En kvinna och två män tittar i en bärbar dator.

Foto: Johnér Bildbyrå

Frågor och svar om reha­bili­terings­stödet

Här hittar du vanliga frågor och svar om arbetslivsinriktat reha­bili­terings­stöd.

För vem och vad kan man söka stöd för?

Som arbetsgivare kan du ansöka om reha­bili­terings­stöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om reha­bili­terings­stöd:

 • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.

 • Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

 • Försäkrings­kassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL

 • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.

 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektiv­avtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär.

Det kan till exempel röra sig om:

 • samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut

 • beroendebehandling

 • kurser i stresshantering och livsstilsförändring

 • omskolning.

Ett exempel på en insats för fysiska besvär som kan falla inom ramen för reha­bili­terings­stödet är att en anställd som har till exempel ryggbesvär på grund av att hen lyfter fel och deltar i en kurs för att lära sig att lyfta rätt.

 • Utredningar, kartläggningar samt bedömningssamtal. Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsutredning.

 • Medicinsk rehabilitering såsom läkarbesök, naprapat, sjukgymnast, abstinensbehandling, provtagning, drogtester, ergonomikonsultation, arbetsterapi etc.

 • Gruppaktiviteter

 • Administrativa kostnader för till exempel vikarier, lönekostnader

 • Arbetshjälpmedel och arbetsplatsanpassningar

 • Hälsofrämjande insatser till exempel:
  Friskvård
  Rökavvänjning
  Träning
  Viktminskning och dyl.

 • Tjänster som till exempel:
  Screeningverktyg
  Handledning och coachning
  Ledarskapsutbildningar
  Föreläsningar

Som arbetsgivare har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaden när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Försäkrings­kassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om reha­bili­terings­stöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Läs mer om efterskydd

För den som är arbetslös kan reha­bili­terings­stöd beviljas med upp till 75 procent av kostnaden. Högst 37 500 kronor kan dock betalas för en och samma person.

Resten av kostnaden förutsätts bli täckt på annat sätt, till exempel genom att Arbetsförmedlingen eller Försäkrings­kassan står för denna.

Om delar eller en behandling är digital behöver det framgå i underlaget om rehabiliteringen. En särskild prövning kan göras för digitala behandlingar.

I ansökan behöver det finnas en motivering till varför delar eller hela av behandlingen har genomförts digitalt. En specifikation över kostnaderna behöver finnas i underlaget från behandlaren eller behandlingsföretaget.

Ansökans rätt till ersättning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet.

Ansökan

Ansökan om Afa Försäkrings reha­bili­terings­stöd görs digitalt på vår hemsida under Reha­bili­terings­stöd, Ansök om rehabiliteringsstöd.

Ansökan och kompletterande handlingar tas enbart emot digitalt på vår hemsida. Komplettera ditt ärende.

Ja, du kan komplettera en ansökan för reha­bili­terings­stödet. Vi tar emot kompletterande handlingar digitalt på vår hemsida: Komplettera ditt ärende.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa För­säkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om reha­bili­terings­stöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.

En kopia på fakturan eller fakturaspecifikationen som behandlaren eller behandlingsföretaget har skickat till den sökande arbetsgivaren.

Av fakturan/fakturaspecifikationen måste vi kunna se vem som har rehabiliterats. Om faktura/fakturaspecifikation inte finns kan även ett intyg från behandlaren eller det behandlande företaget skickas in där Afa För­säkring kan se att betalning skett för beviljad rehabiliteringsinsats. På intyget behöver det framgå vem som har rehabiliterats.

Faktura/intyg behöver inte märkas med person­uppgifter, märk istället med ett referensnummer som överens­stämmer med underlaget om rehabiliteringen.

Afa För­säkring har ingen möjlighet att göra delutbetalningar. Skicka in fakturor när ni har blivit slutfakturerade. Om fakturor skickas in löpande i ett beviljat ärende. Skriv då slutfaktura på sista fakturan.