Böcker i rader i bokylla

Ordlista

Här hittar du förklaringar till vanliga ord, begrepp och förkortningar, som vi använder på hemsidan.

Afa Försäkring är samlingsnamnet för:

 • Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag

 • Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag

 • Afa Liv tjänste­pensions­aktiebolag

AFL, Lagen om allmän försäkring, upphörde 1 januari 2011. I AFL reglerades bland annat den allmänna sjukförsäkringen, med bestämmelser om sjukpenning och sjuk-/aktivitetsersättning. Från och med den 1 januari 2011 ingår AFL i den nya Socialförsäkringsbalken, SFB.

Försäkring om avgångs­bidrag för privat anställda arbetare.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) gäller vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycksfall. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkrings­kassan. Gäller för privatanställda arbetare inom avtalsområde Svenskt Näringsliv–LO, och för arbetare inom kooperationens avtalsområde. 

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) gäller vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycksfall. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkrings­kassan. Gäller för anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Se Sjuk- och aktivitetsersättning.

När du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt  program som du blivit anvisad till av Arbetsförmedlingen har du rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

Arbetsolycksfall som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar (eller motsvarande läkningstid utan sjukskrivning) eller medicinsk invaliditet.

Arbetsmarknadens parter består av arbetsgivarorganisationer, till exempel Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt fackliga organisationer, till exempel LO, PTK, SACO och TCO.

Olycksfall som inträffar i arbetet.

Sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållanden.

För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från Arbetsskade­försäkringen måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Arbetssjukdomen ska ha visat sig innan 65 års ålder.

Exempel på besvär som Försäkringskassan prövar är rygg- och ledbesvär.

För cancersjukdomar som är orsakade av asbestexponering gäller att de ska ha visat sig före 75 års ålder för privat anställda. För kommunalt och statligt anställda finns inte någon åldersgräns.

Olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta (i vissa fall).

Om en arbetsskada har gjort att din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt med minst 1/15 kan du få livränta från Försäkrings­kassan. Läs mer på Försäkringskassan

Från försäkringen kan pensionsavgifter betalas till din tjänstepension i det kommunala pensionsavtalet KAP-KL när du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Avgiftsunderlaget vid sjuk- eller aktivitetsersättning är den sjukpenninggrundande inkomst som du har vid insjuknandetidpunkten hos din arbetsgivare. Även sådan inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas med i avgiftsunderlaget. Avgiftsunderlaget räknas sedan om med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Kollektivavtalad försäkring vid sjukdom.

Barnbelopp i Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) kan betalas till barn under 21 år som har rätt att ärva, om den försäkrade vid döds­fallet inte fyllt 65 år.

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Kakor kan även användas för statistikändamål.

Dagsersättningen kompletterar den sjukpenning och rehabiliteringspenning som du får från Försäkringskassan när du är sjuk. 

Dagsersättning lämnas från vår Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS, AGS-KL). Ersättningen kan lämnas under sjukdag 15-360 om du får sjukpenning från Försäkringskassan. 

Läs mer om reglerna om dagsersättning.

Diagnos sätts efter läkarintyg/läkarutlåtande eller motsvarande.

Om betalning av försäkringsersättning inte sker i tid ska ränta betalas av försäkringsbolaget.

Om en arbetssjukdom visar sig först efter det att den skadades anställning har upphört kan Arbetsskadeförsäkringen ändå gälla. För efterskydd ska den skadade ha varit utsatt för skadlig inverkan i sitt arbete efter den 31 januari 1974 och sjukdomen ska ha visat sig innan den skadade fyllt 65 år.

Undantag gäller om den skadade drabbats av cancer som har orsakats av exponering för asbest i arbetet, då gäller ingen åldersgräns, sådana fall ersätts oberoende av den skadades ålder när sjukdomen visar sig.

Efterskydd innebär att AGS/AGS-KL kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att din anställning har upphört eller om du är frånvarande från arbetet en längre tid, till exempel tjänstledig.

Den som har en arbetstid på minst 8 timmar per vecka har ett tidsbegränsat efterskydd som längst till 65 års ålder.

Om anställningen varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Skyddet kan förlängas till sammanlagt högst två år om man är:

 • anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling

 • ledig med hel föräldrapenning

Om anställningen är kortare än 180 dagar varar efterskyddet lika många dagar som anställningen varat. Den som blir sjuk under efterskyddstiden fortsätter att omfattas av försäkringen, som längst fram till 65 års ålder.

