Information om person­uppgifter för PSA-kunder

Denna information gäller dig som har gjort en anmälan om ersättning för arbetsskada inom ramen för det statliga person­skade­avtalet. I nedanstående text beskriver vi hur person­uppgifter behandlas.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vi skyddar person­uppgifter

Arbetsgivarverket (202100-3476) ("vi", "oss") är personuppgiftsansvarig för den behandling av person­uppgifter som framgår av denna information.

All behandling av person­uppgifter som sker enligt denna information utförs av Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag (502033-0642) (”Afa För­säkring”) i egenskap av tjänsteleverantör och personuppgiftsbiträde till Arbetsgivarverket, se vidare under punkt 4 nedan.

2. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

I detta avsnitt följer en uppräkning av de ändamål för vilka vi behandlar person­uppgifter och de huvudsakliga kategorierna av person­uppgifter som behandlas för respektive ändamål. Under punkt 3 nedan finns exempel på vilka person­uppgifter som omfattas av respektive kategori.

Skadereglering

Vi behandlar person­uppgifter huvudsakligen för att administrera och pröva din rätt till ersättning, för att samordna ersättning, utreda återkrav, i samband med polis­anmälningar och svarandeprocesser, för att följa upp, planera och kvalitetssäkra skaderegleringen och för att upprätthålla en hög kvalitet i underliggande data.

Personuppgifter vidarebehandlas även för att ta fram statistik för process- och produktionsuppföljning. Denna behandling sker med stöd av samma lagliga grund som för ändamålet skadereglering enligt ovan. Inga känsliga person­uppgifter behandlas.

Huvudsakliga kategorier av uppgifter:

 • Identitets­uppgifter

 • Kontakt­uppgifter

 • Medicinska handlingar

 • Sjuk- och skade­information

 • Känslig sjuk- och skade­information

 • An­ställnings­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Arbetsgivarverkets berättigade intresse av att kunna utreda rätten till ersättning, för att fullgöra Arbetsgivarverkets skyldigheter enligt det statliga person­skade­avtalet och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som kan härledas från krav i kollektiv­avtal.

Känsliga person­uppgifter behandlas då de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (dvs. för att bedöma din rätt till ersättning).

Lagringstid

För ändamålet skadereglering sparas person­uppgifter tillsvidare.

Beräkna skadeavsättning

Vi behandlar person­uppgifter huvudsakligen för att beräkna avsättningar och för att kvalitetssäkra underliggande data och beräkningsmodeller.

Huvudsakliga kategorier av uppgifter

 • Identitets­uppgifter

 • Sjuk- och skade­information

 • Känslig sjuk-och skade­information

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Arbetsgivarverkets berättigade intresse av att kunna säkerställa att kostnaden för tjänsten står i proportion till de faktiska riskerna och för att säkerställa en god finansiell ställning.

Känsliga person­uppgifter behandlas då de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Lagringstid

För beräkning av skadeavsättning sparas person­uppgifter tillsvidare.

Statistik

Vi behandlar person­uppgifter för framtagning av statistik gällande skadeärenden, bl.a. för att förebygga framtida skador. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

Huvudsakliga kategorier av uppgifter

 • Identitets­uppgifter

 • Sjuk- och skade­information

 • Känslig sjuk- och skade­information

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Arbetsgivarverkets berättigade intresse av att ta fram relevant statistik.

De känsliga person­uppgifter vi behandlar om dig, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik. Det samhällsintresse som föreligger av den statistik som tas fram överväger eventuella risker med behandlingen.

Lagringstid

Personuppgifter sparas tillsvidare för framtagande av statistik. Framtagen statistik är dock alltid i avidentifierad form.

Kundundersökningar

Vi kan behandla person­uppgifter för att ta fram urval till- och genomföra kundundersökningar via enkät och telefon. Kundundersökningarna syftar till att förbättra kommunikation, servicenivå och kundupplevelse. Det är alltid frivilligt att delta i en kundundersökning.

