Premie­befrielse­försäkring vid sjukdom och arbetsskada

Försäkringen betalar in premier till tjänste­pension när man är sjukskriven på grund av sjukdom eller arbetsskada, eller om man har en arbetsskadelivränta.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • 4,5 procent av din sjukpenninggrundande inkomst
 • 30 procent av inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp
Person med krycka ståendes framför en rullstol.
Person med krycka ståendes framför en rullstol.

Här nedan hittar du mer information om hur premiebefrielseförsäkringen fungerar vid sjukdom och arbetsskada.

Premiebefrielseförsäkringen gäller för arbetare på privata företag och inom kooperationen. Premiebefrielseförsäkringen betalar premier till tjänstepensionen när de anställda är sjukskrivna.

Försäkringen gäller när den anställda:

 • Får sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, rehabiliteringspenning eller arbetsskadelivränta.

 • Har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

 • Har arbetat minst 25 procent veckan innan din sjukskrivning.

Från och med 1 januari 2023, gäller försäkringen från och med den månad man fyller 22 år.

För den som söker premie­befrielse­försäkring för föräldraledighet i efterhand gäller följande åldersgräns:

 • För 2022 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 23 år

 • För 2021 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 24 år

 • För 2020 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 25 år

Man omfattas av försäkringen till och med månaden innan du fyller 65 år.

Anställda på privata företag och inom kooperationen som ansöker om ersättning från sjukförsäkringen (AGS) eller arbetsskadeförsäkringen (TFA), anmäler samtidigt till premiebefrielseförsäkringen.

När vi gör inbetalningar till tjänstepensionen från Premiebefrielseförsäkringen, skickar vi premierna till Fora. De gör sedan inbetalningar till den valda förvaltaren.

Hur mycket Premiebefrielseförsäkring ger beror på den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är Försäkringskassan som bestämmer SGI baserat på årsinkomst.

Premiebefrielseförsäkringen betalar in premier som motsvarar 4,5 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, för en årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Det vill säga 511 500 kronor.

En årsinkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp, ger 30 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten på det som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Halv ersättning från Försäkringskassan ger halva pensionspremien.

Var uppmärksam på att vissa avtal har kompletterande regler och villkor. Skillnader mellan olika avtal kan omfatta sådant som åldersgräns för ersättning och ersättningspremie. Du hittar vad som gäller för just ditt kollektiv­avtal under Kollektiv­avtal som ger mer till tjänste­pensionen vid sjukdom nedan.

Vissa kollektivavtal betalar ytterligare pensionspremier till dig som privatanställd arbetare under din sjukskrivning. Det gäller följande kollektivavtal. Är du osäker om du omfattas av någon av avtalen? Prata med din arbetsgivare.

Installationsavtalet

Installatörsföretagen (tidigare EIO) och Svenska Elektrikerförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2016.

Kraftverksavtalet

EnergiFöretagens Arbetsgivarförening (EFA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Elektroskandiaavtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF), för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Måleriavtalet

Måleriföretagen och Målarförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Måleriavtalet inklusive Månadslön

Fastigo och Målarförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Massa- och Pappersavtalet

Industriarbetsgivarna och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Blå avtalet

Industriarbetsgivarna, IF Metall och Seko, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2018.

Privatteateravtalet

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Svenska Musikerförbundet, för anställda som omfattas från och med 1 april 2018.

Byggavtalet

Byggföretagen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Glasmästeriavtalet

Glasbranschföreningen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Teknikinstallationsavtalet

Installatörsföretagen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Plåt- och Ventilationsavtalet

Plåt- och ventföretagen och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Lageravtalet

Teknikgrossisternas Arbetsgivarförening och Handelsanställdas förbund, för anställda som omfattas från och med 1 januari 2021.

Danscentrumavtalet

Danscentrum och fackförbundet för Scen & Film, för anställda som omfattas från och med 1 februari 2020.

Teatercentrumavtalet

Teatercentrum och fackförbundet för Scen & Film, för anställda som omfattas från och med 1 februari 2020.

Väg- och Banavtalet

Sveriges Byggindustrier och SEKO, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Entreprenadmaskinavtalet

Maskinentreprenörerna och Byggnads, för anställda som omfattas från och med 1 december 2020.

Efterskydd innebär att premiebefrielseförsäkringen fortsätter att gälla när anställningen har upphört, eller om man är frånvarande från arbetet en längre tid, till exempel vid tjänstledighet. Efterskyddet gäller i 90 dagar efter anställningens slut.

Vi kan betala pensionspremien i Gemensam tjänstepension (GTP) för en sjukskrivning som börjar under efterskyddstiden.

Det behövs ingen separat anmälan. När man gör anmälan till sjukförsäkringen (AGS) så är den samtidigt en anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

För att efterskyddet ska gälla ska man ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fastställd av Försäkringskassan.

Blir man sjuk under efterskyddstiden kommer dagar med sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller smittbärarpenning inte att förbruka efterskyddsdagar.

Efterskydd för premiebefrielseförsäkringen gäller inte vid föräldraledighet.

