lag (till exempel om hon eller han är korttidsanställd eller arbetslös som omfattas av efterskydd i AGS-KL).

Dagsersättning lämnas dock redan från den första dagen när Försäkrings­kassan betalar ut smittbärarpenning under tid då en försäkrad måste avstå från att arbeta därför att hon eller han är smittbärare eller på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen.

Månadsersättning

Om sjukpenningtiden övergår till sjukersättning eller aktivitetsersättning lämnar AGS-KL månadsersättning.

Förutsättningar för rätt till dags- eller månadsersättning

För att ha rätt till dagsersättning eller månadsersättning från AGS-KL måste följande förutsättningar vara uppfyllda. Den anställda ska:

  • ha en sjukpenning­grundande inkomst (SGI) som är fastställd av Försäkrings­kassan,

  • ha varit anställd minst 90 dagar och fortfarande är anställd (eller har varit anställd i minst 90 dagar och är arbetslös/tjänstledig och omfattas av efterskydd),

  • ha varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka tillbaka innan försäkringen börjar gälla.

Om den anställda när försäkringen ska börja gälla redan är sjukskriven, kan hon eller han inte få ersättning för den delen. Ersättning kan bara lämnas för en ytterligare nedsättning av arbetsförmågan – det vill säga utöver den som förelåg när den anställda började omfattas av försäkringen.

När kan ersättning inte lämnas

För den tid en anställd har rätt till sjuklön enligt lag (SjLL) eller kollektiv­avtal lämnas ingen ersättning från AGS-KL.

Vid arbetsskada lämnas ingen ersättning från AGS-KL om inkomstförlusten ersätts enligt socialförsäkringsbalkens bestämmelser om arbetsskada eller enligt TFA-KL eller annan trygghets­försäkring. Detsamma gäller om inkomstförlusten ersätts enligt bestämmelserna om statligt personskadeskydd i SFB, enligt lag om statlig ersättning vid ideell skada med mera.

Rätten till AGS-KL-ersättning upphör senast den månad då den försäkrade fyller 66 år.

Mer om kvalifikationstid och försäkringsgrundande an­ställnings­tid

Kvalifikationstid

En av förutsättningarna för att ha rätt till ersättning från AGS-KL är att den försäkrade varit anställd i sammanlagt 90 dagar. Då har hon eller han fullgjort kvalifikationstiden. Vid beräkning av kvalifikationstid kan tidigare anställningar hos arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om AGS-KL, AGS, ITP eller KTP tillgodoräknas.

Detta under förutsättning att någon del av den tidigare anställningen innehafts senast under de två år som närmast föregått den pågående anställningen.

Exempel på beräkning av kvalifikationstid:

Anita började hos A-kommunen den 1 januari 2024. Under år 2022 var hon anställd 60 dagar som taxichaufför hos en arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om AGS och därefter i 30 dagar hos X-kommunen. Genom anställningen som taxichaufför och hos X-kommunen har Anita 90 dagars kvalifikationstid under de senaste två åren. Därmed har hon fullgjort kvalifikationstiden och försäkringen gäller från första dagen i anställningen hos A-kommunen.

Försäkringsgrundande an­ställnings­tid

När kvalifikationstiden är fullgjord, så gäller försäkringen så länge anställningen varar (försäkringsgrundande an­ställnings­tid). Däremot får man inte vara borta från arbetet mer än sex månader i följd om det inte handlar om ledighet med lön, sjukdom eller hel ledighet enligt föräldraledighetslagen.

Är man borta från arbetet mer än sex månader av andra orsaker så är den tiden inte försäkringsgrundande an­ställnings­tid. Läs mer under avsnittet om efterskydd sist i detta kapitel.

Så gäller AGS-KL vid sjukpenning

Till och med dag 360 i sjukperioden

Dagsersättning från AGS-KL kompletterar sjukpenning enligt SFB men längst till och med dag 360 i den aktuella sjukperioden. Det gäller oavsett om Försäkrings­kassan betalar sjukpenning på normalnivå eller på fortsättningsnivå, eftersom AGS-KL saknar den regel om sammanläggning av ersättningsdagar inom en ramtid (se avsnittet om Sjukpenning på normalnivå) som finns för sjukpenning.

Ersättning vid sjukpenning på normalnivå

Ersättningen från AGS-KL när Försäkrings­kassan betalar sjukpenning på normalnivå med 80 procent av SGI är 12,887 procent av utbetalad sjukpenning.

Ersättning vid sjukpenning på fortsättningsnivå

När Försäkrings­kassan betalar sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent av SGI lämnas dagsersättning med motsvarande 13,746 procent av utbetalad sjukpenning.

Särskild AGS-­KL-­förmån – gäller med övergångsregler

Särskild AGS-KL-förmån infördes den 1 juni 2018 och upphörde den 1 oktober 2022. Syftet med Särskild AGS-KL-förmån var att möjliggöra fortsatt ersättning från AGS-KL under en begränsad tid om Försäkrings­kassan (med hänvisning till 27 kapitlet 48 eller 49 §§ SFB) beslutat att inte betala sjukpenning.

Från och med den 1 oktober 2022 gäller Särskild AGS-KL-förmån med övergångsregler för ersättningsberättigade fall t.o.m. den 30 september 2022.

Månadsersättning under tid med sjuk- och aktivitetsersättning

Under tid med sjuk-/aktivitetsersättning lämnas månadsersättning från AGS-KL. Månadsersättningens storlek beräknas utifrån den försäkrades sjukpenning­grundande inkomst vid insjuknandet.