Huvudsakliga kategorier av uppgifter

 • Identitets­uppgifter

 • Kontakt­uppgifter

 • Ev. känslig skade-och ärende­information

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Arbetsgivarverkets berättigade intresse av att kunna följa upp hur du som PSA-kund upplever service och hantering av dina skadeärenden.

I den mån känsliga uppgifter behandlas görs det med ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med genomförandet av kundundersökningen.

Lagringstid

Personuppgifterna raderas när kundundersökningen avslutats.

Förbättring, test och utveckling av verksamheten

Vi behandlar person­uppgifter för förbättring, test och utveckling av verksamheten. Mer specifikt behandlar vi uppgifterna för att utföra funktions- och prestandatester i de system som används för handläggning av skadeärenden, system- och acceptanstester, system- och tjänsteutveckling samt felsökningar.

Huvudsakliga kategorier av uppgifter

 • Identitets­uppgifter

 • Sjuk- och skade­information

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Arbetsgivarverkets och PSA-kunders intresse av att kunna utveckla och förbättra handläggningen av PSA-ärenden.

Lagringstid

Inga person­uppgifter sparas för det aktuella ändamålet efter utfört test.

Tillvarata rättsliga intressen

Vi behandlar person­uppgifter för att tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. vid tvist och hantering av juridiska frågeställningar.

Kategorier av uppgifter

Samtliga uppgifter som samlas in för övriga ändamål.

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseav­vägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Arbetsgivarverkets berättigade intresse av att tillvarata våra rättsliga intressen.

I den mån känsliga person­uppgifter behandlas görs det för att det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Lagringstid

Personuppgifter bevaras så länge det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Uppfylla skyldigheter enligt lag

Vi behandlar person­uppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Vi kan t.ex. komma att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och vidta åtgärder för att tillvarata dina rättigheter som följer av gällande dataskyddsregler.

Kategorier av uppgifter

Samtliga uppgifter som samlas in för övriga ändamål.

Laglig grund för behandlingen

Då behandling av person­uppgifter sker för detta ändamål görs det för att det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

I den mån känsliga person­uppgifter behandlas görs det för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Lagringstid

Uppgifter sparas så länge som krävs för att uppfylla den aktuella rättsliga förpliktelsen.

3. Kategorier av person­uppgifter

KategorierExempel
Identitets­uppgifterNamn och personnummer eller samordnings­nummer.
Kontakt­uppgifter Telefonnummer, e-postadress, adress.
Medicinska handlingarKopior av sjuk­journaler- eller invaliditets­intyg, läkar­utlåtanden, hälso­fullmakt.
Sjuk- och skade­informationÄrendenummer, intyg från Arbetsförmedlingen, försäkrings­avtals­information, frånvaro­uppgift.
Känslig sjuk- och skade­informationArbets­skade­typ, SGI, sjuk­period, skadedata, skadedatum, beslut om sjukersättning, diagnos, diagnos­kod mm. Kan också innefatta kopior av polis­anmälningar och beslut från myndighet eller domslut från domstolar.
Finansiell informationInkomst­uppgifter, konto­information.
An­ställnings­uppgifterYrkes­titel, an­ställnings­tid, arbetsgivarens kontakt­uppgifter, kollektiv­avtals­tillhörighet.

4. Varifrån samlar vi in person­uppgifter?

 • Dig själv

Vi samlar in person­uppgifter från dig när du skapar ett ärende på Afa Försäkrings webbplats, på fysiska anmälnings­blanketter eller via anmälan till Afa Trygg per telefon. När uppgifterna samlas in anges om det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift eller inte.

 • Din arbetsgivare

Från din arbetsgivare inhämtar vi an­ställnings­uppgifter för att bekräfta din an­ställning.

 • Andra källor

Vi kompletterar din anmälan med person­uppgifter från andra källor enligt nedan.

KällaPerson­uppgifterÄndamål
SPARFolk­bokförings­uppgifterDe ändamål som anges i avsnitt 2.
Andra försäkringsbolagSkade- och ärende­informationDe ändamål som anges i avsnitt 2.
Försäkrings­kassanFinansiell information och känslig sjuk- och skade­informationDe ändamål som anges i avsnitt 2.
SkatteverketFinansiell informationDe ändamål som anges i avsnitt 2.

5. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av person­uppgifter, anlitar vi i vissa fall tjänsteleverantörer som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste­leverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

För den behandling av person­uppgifter som är beskriven i denna information har vi anlitat Afa Trygg som tjänsteleverantör. All behandling utförs av Afa Trygg i egenskap av personuppgiftsbiträde. Afa Trygg anlitar i sin tur leverantörer av teknisk- och applikationssupport, leverantörer av tjänster för uppdatering av registeruppgifter, leverantörer av medicinska bedömningar, för infrastruktur- och kommunikationstjänster och för arkiveringstjänster.

Överföring till tredje land

I begränsad utsträckning anlitas underleverantörer utanför EU/EES (”tredje land”), vilket innebär att person­uppgifter kan komma att överföras till tredje land. I dessa fall ser vi till att personuppgifterna skyddas enligt gällande krav i tillämplig personuppgiftslagstiftning, bl.a. genom tecknande av avtal som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Överföring till andra personuppgiftsansvariga

Andra försäkringsbolag

För att kunna utreda oklara ärenden, utreda ansvar, regressanspråk eller för samordningsändamål vid hanteringen av ditt skadeärende kan uppgift om ditt personnummer och skadedag komma att lämnas ut till andra försäkringsbolag. På förfrågan från ett annat försäkringsbolag, mot uppvisande av hälso­fullmakt eller annan giltig fullmakt, kan hälso­uppgifter, exempelvis kopior av invaliditets­intyg, journaler eller läkar­utlåtanden lämnas till försäkringsbolaget.

PSA-nämnden

Uppgifter om skadeärenden lämnas till PSA-nämnden i de ärenden som inte delegerats till Afa Trygg.

Din arbetsgivare

Vi lämnar uppgift om ditt personnummer till din arbetsgivare för att din arbetsgivare ska kunna bekräfta din an­ställning.

Skatteverket

Till Skatteverket lämnar vi kontrolluppgifter till följd av regleringen av ditt skadeärende.

Försäkringskassan

Vi kan lämna person­uppgifter, i form av identitets­uppgifter, till Försäkrings­kassan för att få uppgifter från dem som behövs för att skadereglera. Vi kan också lämna uppgifter till Försäkrings­kassan på deras begäran i den mån de har lagstöd för sådan begäran.

Banker

Vi lämnar ut person­uppgifter till den bank som används för att utbetala ersättning i de fall där vi har bedömt att du har rätt till skadeersättning.

Afa Trygg

Vi överför person­uppgifter till Afa Trygg för användning av uppgifterna som underlag för framtagande av statistik och för forskningsändamål.

Övriga mottagare

I den mån det är nödvändigt för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, kan vi lämna ut person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan.

6. Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter.

Registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar person­uppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de person­uppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat re­gis­terut­drag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att be­gära rättelse.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandlingen av person­uppgifter. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via kontakt­uppgifterna nedan.

Rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning av skäl som är hänförliga till din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har avgörande berättigade skäl för behandlingen som överväger integri­tetsintresset.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina person­uppgifter raderade, t.ex. om be­handlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de person­uppgifter som rör dig och som du har till­handahållit till oss och som vi behandlar elektroniskt med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke i ett strukturerat allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att begära begränsning av behandling

Du har även rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, be­gära att behandlingen av person­uppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att be­handlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan upp­fylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begrän­sats.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av person­uppgifter till tillsynsmyndigheten.

Besök https://www.afaforsakring.se/dina-rattigheter för att veta mer om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

7. Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om behandlingen av person­uppgifter hos Afa För­säkring, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Kontaktuppgifter till Afa Försäkring

Postadress: Integritetsskydd, 106 27 Stockholm

E-post: Personuppgiftshantering@afaforsakring.se

Kontakt­uppgifter till dataskyddsombudet hos Arbetsgivarverket hittar du på www.arbetsgivarverket.se