Bolags­stämma

Bolagsstämmorna i Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag:

  • beslutar om bolagsordning

  • fastställer resultat- och balansräkning

  • beslutar om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust

  • beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

  • utser styrelsemedlemmar och revisorer samt beslutar om deras arvoden.

Senaste stämma hölls den 8 juni 2023.