En pojke och en flicka står i ett rapsfält där rapsen är nästan lika hög som de är långa.

Foto: Johnérs Bildbyrå

En tryggare vardag som bidrar till hållbarhet

Våra för­säkring­ar gäller på lika villkor för alla som jobbar på en arbetsplats med kollektiv­avtal. Det gör vardagen tryggare för både anställda och arbetsgivare och bidrar samtidigt till ekonomisk och social hållbarhet i samhället.

I Sverige jobbar 9 av 10 anställda på en arbetsplats som har kollektiv­avtal. Det innebär att arbetsgivaren följer de avtal som arbetsgivar­organisationer och fackförbund har kommit överens om ska gälla på arbets­marknaden. I avtalen ingår för­säkring­ar för de anställda, som arbetsgivaren står för.

Det är här Afa För­säkring kommer in i bilden. Vi administrerar de kollektiv­avtalade för­säkring­arna och ser till att de försäkrade får ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Det ger anställda en tryggare vardag till en låg kostnad för arbetsgivaren, vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet i samhället. För­säkring­arna gäller på lika villkor för alla och bidrar därigenom till social hållbarhet.

Hållbar förvaltning av kapital och fastigheter

Försäkrings­verksamhet kräver en långsiktigt hållbar kapital­förvaltning. Afa För­säkring har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi följer EU-direktiv och -regelverk med målet att bidra i omställningen till en koldioxidneutral ekonomi. Afa För­säkring är också en stor fastighetsägare i Stockholm. Vi strävar efter att vår fastighetsförvaltning ska vara cirkulär, till exempel genom återbruk av material vid ombyggnationer.

Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Vår uppgift är att tillgodose människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet. Vi ser också en samhällelig nytta i att förebygga arbetsskador och ohälsa. Därför finansierar vi forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Med forskning som kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna kan vi medverka till att minska antalet arbetsskador och sjukskrivningar. Det bidrar till både ekonomisk och social hållbarhet.

Hållbarhet i arbetslivet

Ett av Afa Försäkrings övergripande mål är att vi ska bedriva en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar verksamhet. Vi definierar hållbarhet och en hållbar utveckling enligt Brundtlandrapporten. Det vill säga en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Våra för­säkring­ar är en del av kollektivavtalen mellan arbets­marknadens parter och har bidragit till ökad trygghet för arbetsgivare och arbetstagare i 60 år. Så länge har Afa För­säkring förvaltat idén om en för­säkring på lika villkor och verkat för hållbarhet i arbetslivet.

Person skriver

Ansvarsfulla investeringar

Vår kapital­förvaltning ska ge en långsiktigt god avkastning som tryggar framtida försäkrings­ersättningar och bidrar till en hållbar framtid.