Försäkringen kan i vissa fall gälla även när anställningen har avslutats, genom ett så kallat efterskydd. Efterskyddet gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att anställningen har upphört och har rätt till ersättning från Sjukförsäkringen (AGS/AGS-KL).

Den som har en arbetstid på minst 8 timmar per vecka har ett tidsbegränsat efterskydd som längst till 65 års ålder.

Om anställningen varat i minst 180 dagar gäller ett allmänt efterskydd på 180 dagar. Skyddet kan förlängas till sammanlagt högst två år om man är:

 • anmäld som arbetssökande på arbetsförmedling

 • ledig med hel föräldrapenning

Om anställningen är kortare än 180 dagar varar efterskyddet lika många dagar som anställningen varat.

Den som blir sjuk under efterskyddstiden fortsätter att omfattas av försäkringen, som längst fram till 65 års ålder.

Arbetsskador och sjukfall redovisas för de år de inträffar oavsett vilket år anmälan kommer in till oss. Det innebär att det är en fördröjning innan ett skade-/insjuknandeår kan anses vara färdiganmält eller färdigreglerat.

Eftersläpningen är störst för arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet, arbetssjukdomar samt sjukfall som medför aktivitets- eller sjukersättning.

Familjeskydd är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande. Ersättningen betalas ut om dödsfallet sker senast 31 december det år du fyller 65 år.

Den nedsättning av förmågan att skaffa sig en inkomst som en skada har medfört eller kan antas medföra i framtiden. Bedömningen sker oberoende av skadans medicinska invaliditetsgrad.

Bestående inkomstförlust kan ersättas från Arbetsskadeförsäkringen som årlig livränta eller som ett engångsbelopp. Se Livränta.

En extra försäkring – efterlevandeskydd – som går att välja inom Avtals­pension SAF-LO. Vid dödsfall betalas belopp till efterlevande från försäkringen. Premien (avgiften) för försäkringen dras från de pengar som arbetsgivaren betalar in till tjänste­pensionen. Läs mer här om Familjeskydd

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en extra ersättning som vi kan betala när du är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkrings­kassan.

Försäkringen gäller för en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning och innan ditt barn fyllt 18 månader. Du kan få ersättning i högst 180 dagar.

FPT lämnas med 10 procent på föräldrapenningunderlaget. Om du tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (10 prisbasbelopp/år) lämnar FPT 90 procent på lönen över taket.

Olycksfall som inträffar vid färd till eller från arbetet.

Som företagare räknas:

 • samtliga ägare i företag som inte är juridisk person, till exempel enskild firma.

 • samtliga delägare i handelsbolag.

 • komplementären i kommanditbolag.

 • I aktiebolag, aktieägare med aktieinnehav om minst en tredjedel av bolagets aktier. I aktieinnehavet räknas egna aktier och aktier som ägs av make/maka/registrerad partner, förälder eller barn till aktieägare.

Företagare och i företaget verksam make/maka eller registrerad partner till företagaren omfattas inte av försäkringsavtalets bestämmelser för anställda men kan normalt ansöka om att få teckna försäkring för företagare. Ansökan görs hos Fora.

Den eller de som försäkringsbelopp ska betalas ut till.

Den del i ett försäkringsvillkor som avgör

 • vem/vilka personer som belopp ska betalas till i samband med ett dödsfall, och      

 • hur beloppet ska fördelas.

I exempelvis Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) finns ett standardförordnande, som den försäkrade har rätt att ändra.

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en extra ersättning som vi kan betala när du är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkrings­kassan Försäkringen gäller för en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning och innan ditt barn fyllt 18 månader. Du kan få ersättning i högst 180 dagar.

Premiebefrielseförsäkringen betalar in pensionsavgiften till den avgiftsbestämda avtalspensionen vid föräldraledighet.

Mer om försäkring vid föräldraledighet och graviditet

Myndighet som administrerar lagstadgade socialförsäkringar, till exempel sjukpenning och föräldrapenning.

Föräldrapenningtillägget (FPT) är en extra ersättning som vi kan betala när du är föräldraledig och har föräldrapenning från Försäkrings­kassan.

Försäkringen gäller för en sammanhängande föräldraledighetsperiod med föräldrapenning och innan ditt barn fyllt 18 månader. Du kan få ersättning i högst 180 dagar.

