Försäkrings­distribution

Försäkringarna bestäms i kollektivavtal eller andra överens­kommelser mellan arbets­marknadens parter. Afa Försäkring har uppdraget att sköta administrationen kring försäkringarna som administreras genom Afa Sjuk, Afa Trygg och Afa Liv. Vart och ett av dessa bolag är också försäkringsgivare inom sitt område.

Afa Försäkrings verksamhet omfattas av lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10). Afa Försäkring har dock ingen rådgivande funktion och arbetar helt utan vinstsyfte.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter sköter Fora AB distribution (förmedling), avtalsteckning, fakturering och inkassering av premierna för de olika försäkringarna.

Fora AB

För mer om Foras uppdrag, kontakta:

Fora AB Besöksadress: Sveavägen 44, 111 34 Stockholm

Postadress: Fora AB, 10156 Stockholm

Organisations­nummer: 556541-8356

Telefon: 08 - 787 40 10

E-postforsakringsformedling@fora.se

Hemsidahttps://www.fora.se

Tillsynsmyndighet

Afa Försäkring står, i egenskap av försäkringsdistributör under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionen

Finansinspektionen Postadress: Box 7821, 103 21 Stockholm

Besöksadress: Brunnsgatan 3, 111 38 Stockholm

Telefon: 08 - 408 980 00

E-postfinansinspektionen@fi.se

Hemsidahttps://www.fi.se/

Klagomål

I första hand ber vi dig kontakta din handläggare. Du kan också vända dig till din handläggares chef. Om du fortfarande har frågor eller synpunkter kan du även kontakta någon av Afa Försäkrings utsedda klagomålsansvariga; Eva Eriksson eller Maria Olsson. Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomål inte tillmötesgås får du alltid en motivering till detta.

Klagomålsansvariga hos Afa Försäkring

Du kontaktar klagomålsansvariga genom att ringa eller skriva till:

Postadress: Klagomålsansvarig Afa Försäkring, Box 3200, 103 63 Stockholm

E-postklagomalsansvarig@afaforsakring.se

Telefon: 08 - 696 35 70