Information om person­uppgifter för försäkrade

Denna information gäller dig som är försäkrad, anhörig till försäkrad eller förmånstagare hos Afa Försäkring och har påbörjat ett ärende för någon av våra för­säkring­ar. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering

Vi behandlar dina personuppgifter för skadereglering. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och pröva din rätt till försäkringsersättning, samordna försäkringsersättning, utreda återkrav, vid polisanmälningar och vid svarandeprocesser, för att utreda kvittningsmöjligheter, för att följa upp, planera och kvalitetssäkra vår skadereglering, för vår interna kommunikation i försäkringsärenden, för lagring i gemensamma IT-system och för att upprätthålla en hög kvalitet i underliggande data. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att utreda rätten till försäkringsersättning, för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med din arbetsgivare och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som kan härledas från krav i kollektivavtal. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som vi behandlar om dig är dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, hälsouppgifter samt skade- och ärendeinformation. Dina personuppgifter vidarebehandlas även för att ta fram statistik för vår interna process- och produktionsuppföljning. För en mer detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av vår skaderegleringsverksamhet, såsom att genomföra kontroller mot av EU utfärdad sanktionslista, för att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och för vår interna bokföring.

De känsliga uppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga hälsouppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (dvs. för att bedöma din rätt till försäkringsersättning). För vidarebehandling för process- och produktionsuppföljning behandlas dock inga känsliga uppgifter.

Beräkna försäkringsrisker

Vi behandlar dina personuppgifter för att beräkna försäkringsrisker. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för att beräkna våra försäkringstekniska avsättningar samt för att ta fram rapporteringsunderlag till Finansinspektionen och för att kvalitetssäkra vårt underliggande data och beräkningsmodeller. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna för att säkerställa att kostnaden för våra försäkringar står i proportion till de faktiska försäkringsriskerna och för att säkerställa en god finansiell ställning i vår verksamhet samt uppfylla krav avseende riskkontroll i försäkringsrörelseregler. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är skade- och ärendeuppgifter samt hälsouppgifter. För en mer detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga hälsouppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Statistik

Vi behandlar dina avidentifierade personuppgifter för framtagning av statistik. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att ta fram statistikunderlag till externa parter, såsom uppdragsgivare, fack- och arbetsgivarförbund, arbetsgivare och myndigheter. Vi tar även fram statistikrapporter för externt och internt bruk. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Afa Försäkrings berättigade intresse av att tillhandahålla relevant statistik till olika aktörer.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga hälsouppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik och för det samhällsintresse som föreligger av den statistik som Afa Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, tillhandahåller. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

Forskning

De uppgifter som vi har samlat in om dig för andra ändamål kan vi i vissa fall vidarebehandla för forskningsändamål inom områden som t.ex. arbetsmiljö, hälsa och de försäkringar som Afa Försäkring tillhandahåller. På begäran från forskare kan vi lämna ut personuppgifter till forskningsprojekt. Som huvudregel lämnas uppgifter i dessa fall ut i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Vi kan på förfrågan från forskare även behandla dina personuppgifter för att göra urval och skicka brev till dig för att ge dig möjlighet att delta i undersökningar som utförs av forskare. I dessa fall väljer du alltid själv om du vill delta i forskningsprojektet och vi lämnar inte ut några uppgifter om dig direkt till forskaren. I samtliga fall då personuppgifter behandlas för forskningsändamål ställer vi krav på att aktuellt forskningsprojekt ska ha ett etikprövningsgodkännande. Vidarebehandlingen av dina personuppgifter för forskningsändamål sker med stöd av samma lagliga grund som gäller för den ursprungliga behandlingen. I den mån behandling av känsliga personuppgifter sker görs det för att behandlingen är nödvändig för forskningsändamål.

Förebygga framtida skador

Vi behandlar dina personuppgifter för att förebygga framtida skador. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att bedriva skadeförebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa samt för uppföljning av förebyggande projekt och aktiviteter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att genomföra förebyggandeinsatser av samhällsintresse. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är identitetsuppgifter samt skade- och ärendeuppgifter. För en mer detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

Vi vidarebehandlar också dina personuppgifter för att ta fram statistik till skadeförebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa då det är förenligt med det ursprungliga ändamålet som vi samlade in dina personuppgifter för. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

De känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga hälsouppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik och för att det finns ett betydande samhällsintresse av den statistik som Afa Försäkring tar fram för skadeförebyggande projekt och aktiviteter.

Kundundersökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för att förbättra verksamheten avseende kommunikation, servicenivå och upplevelse av process samt för att utveckla verksamheten avseende förväntningar på Afa Försäkring (t.ex. hållbarhetsarbete), önskan om servicenivå och utreda behov av nya försäkringsprodukter via enkät- och telefonundersökningar. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna för att följa upp hur du som försäkrad upplever Afa Försäkrings service och hantering av försäkringsärenden. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är dina identitets- och kontaktuppgifter. För en mer detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

De eventuella känsliga uppgifter som vi behandlar om dig gör vi endast med ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med genomförandet av kundundersökningen. Det är alltid frivilligt att delta i en kundundersökning.

Förbättring, test och utveckling av verksamheten

Vi behandlar dina personuppgifter för förbättring, test och utveckling av vår verksamhet. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att utföra funktions- och prestandatester i system, system- och acceptanstester, system- och tjänsteutveckling samt felsökningar. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra IT-system och vår verksamhet. För en mer detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

Uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att dina personuppgifter från tid till annan är uppdaterade och korrekta, för att kunna tillvarata dina rättigheter som följer av gällande dataskyddsregler och för att vidta åtgärder för att motverka personuppgiftsincidenter. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga dataskyddsregler. För en mer detaljerad beskrivning av vilka personuppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

2. Varifrån samlar vi in personuppgifter om dig?

Dig själv

Från dig samlar vi in personuppgifter genom att du fyller i dina uppgifter när du skapar ett ärende på vår webbplats, på fysiska anmälningsblanketter eller via anmälningar på telefon. De personuppgifter som vi behandlar om dig skiljer sig åt beroende på vilken försäkringsersättning du ansöker om. Nedan följer exempel på vilka personuppgifter som du själv behöver ange när du ansöker om någon av våra försäkringar. I samband med att uppgifterna samlas in anges om det är obligatoriskt att fylla i uppgiften eller inte. I de fall det är obligatoriskt att ange uppgiften men du inte gör det kan det betyda att vi inte kan handlägga ditt ärende eller att ärendet fördröjs till dess uppgiften lämnas.

Kategorier av uppgifterExempel
Identitets­uppgifterNamn och personnummer eller samordnings­nummer
Kontakt­uppgifter Telefonnummer, e-postadress, adress
Hälso­uppgifterKopior på sjuk­journaler- eller invaliditets­intyg, läkar­utlåtanden, hälso­fullmakt, diagnos­kod
Handlingar från rättsväsendetKopior på polis­anmälningar och beslut från myndighet eller domslut från domstolar
Finansiell informationInkomst­uppgifter, konto­information
Anställnings­uppgifterYrkes­titel, anställnings­tid, ägar­uppgifter (vid eventuellt eget företag) arbetsgivarens kontakt­uppgifter, kollektiv­avtals­tillhörighet

Din arbetsgivare

Din arbetsgivare kan komplettera och bekräfta din anmälan med dina anställningsuppgifter. Arbetsgivaren kan även göra en arbetsgivaranmälan i vår gruppsjukförsäkring, trygghetsförsäkring, eller föräldraledighetsförsäkring med dina personuppgifter och för din räkning.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Ja

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter, identitetsuppgifter, finansiell information, hälsouppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL)

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Ja

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Försäkring vid dödsfall (TGL)

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Försäkring vid föräldraledighet (FTP)

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Ja

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter, identitetsuppgifter, finansiell information, uppgift om födelse- eller adoptionsdatum

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Försäkring vid arbetsbrist (AGB)

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Personuppgifter vi samlar in om dig:

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Avgiftsbefrielseförsäkring

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Premiebefrielseförsäkring

 • Bekräfta anställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Personuppgifter vi samlar in om dig: Anställningsuppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Vårdgivare

Vid en arbetsskada kan vi behöva komplettera ditt ärende med medicinska handlingar från vårdgivare. Om det blir aktuellt kommer vi behöva en hälsofullmakt från dig för att kunna inhämta handlingarna. Nedan följer de personuppgifter som vi kan samla in om dig via vårdgivare.

