Penna, miniräknare och linjal

Foto: Pixabay

Ansvarsfulla investeringar

Vår kapital­förvaltning ska ge en långsiktigt god avkastning som tryggar framtida försäkrings­ersättningar och bidrar till en hållbar framtid.

Kapitalet investeras i räntebärande värdepapper, noterade aktier, fastigheter och alternativa investeringar. Förvaltningen sker med utgångspunkt från försäkringsrörelsens åtaganden och kassaflöden.

Vi fokuserar alltid på vad som är långsiktigt hållbart för såväl Afa För­säkring som för de företag som blir föremål för våra investeringar. Vi anser att företag som på ett proaktivt sätt beaktar hållbarhetsaspekter i sin verksamhet har bäst förutsättningar för en långsiktigt god värdetillväxt.

Vårt mål är att genom aktiv förvaltning maximera den långsiktiga avkastningen, utifrån de ramar och den risknivå som styrelsen valt. Vi ska uppfattas som en långsiktig, seriös och ansvarsfull kapitalförvaltare av såväl marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare, kunder och andra intressenter.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av de placerings­riktlinjer som respektive tjänstepensionsbolags styrelse beslutat om, av en ägarpolicy som reglerar hur vi utövar vårt inflytande i olika bolag och av våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

Internationella normer och konventioner är vägledande

Grundregeln är att de företag vi investerar i förväntas följa internationella normer och konventioner rörande områden som arbetsrätt, kontroversiella vapen, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. FN:s Global Compact, den internationella arbetsorganisationens (ILO) grund­läggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet och OECD:s riktlinjer för multinationella företag är vägledande för vad vi betraktar som ansvarsfulla investeringar. Afa För­säkring har som mål att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i investeringsportföljen senast år 2050 i linje med Parisavtalet och EU:s gröna giv.

Afa För­säkring avstår från att investera i bolag som är verksamma inom områden som inte är i linje med vår värdegrund, exempelvis pornografi, spel om pengar, rekreationscannabis och tobaksproduktion.

Vi har också särskilda regler för investeringar i bolag som är involverade i förbränningskol, kontroversiell utvinning av fossila bränslen och avstår från att placera i aktier och räntebärande investeringar som är emitterade av renodlade kol- eller kolkraftbolag.

Afa För­säkring är anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI).

Signatory of PRI | Principles for Responsible Investment

Dubbla väsentlighetsprincipen

Den dubbla väsentlighetsprincipen kopplad till hållbarhet refererar till de två perspektiven utifrån och in (hållbarhetsrisker och möjligheter) och inifrån och ut (positiv och negativ hållbarhetspåverkan, eller konsekvenser för hållbarhetsfaktorer). Konceptet är abstrakt och mätbarheten vad gäller de olika perspektiven varierar, framförallt vad gäller perspektivet inifrån och ut och den påverkan investeringar har på samhälle, miljö och klimat.

Afa För­säkring investerar i många olika tillgångsslag, branscher, länder och företag som alla har mer eller mindre risker, möjligheter och påverkan på hållbarhetsfaktorer och vi arbetar kontinuerligt med att förstå och förbättra hur vi i investeringsverksamheten kan adressera de båda perspektiven.

Kretslopp som visar hållbarhetsaspekter.

Beaktande av hållbarhetsrisker och möjligheter

Afa Försäkrings arbete med hållbarhetsrisker styrs av våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Analysen skiljer sig åt beroende på tillgångsslag, men grundregeln är att samtliga investeringars väsentliga miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade risker ska analyseras innan direktinvesteringar. Hållbarhetsanalysen grundas i en bedömning av materiella hållbarhetsrisker, men även möjligheter, samt hur väl företaget hanterar dessa aspekter.

Placeringar ska ske i företag och emittenter där hållbarhetsrisker adresseras på ett adekvat sätt. Vid urval, beslut och uppföljning av extern förvaltning i form av fondinvesteringar görs en hållbarhetsanalys av såväl förvaltaren som den aktuella fonden. Placeringar ska ske i fonder och med förvaltare där analysen visar att hållbarhetsfaktorer och risker hanteras på ett sätt som ligger väl i linje med vår interna förvaltning. Vid osäkerhet ska regeln i första hand vara att avstå från placering.

En pojke och en flicka står i ett rapsfält där rapsen är nästan lika hög som de är långa.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Investeringsbeslut leder till positiva och/eller negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Här beskriver vi hur vi arbetar med identifiering och prioritering.