Sjuklivränta är en del av Avtalspension SAF-LO och gäller för dig som är född mellan 1935 – 1967. Sjuklivränta är också en del av Gemensam tjänstepension (GTP) för dig som är född mellan 1933 – 1968.

Olika regler gäller beroende på om du är privat anställd arbetare, eller kooperativt anställd arbetare.

För privat anställda arbetare gäller sjuklivränta om du:

 • Var förtidspensionerad den 31 december 1995.

 • Var sjukskriven den 31 december 1995 och får förtidspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning i anslutning till sjukperioden.

För kooperativt anställda arbetare gäller sjuklivränta om du:

 • Var förtidspensionerad den 31 december 1996.

 • Var sjukskriven den 31 december 1996 och får förtidspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning i anslutning till sjukperioden.

Förlängd livränta är en del av Avtalspension SAF-LO och gäller för dig som är född mellan 1935 – 1967. Förlängd livränta är också en del av Gemensam tjänstepension (GTP) för dig som är född mellan 1933 – 1968.

Olika regler gäller beroende på om du är privat anställd arbetare, eller kooperativt anställd arbetare.

För privat anställda arbetare gäller förlängd livränta om du:

 • Var förtidspensionerad 31 december 1995 och fick livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

 • Var förtidspensionerad den 31 december 1995, omfattades av STP och fick livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring på grund av arbetsskada du fått innan 1996.

 • Var sjuk den 31 december 1995 och fick sjukersättning eller aktivitetsersättning i anslutning till sjukperioden.

För kooperativt anställda arbetare gäller förlängd livränta om du:

 • Var förtidspensionerad 31 december 1996 och fick livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

 • Var förtidspensionerad den 31 december 1996, omfattades av STPK och fick livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring på grund av arbetsskada du fått innan 1997.

 • Var sjuk den 31 december 1997 och fick sjukersättning eller aktivitetsersättning i anslutning till sjukperioden.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

När du är sjukskriven tar premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. När du anmäler din sjukskrivning hos oss, anmäler du samtidigt till premiebefrielseförsäkringen.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Från den 1 januari 2021 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 24 år.

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

 • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din anställning.

 • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

 • Har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premiebefrielseförsäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskadeförsäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.

Sjuklivränta berör dig som var sjuk eller förtidspensionerad vid övergången från gamla STP alternativt gamla STPK till nya Avtalspension SAF-LO eller KFO-LO. Syftet är att du ska få ersättning under din sjuktid trots bytet av avtal. Vilket avtal som gäller för dig, beror på vilken sektor du tillhör.

Sjuklivräntans storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under sjuktiden och den genomsnittliga årsinkomsten.

Sjuklivräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Sjuklivräntan beräknas i proportion till hur mycket din arbetsförmåga påverkats. Till exempel om du får halv sjukersättning eller aktivitetsersättning, får du halv sjuklivränta.

Förlängd livränta berör dig som vid övergången från gamla STP till nya Avtalspension SAF-LO 1995/1996, eller övergången från gamla STPK till nya avtalspension inom KFO-LO 1996/1997. Vad som gäller för dig beror på inom vilken sektor du arbetar inom.

Förlängd livräntas storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under arbetsskadetid och anställningstid, samt den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan beräknas i proportion till hur din arbetsförmåga påverkats.

Hur förlängd livränta betalas ut beror på vilket avtal du omfattades av. Hade du STP är det AMF som betalar ut sjuklivränta. Hade du STPK är det Folksam som betalar ut sjuklivränta. Den förlängda livräntan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år och livet ut. 

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din anställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkringskassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning. Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.

Ja. För Avtals­pension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Gemensam tjänste­pension (GTP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

Ja, försäkringen tar över premiebetalningen när du är sjukskriven. Det gäller både för Avtalspension SAF-LO och GTP.

Nej, pensionspremien är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänstepension.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren. Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

 • Omslag till Försäkringsvillkor och bestämmelser 2022
  PDF

  Försäkringsvillkor för privat sektor

  Läs villkor för dessa för­säkring­ar: Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS), Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA), Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL), Försäkring om avgångs­bidrag (AGB), Föräldra­penning­tillägg (FPT) och premie­befrielse­försäkring.

  Filnummer: F0265
  Ladda ner (1.85 MB)
 • Omslag till försäkringsvillkor för kooperativt anställda
  PDF

  Försäkringsvillkor kooperativt anställda

  Läs villkoren för trygghets­försäkring vid arbetsskada och premie­befrielse­försäkring. Dessutom villkor för sjuklivränta och förlängd livränta för personer födda 1933-1968.

  Filnummer: F6131
  Ladda ner (297 KB)
 • Omslag till särskilda bestämmelser för sjöfolk
  PDF

  Särskilda bestämmelser för sjöfolk

  Läs särskilda bestämmelser för Afa-för­säkring­arna, omställnings­försäkring och Avtals­pension SAF-LO för sjöfolk.

  Filnummer: F6373
  Ladda ner (64 KB)
Fötter som sticker ut under ett täcke.

Sjukförsäkring

Med vår sjukförsäkring kan du få extra ersättning när du är sjukskriven och får ersättning från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

Arbetsskade­försäkring

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från vår försäkring.