KällaPerson­uppgifterÄndamål
VårdgivareMedicinska handlingarVi samlar in och behandlar dina person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Andra källor

Vi kompletterar din anmälan med personuppgifter från andra källor än dig själv och din arbetsgivare. Nedan följer de personuppgifter som vi kan samla in om dig utöver de som du och din arbetsgivare anger vid ansökan.

KällaPerson­uppgifterÄndamål
SPARFolk­bokförings­uppgifterDe ändamål som anges i avsnitt 1.
Andra försäkringsbolagSkade- och ärende­informationDe ändamål som anges i avsnitt 1.
Försäkrings­kassanFinansiell information och hälso­uppgifterDe ändamål som anges i avsnitt 1.
ForaAnställnings­uppgifter, finansiell information, skade- och ärende­informationDe ändamål som anges i avsnitt 1.
Affärs – och kreditinformationsföretagAnställnings­uppgifter, företags­information och finansiell informationDe ändamål som anges i avsnitt 1.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Andra försäkringsföretag

För att kunna utreda oklara försäkringsfall, utreda försäkringsansvar, regressanspråk eller för samordningsändamål vid hanteringen av ditt försäkringsärende kan vi i förekommande fall lämna ut uppgift om ditt personnummer och skadedag till andra försäkringsbolag. Utläm­nandet sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi kan också lämna ut hälsouppgifter om dig, exempelvis kopior på invaliditetsintyg, journaler eller läkarutlåtanden, på förfrågan av andra försäkringsbolag. Afa Försäkring kräver alltid att försäkringsbolaget uppvisar en giltig hälsofullmakt eller annan giltig fullmakt vid sådana förfrågningar.

Din arbetsgivare

Vi meddelar ditt personnummer till din arbetsgivare för att bekräfta din anställning.

Skatteverket

Till Skatteverket lämnar vi kontrolluppgifter till följd av att vi reglerar ditt försäkringsärende.

Försäkringskassan

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Försäkringskassan, t.ex. ditt personnummer eller din månadsersättning från Afa Försäkring, för att vi ska kunna komplettera och kontrollera din anmälan avseende information om t.ex. vilken sjukanmälningsdag som har registrerats eller för att Försäkringskassan i förekommande fall ska kunna samordna förmånsersättningar.

Fora

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Fora som utför vissa administrativa tjänster åt oss. Från Fora inhämtar vi sedan dina anställningsuppgifter och om du omfattas av en av våra försäkringar.

Statistiska Centralbyrån / Socialstyrelsen

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till Statistiska centralbyrån eller Socialstyrelsen för pseudonymisering inför utlämnande av uppgifter till forskningsprojekt.

Banker

Vi lämnar ut dina personuppgifter till den bank som Afa Försäkring använder för att utbetala försäkringsersättning, i de fall där vi har bedömt att du har rätt till försäkringsersättning för någon av våra försäkringar.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste­leverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra försäkringar, företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare samt IT-tjänsteleverantör för dokumentarkivering.

Valcentral

Vi lämnar ut uppgifter om dig till den valcentral som förmedlar pensionsavgifter till den tjänstepensionsförsäkring som gäller för dig i anställningen hos din arbetsgivare.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt i förekommande fall få ditt skadeärende prövat och tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genom­föra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen.

Skadereglering

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Personuppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Beräkna försäkringsrisker

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Personuppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Framtagning av statistik till externa parter

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Personuppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Forskning

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Personuppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Förebygga framtida skador

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Personuppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Beräkna försäkringsrisker

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Personuppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Kundundersökningar

Personuppgifterna raderas när kundundersökningen avslutats.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Bokföringsunderlag sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Juridiskt bindande dokument såsom fullmakter och förmånstagarförordnande bevaras tillsvidare.

LIV-ränta sparas tillsvidare då utbetalningar sker löpande och då även efterlevande kan ha rätt till ersättning.

Afa Försäkring

Information för PSA-kunder

Denna information gäller dig som har gjort en anmälan om ersättning för arbetsskada inom ramen för det statliga person­skade­avtalet.

Böcker i rader i bokylla

Så behandlar vi dina person­uppgifter

Inom Afa Försäkring hanterar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina person­uppgifter.