FPT lämnas med 10 procent på föräldrapenningunderlaget. Om du tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (10 prisbasbelopp/år) lämnar FPT 90 procent på lönen över taket.

Ersättning från Försäkringskassan under graviditet.

Du har rätt till graviditetspenning om du har ett fysiskt påfrestande arbete och din arbetsförmåga på grund av graviditeten är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett fysiskt påfrestande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft eller påfrestande, ensidiga rörelser. Om du har sådana arbetsuppgifter att du kan arbeta en del av dagen kan du ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels graviditetspenning.

Du har också rätt till graviditetspenning om du har ett arbete som du inte får utföra på grund av risker i arbetsmiljön. Riskfaktorer för gravida kvinnor kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där du kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada ditt barn. Din arbetsgivare har ansvaret för att bedöma om du kan fortsätta arbeta eller inte.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida

När man besöker läkare eller annan vårdpersonal betalar man patientavgift. Högkostnadsskyddet innebär att man behöver betala högst 1 200 kronor under 12 månader. Sedan utfärdas ett "frikort" för den tid som återstår av 12-månadersperioden.

För inköp av receptbelagda mediciner finns också ett högkostnadsskydd. Man betalar högst 2 400 kronor för läkemedel under 12 månader. Sedan utfärdas ett "frikort".

ILO:s har en lista över godkända yrkessjukdomar som används när vi bedömer arbetssjukdomar.

International Labour Organization, Internationella arbetsorganisationen är FN:s organisation för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.

Ersättning vid inkomstförlust delas in i två perioder: under akut sjuktid och för framtida inkomstförlust.

Detta gäller vid olycksfall, och vid arbetssjukdom som visar sig från och med den 1 januari 2013 (gäller för anställd inom kommun, region eller Svenska kyrkan). Den betalas från och med när olycksfallet inträffat eller arbetssjukdomen visar sig och fram till dess att skadan eller sjukdomen har läkt eller när invaliditetstid börjar.

Inkomstförlust under akut sjuktid

Vid olycksfall är ersättningsnivån kopplad till ersättningen som du får från Försäkringskassan, och ersättningen från oss kompletterar förluster för den del av din SGI som Försäkringskassan inte ersätter. För inkomst över 7,5 prisbasbelopp får du ersättning för hela förlusten. 

Vid arbetssjukdom får du ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Det innebär att du får ersättning för hela din förlust även för delar under 7,5 prisbasbelopp.

Framtida inkomstförlust

Vid inkomstförlust som inte ersätts av livränta från Försäkringskassan eller på annat sätt, kan du ha rätt till kompletterande ersättning från oss.

Du får ersättning om du har

 • en årsinkomst på över 7,5 prisbasbelopp eller

 • en årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Det år då man blir sjuk.

Vår bedömning gäller medicinsk invaliditet, det vill säga varaktigt försämrad funktionsförmåga (till exempel genom amputation, begränsning av rörelseförmågan eller hörselskada).

Medicinsk invaliditet anges som ett procenttal – en invaliditetsgrad.

Javascript är ett script-språk för webbsidor. Script skrivna i Javascript kan bäddas in i HTML-sidor.

Kollektivavtalad pension för anställda i kommuner och regioner, kommunalförbund, vissa företag i kommunsektorn och Svenska kyrkan.

Karens är tidpunkten från och med då en skada anmäls eller anses påbörjad, till dess att du kan få ersättning.

Exempel: en karensdag i den allmänna sjukförsäkringen.

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om dina villkor på jobbet, bland annat löner och anställningsvillkor.

Kollektivavtalen bestämmer "grunden" för vad som ska gälla och ger utrymme för individuella avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. De kollektivavtalade försäkringarna är en del av kollektivavtalen.

En skada kan ofta medföra merkostnader. Exempel på detta är läkar- och sjukvårdskostnader men det kan även vara kostnad för hjälp av annan som utför sysslor som den skadade inte klarar av.

För att ersättning ska kunna lämnas från Arbetsskadeförsäkringen ska merkostnaden vara skadebetingad, nödvändig och skälig. Kortfattat innebär detta att kostnaden ska vara orsakad av skadan, inte kunna undvikas och inte kunna lösas på ett billigare sätt. 

