Bolags­stämma

Bolags­stämman i Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag:

  • beslutar om bolags­ordning

  • fastställer resultat- och balansräkning

  • beslutar om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust

  • beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

  • utser styrelsemedlemmar och revisorer samt beslutar om deras arvoden.

Senaste stämma hölls i Stockholm den 6 oktober 2023.