Möte vid bord

Ägar­styrning Afa Försäkring

Storleken på det kapital vi förvaltar ger oss både möjlighet och ansvar att påverka. Afa Försäkring har en tydlig ambition att vi ska uppfattas som långsiktiga, seriösa och ansvarsfulla av såväl marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter.

Ägarpolicy

Målen för Afa Försäkrings kapitalförvaltning är att säkerställa Afa Försäkrings åtaganden gentemot de försäkrade och att uppnå högsta möjliga långsiktiga avkastning på det förvaltade kapitalet. I förvaltningen skall hänsyn tas till etiska och miljömässiga samt sociala krav. De risklimiter som har fastställts av styrelserna i de bolag som ingår i Afa Försäkring utgör en yttre ram för verksamheten.

Vår ägarpolicy sätter ramarna för vårt uppdrag som aktieägare och regelsamlingen Svensk kod för bolagsstyrning är vägledande för hur Afa Försäkring formellt sett ska agera i olika typer av ägarfrågor.

Ägarpolicyn finns att läsa i sin helhet via länken ovan och avser huvudsakligen svenska marknadsnoterade aktier, men är även i tillämpliga delar aktuell för innehav i utländska aktier.

Aktieägarrapport

Vår aktieägarrapport beskriver hur vi arbetat med ägarstyrning under föregående år med utgångspunkt från ägarpolicyn och omfattar de investeringar vi gör i noterade aktier. Vad gäller ägarstyrning samarbetar vi med andra ägare i valberedningar, via Institutionella Ägares Förening, Svensk Försäkring, samt genom informella kontakter.

Afa Försäkring använder huvudsakligen årsstämman för att utöva ägarinflytande. Vi deltar om möjligt vid årsstämmor i Sverige, men av praktiska skäl endast vid enstaka tillfällen utanför Sverige. Vi har löpande direktkontakt med svenska och utländska företag där vi äger aktier eller aktieplaceringar övervägs. Mycket av arbetet i aktieanalysen går ut på att förstå hur företaget påverkas av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer och där är dialogen med företaget central.

I de fall Afa Försäkring tillhör de allra största ägarna i ett företag deltar vi ofta i valberedning där beslut till årsstämman förbereds. Valberednings viktigaste uppdrag är att föreslå en kompetent och väl sammansatt styrelse, något som är avgörande för ett aktiebolags möjligheter att ge hög avkastning till sina ägare.

Mer om vårt ägarstyrningsarbete finns att läsa om i rapporten via länken ovan.

Tidigare aktieägarrapporter