Olycksfall

Om olycksfallet föranleder läkarbesök kan Arbetsskadeförsäkringen lämna ersättning för skadade glasögon, hörapparater, proteser samt läkar- och sjukvårdskostnader.

Vid arbetsoförmåga i minst 15 dagar kan Arbetsskadeförsäkringen dessutom ersätta skäliga merkostnader för skadade kläder, hemhjälpskostnader och dylikt.

För dig som är privat eller kooperativt anställd och drabbas av olycksfall i arbetet från och med den 1 april 2012, krävs inte 15 dagars sjukskrivning för att få ersättning för skadade kläder, hemhjälpskostnader eller dylikt. Färdolycksfall

Ersättning för kostnader lämnas som vid olycksfall enligt ovan.

Arbetssjukdom

Om skadan kvarstår efter 180 dagar och är godkänd av Försäkringskassan eller finns upptagen i ILO-konventionen och är godkänd som arbetsskada lämnas ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader och andra merkostnader som beror på skadan.

Smitta

Om smittan uppkommit genom ett olycksfall till exempel genom ett stick lämnas ersättning för kostnader som vid olycksfall enligt ovan. Om smittan uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet lämnas ersättning för kostnader som vid arbetssjukdom enligt ovan.

Är det enkla och snabba sättet att anmäla och hantera försäkringsärenden hos oss.

Du som vill anmäla ett ärende gör det direkt på webbplatsen. Du kan även följa och komplettera ärendet. Du som är arbetsgivare bekräftar anställningen och får överblick över alla verksamhetens ärenden på ett och samma ställe.

LAF, Lagen om arbetsskadeförsäkring, upphörde 2010. Nu ingår bestämmelserna i den nya Socialförsäkringsbalken, SFB.

Lagen om anställningsskydd.

Med ersättning för lyte och men menas ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur. Jämför Sveda och värk.

Samma sak som långvarig sjukfrånvaro. Sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning.

Sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning.

Den medicinska invaliditeten är ett mått på den fysiska och psykiska funktionsnedsättning som har uppkommit till följd av en arbetsskada.

Ersättning för lyte och men avser fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur.

Med lyte menas ett kroppsfel som skadan orsakat som kan vara mer eller mindre vanställande, till exempel amputation eller ärr. Men är en sammanfattande benämning på de besvär som skadan orsakat, till exempel rörelseinskränkning eller dövhet.

Ersättningen för lyte och men är beroende av graden av medicinsk invaliditet som anges i procent och den skadades ålder.

Avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan betala en kompletterande månadsersättning till den som får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Månadsersättningens storlek bestäms utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten vid insjuknandet.

Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Ett olycksfall är en händelse som är kortvarig, ovanlig och oförutsedd.

Exempel på olycksfall är när någon halkar eller snubblar på något och faller omkull. Det kan vara att skära sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller klämmer sig i en maskin eller annat föremål, träffas med ett slag av ett föremål eller dylikt.

Som olycksfall bedöms också överfall eller hot som leder till fysisk eller psykisk skada.

Olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet räknas som färdolycksfall. Färden börjar respektive slutar när du passerar tröskeln till den egna bostaden.

Två avvikelser godtas dock:

 • Den ena är avvikelse från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på förskola.

 • Den andra avvikelsen som accepteras är vid samåkning om samåkningen sker regelbundet och om den valda färdvägen är en för samåkningen naturlig väg.

Om du arbetar övertid på arbetsplatsen gäller Arbetsskadeförsäkringen (TFA/TFA-KL) men inte om du stannar kvar på arbetsplatsen av privata skäl.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte TFA/TFA-KL. Sådana skador ska anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

Från försäkringen kan pensionspremier betalas till din tjänstepension när du har rätt att få sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Preskriptionstiden är den tid man har på sig att göra sin anmälan/sitt yrkande innan det är för sent.

Exempel: För att ha rätt till ersättning från Arbetsskadeförsäkringen för sveda och värk måste olycksfallet anmälas till Afa Försäkring inom 10 år från den dag skadan inträffade. Kommer ansökan om ersättning in senare, är rätten till ersättning förlorad.

Observera att andra preskriptionstider kan gälla för andra typer av ersättningar.

Prisbasbeloppet bygger på konsumentprisindex och speglar inflationen. De flesta socialförsäkringsersättningar räknas upp årligen med detta prisbasbelopp. Exempelvis används prisbasbeloppet för att fastställa inkomsttaket i sjukförsäkringen och för att värdesäkra sjuk-/aktivitetsersättning.

