Penna, miniräknare och linjal

Foto: Pixabay

Investerings­filosofi

Våra investeringsbeslut baserar sig på vad vi tror om framtiden, vår bedömning av vad som mest påverkar avkastningen och inom vilka områden vi anser oss ha särskilt stark kompetens. Som försäkringsbolag måste vi alltid ta utgångspunkt från våra försäkringsåtaganden. Detta utgör grunden för vår investerings­filosofi.

Vår investerings­filosofi tillämpas i en systematisk investeringsprocess. Här delar vi upp besluten i långsiktiga (strategiska) och kortsiktiga (taktiska) samt bestämmer hur tillgångarna ska fördelas för att uppnå uppdragsgivarens målsättning.

Vi tror att:

  • Avkastningen på värdepapper och fastigheter främst påverkas av deras nuvarande och framtida kassaflöden, som i sin tur påverkas av den underliggande ekonomiska utvecklingen.

  • Risktagande krävs för att öka avkastningen.

  • Diversifiering är viktig för att minska riskerna i portföljerna. Detta görs genom att investera i olika slags tillgångar och värdepapper.

Därför väljer vi att

  • ha globala tillgångsportföljer och att göra förändringar i dem baserat på egna bedömningar

  • ha en aktiv förvaltning på de marknader där vi tror att vi själva eller en extern förvaltare kan generera mervärden. Det gäller särskilt svenska aktier, onoterade aktier, fastigheter och obligationsmarknader

  • använda hållbarhet som ett urvalskriterium vid alla investeringsbeslut

  • använda kvantitativa metoder för att sätta samman väldiversifierade portföljer och att arbeta tillsammans med våra aktuarier för att nå lämplig skuldmatchning.

Strategisk allokering

Vi utgår från uppdragsgivarnas övergripande mål och våra försäkringsåtaganden, och arbetar fram ett förslag för lämplig strategisk tillgångsallokering med hjälp av en metodik som vi har utvecklat under lång tid. Detta portföljförslag, som vi kallar normalportfölj, anger hur tillgångarna bör fördelas och styr till mycket stor del vilken totalavkastning vi får och vilken risknivå vi vill ha. Normalportföljen fastställs årligen av styrelsen och utgör dessutom bas för utvärderingen av kapital­förvaltningens resultat.

Taktiska avvikelser

Tillgångarnas vikt i normalportföljen tillåts variera inom på förhand fastställda intervall. Genom att aktivt variera tillgångsvikterna inom dessa intervall arbetar vi för att öka avkastningen ytterligare. Dessa beslut baseras dels på kvalitativa bedömningar och dels på kvantitativa analyser.

  • De kvalitativa bedömningarna grundas på en noggrann insamling av ekonomisk information. Därtill bedömer vi vad marknaden tror om den framtida utvecklingen och funderar över om marknads­värderingarna är rimliga.

  • De kvantitativa analyserna används för att göra prognoser på marknadsutvecklingen och för att kunna mäta och utvärdera riskerna.

Vår goda konsolidering och våra försäkringsåtagandens natur ger oss en längre investeringshorisont än många andra investerare vilket är en fördel både för vår strategi och taktik eftersom den gör det möjligt att utnyttja marknadens svängningar.