En pojke och en flicka står i ett rapsfält där rapsen är nästan lika hög som de är långa.

Foto: Johnérs Bildbyrå

En tryggare vardag som bidrar till hållbarhet

Våra för­säkring­ar gäller på lika villkor för alla som jobbar på en arbetsplats med kollektiv­avtal. Det gör vardagen tryggare för både anställda och arbetsgivare och bidrar samtidigt till social och ekonomisk hållbarhet i samhället.

I Sverige jobbar 9 av 10 anställda på en arbetsplats som har kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivaren följer de avtal som arbetsgivarorganisationer och fackförbund har kommit överens om ska gälla på arbetsmarknaden. I avtalen ingår försäkringar för de anställda, som arbetsgivaren står för.

Det är här Afa Försäkring kommer in i bilden. Vi administrerar de kollektivavtalade försäkringarna och ser till att de försäkrade får ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna gäller på lika villkor för alla och bidrar därigenom till social hållbarhet. Det ger anställda en tryggare vardag till en låg kostnad för arbetsgivaren, vilket i sin tur bidrar till ekonomisk hållbarhet i samhället.

Hållbar förvaltning av kapital och fastigheter

Försäkringsverksamhet kräver en långsiktigt hållbar kapitalförvaltning. Afa Försäkring har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi följer EU-direktiv och -regelverk med målet att bidra i omställningen till en koldioxidneutral ekonomi. Afa Försäkring är också en stor fastighetsägare i Stockholm. Vi strävar efter att vår fastighetsförvaltning ska vara cirkulär, till exempel genom återbruk av material vid ombyggnationer.

Forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Vår uppgift är att tillgodose människors behov av ekonomisk trygghet i arbetslivet. Vi ser också en samhällelig nytta i att förebygga arbetsskador och ohälsa. Därför finansierar vi forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Med forskning som kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna kan vi medverka till att minska antalet arbetsskador och sjukskrivningar. Det bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet i arbetslivet

Ett av Afa Försäkrings övergripande mål är att vi ska bedriva en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar verksamhet. Vi definierar hållbarhet och en hållbar utveckling enligt Brundtlandrapporten. Det vill säga en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Våra försäkringar är en del av kollektivavtalen mellan arbetsmarknadens parter och har bidragit till ökad trygghet för arbetsgivare och arbetstagare i 60 år. Så länge har Afa Försäkring förvaltat idén om en försäkring på lika villkor och verkat för hållbarhet i arbetslivet.

Person skriver

Ansvarsfulla investeringar

Vår kapital­förvaltning ska ge en långsiktigt god avkastning som tryggar framtida försäkrings­ersättningar och bidrar till en hållbar framtid.