Avtal om ersättning för personskada för anställda inom det statliga avtalsområdet.

Med rehabilitering menas allt det som görs av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art för att hjälpa sjuka och skadade att få tillbaka bästa möjliga förmåga att fungera normalt.

Namnet på Försäkringskassans modell i tre steg för prövning av arbetsförmågan och därmed rätten till sjukpenning.

Rehabiliteringspenningen är lika stor som din sjukpenning.

Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels rehabiliteringspenning.

Om du får någon form av ekonomiskt stöd under rehabiliteringen minskar det rehabiliteringspenningen med samma belopp.

Antal fall per tusen sysselsatta. Antal fall kan till exempel vara antal allvarliga arbetsolycksfall eller antal långa sjukfall.

Risken beräknas oftast per år.

Rådgivandenämnden för Avgiftsbefrielseförsäkringen består av sex representanter från arbetsmarknadens organisationer inom det kommunala avtalsområdet.

Begäran om prövning ska vara skriftlig och innehålla skälen till varför den försäkrade anser att beslutet bör ändras.

Kallades tidigare förtidspension.

Försäkringskassan kan byta ut sjukpenningen till sjukersättning eller aktivitetsersättning om arbetsförmågan är nedsatt under en längre tid.

Sjukersättning är en ersättning för den som är mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning är en ersättning för den som är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Arbetstagare har rätt att under de första fjorton dagarna av varje sjukperiod (sjuklöneperioden) behålla en viss del av den lön och andra anställningsförmåner som de skulle ha fått om de kunnat utföra sina arbetsuppgifter. För den första dagen i sjuklöneperioden betalas ingen ersättning (karensdag).

En av de ersättningar för inkomstbortfall som Försäkringskassan betalar vid sjukdom. Se även Sjukersättning och aktivitetsersättning.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkringskassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning.

En sjukperiod är en sammanhängande tid då den som är försäkrad har rätt till sjukpenning, förebyggande sjukpenning eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan.

Samma sak som visandeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledning av skadan.

För att det ska räknas som smittsam sjukdom ska du ha varit sjuk i mer än 180 dagar och ha smittats på något av följande sätt:

 • vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnet

 • genom arbete på sjukvårdsinrättning

 • genom arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person

 • vid omhändertagande eller hantering av smittförande djur eller material

I de tre senare fallen måste sjukdomen finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan)

Om du fick den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du stack dig på en kanyl eller skar dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

Den nya balken (sammanhållen framställning av lagstiftningen på ett visst område) i lagboken som från och med den 1 januari 2011 ersatt en rad tidigare lagar på social- försäkrings- och pensionsområdet.

Exempel på sakområden/förmåner som tidigare behandlades i separata lagar och som nu ingår i socialförsäkringsbalken: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, föräldrapenning, arbetsskadelivränta, bostadsbidrag till pensionärer, äldreförsörjningsstöd, handikappersättning, bilstöd, efterlevandepensioner, barnbidrag, underhållsstöd samt ålderspension i form av inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension. Socialförsäkringsbalkens lagnummer i Svensk författningssamling (SFS) är 2010:110 och den förkortas SFB.

Särskild Tilläggspension.

Tjänstepensionen STPK är föregångare till GTP (Gemensam tjänstepension). STPK upphörde 1996.

Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för privatanställda arbetare och tjänstemän samt kooperativt anställda arbetare och tjänstemän.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Kollektiv­avtalad Tjänstegrupp­livförsäkring. Försäkring vid dödsfall, en av de kollektiv­avtalade försäkringarna.

Tjänstepension, eller avtalspension som den ibland också kallas, är ett komplement till den allmänna pensionen och bygger på kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare.

Kollektivavtalad försäkring vid arbetsskada.

 • TFA – för privat och kooperativt anställda arbetare och tjänstemän.

 • TFA-KL – för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

 • PSA – för anställda inom det statliga avtalsområdet.

Samma sak som skadeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledning av skadan.

Med våld och misshandel menas fysiskt våld. Det behöver inte vara avsiktligt utan kan till exempel vara att en patient slår till en vårdare.

Vållandenämnden består av domare från hovrätt och tingsrätt, och utses av arbetsmarknadens parter. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande.