Bolagsstyrning

Sunda principer för bolagsstyrning är en viktig förutsättning för att skapa förtroende hos våra ägare, uppdragsgivare, kunder och medarbetare.

Karta över bolagsstyrning

Afa För­säkring tillhör inte den huvudsakliga målgrupp till vilken "Svensk kod för bolagsstyrning" vänder sig. Det är dock naturligt att bolag som ägs av arbets­marknadens parter i möjligaste mån vill föregå med gott exempel och följa utvecklingen inom området. Afa Försäkrings styrelse har därför beslutat att Afa För­säkring, där det anses lämpligt, mot bakgrund av ägarstruktur och verksamhetens art ska följa koden.

Afa För­säkring har valt att avvika från Koden på följande punkter:

  • Enligt Koden ska bolaget ha en valberedning som ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Bolagets ägare har valt att inte tillsätta en valberedning. Skälet till detta är att bolaget endast har tre ägare, vilka genom sina ombud på bolags­stämman utser styrelsepersoner. Ägarna har härigenom full insyn i styrelsens arbete. När styrelseledamöter utses ser ägarna till att det samlade behovet av kunskap och erfarenhet uppfylls.

  • Enligt Koden ska en styrelse inte ha suppleanter. Afa För­säkring har valt att göra avsteg från Koden och tillsätta suppleanter. Suppleanterna är få till antalet och kallas till styrelsemöten om de ska tjänstgöra. De är engagerade och väl pålästa och utgör en sådan tillgång i styrelsearbetet att de bör finnas kvar.

  • Enligt Koden ska granskning ske av delårs­rapporter. Afa Försäkrings revisorer granskar inte bolagets delårs­rapport. Avvikelse från Koden sker med hänsyn till att bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag och med syfte att begränsa kostnaderna för försäkrings­tagarna och de försäkrade.

  • Enligt Koden ska bolaget på sin webbplats bl.a. lämna uppgift om styrelseledamots födelseår, huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget samt vilket år ledamoten invaldes i styrelsen. Denna information framgår av bolags­styrnings­rapporten och anges därför inte på webbplatsen.