Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll är en process som innefattar styrelse, ledning och medarbetare.

Intern styrning och kontroll i Afa För­säkring är en struktur av ansvar, styrande interna regler och processer, vilka ska bidra till att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar och regler, att verksamheten är ändamåls­enlig och effektiv med hänsyn till fastställda mål samt att ekonomisk och icke ekonomisk information är tillgänglig och tillförlitlig.

Intern styrning och kontroll handlar ytterst om att bidra till att verksamheten bedrivs på ett sunt och säkert sätt, ett arbete som fördelas i fem moment: kontrollmiljö, riskbaserad ansats, kontroll­aktiviteter, uppföljning och utvärdering samt rapportering.

Hela verksamheten ska förknippas med god intern kontroll, vilket bland annat uppnås genom en sund riskkultur samt en hög grad av medvetenhet och integritet hos medarbetarna. Utöver detta struktureras särskilda aktiviteter inom verksamhetens kritiska delar, vilka löpande ligger till grund för bedömningen om såväl effektiviteten som ändamåls­enligheten i den interna kontrollen.

Styrelsen är ytterst ansvarig för intern styrning och kontroll enligt försäkrings­rörelselagen (2010:2043) och Solvens 2. Det operativa arbetet är följaktligen delegerat till VD och överses av Riskfunktionen.