Avgifts­befrielse­försäkring

Försäkringen betalar pensionsavgiften till din avgiftsbestämda tjänste­pension när du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan, eller om du får arbetsskadelivränta.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

  • Pensionsavsättning vid sjuk- eller aktivitetsersättning
  • Pensionsavsättning vid arbetsskadelivränta
Plåster
Plåster

Avgiftsbefrielseförsäkringen gäller för anställda inom kommuner, regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan. 

Försäkringen gäller när man får sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta från Försäkringskassan när man omfattas av pensionsavtalet AKAP-KR, KAP-KL eller TPA 18. I vissa fall kan äldre avtal gälla som PFA eller KAP-KL Svenska Kyrkan.

Anställda på privata företag och inom kooperationen kan ha rätt till Premiebefrielseförsäkring vid inbetalning till tjänste­pension.

Övriga grupper har inte avsättning till tjänstepension från Afa Försäkring.

När de anställda anmäler sjukdom eller arbetsskada, görs samtidigt en anmälan till avgiftsbefrielseförsäkringen. De behöver alltså inte göra en separat anmälan.

Efterskydd innebär att avgiftsbefrielseförsäkringen fortsätter att gälla när anställningen har upphört, eller om man är frånvarande från arbetet en längre tid, till exempel vid tjänstledighet. Efterskyddet gäller i 90 dagar efter anställningens slut.

Vi kan betala pensionsavgiften i tjänstepensionen för en sjukskrivning som inträffar under efterskyddstiden.

Det behövs ingen separat anmälan. När man gör anmälan till sjukförsäkringen (AGS-KL) så är den samtidigt en anmälan till avgiftsfrielseförsäkringen.

För att efterskyddet ska börja gälla ska man ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI, fastställd av Försäkringskassan.

Det finns olika pensionsavtal inom kommuner, regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan: AKAP-KR, KAP-KL och TPA 18.

Storleken på inbetalning till tjänstepensionen bestäms av vad som står i de olika pensionsavtalen för anställda på dessa arbetsplatser.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Avgiftsbefrielseförsäkringen är en kollektivavtalad försäkring du har genom din anställning och ditt pensionsavtal. Vid sjukdom eller olycksfall kan försäkringen betala pensionsavgift till din tjänstepension.

Du gör ingen särskild anmälan till avgiftsbefrielseförsäkringen. Den sker samtidigt som du anmäler sjukskrivning eller arbetsskada. 

Vi tar över betalningen av den avgiftsbestämda delen av din ålderspension när du får rätt till månadsersättning från sjukförsäkringen AGS-KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Kommuner, regioner och kommunala företag

Ja, du har rätt att välja förvaltare av den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen. Avgiftsbefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning av pensionsavgift och skickar in den till förvaltaren som du redan har valt.

Om du vill byta förvaltare ska du kontakta  Pensionsvalet, eller  Skandikon.

Svenska kyrkan

Nej, du kan inte välja förvaltare. För anställda inom Svenska kyrkan betalas pensionsavgiften till Kyrkans pensionskassa.

Nej, pensionsavgiften är inte skattepliktig. Däremot betalar man skatt när man så småningom tar ut sin tjänstepension.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren. Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Mer om våra för­säkring­ar

Fötter som sticker ut under ett täcke.

Om du blir sjuk

Sjukförsäkringen kompletterar ersättning som du får från Försäkrings­kassan.

Person med gipsad arm.

Försäkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din försäkring i kollektiv­avtalet.