Vid hel sjuk-/aktivitetsersättning betalas hel månadsersättning, vid sjuk-/aktivitetsersättning på 75 procent betalas månadsersättning på 75 procent, och så vidare.

Om en person redan är delvis arbetsoförmögen när försäkrings­skyddet ska träda i kraft kan försäkringen lämna ersättning för en ytterligare nedsättning av arbetsförmågan på minst 25 procent.

Exempel

En försäkrad har sjukpenning på 25 procent när försäkrings­skyddet träder i kraft och beviljas senare sjukersättning på 50 procent. Från AGS-KL kan den försäkrade då få månadsersättning med 25 procent.

Hur länge betalas månadsersättningen?

Månadsersättning från AGS-KL betalas i regel från och med månaden efter den månad då Försäkrings­kassan beslutade om sjuk-/aktivitetsersättning. Om sjuk-/aktivitetsersättningen bryts och övergår till sjukpenning anses detta vara samma sjuk­period.

Månadsersättning lämnas längst till och med kalendermånaden före 66-årsdagen.

Om den försäkrade beviljats icke tidsbegränsad sjukersättning enligt de regler som gällde före den 1 juli 2008 får hon eller han arbeta enligt särskilda regler. Om arbetsinkomsten understiger ett fribelopp, minskas inte sjukersättningen – och därmed inte heller månadsersättningen från AGS-KL.

När reduceringsinkomsten (som inkomsten från arbetet kallas vid denna så kallade steglösa avräkning) överstiger fribeloppet, minskas sjukersättningen med ett belopp som uppgår till 50 procent av reduceringsinkomsten. Detta gäller upp till ett tak på 8 prisbasbelopp (458 400 kronor 2024) Om reduceringsinkomsten är högre, minskas sjukersättningen krona för krona.

Månadsersättningen från AGS-KL minskas då i motsvarande proportion som sjukersättningen minskas.

Exempel på månadsersättningens storlek

Tabellerna visar exempel på hel månadsersättning i kronor i förhållande till den försäkrades sjukpenning­grundande inkomst vid sjukfallets början.

Först följer exempel ur den ersättningstabell som gäller för sjukfall som inträffat senast den 31 december 2015.

Sjukpenning­grundande inkomst vid insjuknandet, krMånadsersättning, kr (gäller sjukfall som inträffat 2009-07-01 - 2015-12-31)
0 – 132 00075
140 000657
160 0002 000
180 0002 250
200 0002 500
220 0002 750
240 0003 000
260 0003 250
280 0003 500
300 0003 750
320 0004 000
321 000 –>4 013

Nedan visas exempel på hel månadsersättning för sjukfall från och med den 1 januari 2016.

Sjukpenning­grundande inkomst vid insjuknandet, krMånadsersättning, kr (gäller sjukfall som inträffat 2016-01-01 eller senare)
0 –<135 00075
140 000438
160 0001 767
180 0002 250
200 0002 500
220 0002 750
240 0003 000
260 0003 250
280 0003 500
300 0003 750
320 0004 000
330 000 4 125
332 000 –> 4 150

Månadsersättning för inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp

Månadsersättning från AGS-KL betalas även på inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp. Hel månadsersättning beräknas enligt nedanstående tabell. 

Inkomstunderlag i prisbasbelopp7,5-20 20-30
Månadsersättning från AGS-KL65%     32,5%

På inkomstdelar mellan 7,5–20 prisbasbelopp lämnas 65 procent i månadsersättning och på inkomstdelar mellan 20–30 prisbasbelopp lämnas 32,5 procent i ersättning. För inkomst­delar över 30 prisbasbelopp lämnas ingen ersättning.

Sedan den 1 november 2015 lämnas ersättning i förhållande till graden av arbetsförmåga. Om beslutet om sjuk-/aktivitetsersättning för inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp är fattat dessförinnan bygger ersättningen på minskningen av arbets­tiden hos arbetsgivaren.

Värdesäkring

När en sjuk­period varat 24 månader i följd lämnas värdesäkringstillägg till månadsersättningen om prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken, SFB, har stigit sedan sjukperiodens början (på grund av höjning av det allmänna prisläget). 

Skatteregler

Ersättningen från AGS-KL är skattepliktig inkomst.

Efterskydd

Efterskydd innebär att AGS-KL fortsätter att gälla även efter det att försäkringsgrundande an­ställnings­tid har upphört. En av förutsättningarna är dock att kvalifikationstiden har fullgjorts när anställningen upphör. En annan förutsättning för att ­efterskyddet ska gälla är att den försäkrade har en sjukpenning­grundande inkomst (SGI) enligt socialförsäkringsbalken, SFB.

Efterskyddet gäller under 720 dagar. Dagar med efterskydd förbrukas inte i vissa situa­tioner. ”Överhoppningsbara” dagar under efterskyddstiden är dagar med sjuklön enligt sjuklönelagen, sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, smittbärar­penning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sådana ersättningsdagar förbrukar inte dagar med efterskydd.

I följande situationer upphör efterskyddet:

  • Om den försäkrade saknar sjukpenning­grundande inkomst, SGI. Det kan hända exempelvis om den som blir arbetslös eller slutar sin an­ställning med avgångsvederlag inte anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen inom tre månader.

  • Om den försäkrade slutar sin an­ställning utan att iaktta avtalsenlig uppsägningstid.

  • Om den försäkrade får rätt till i huvudsak motsvarande förmåner på annat sätt.

  • Om den försäkrade har varit anställd i sammanlagt 180 dagar hos en eller flera oförsäkrade arbetsgivare upphör efterskyddet.

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd