Information om person­uppgifter för försäkrade

Denna information gäller dig som är försäkrad, anhörig till försäkrad eller förmånstagare hos Afa För­säkring och har påbörjat ett ärende för någon av våra för­säkring­ar.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter. För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade, om till exempel vilka rättigheter du har, var dina person­uppgifter behandlas och lagras eller vart du kan vända dig om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering

Vi behandlar person­uppgifter för skadereglering. Mer specifikt behandlar vi dina person­uppgifter för att administrera och pröva din rätt till försäkringsersättning, samordna försäkringsersättning, utreda återkrav, och vid svarandeprocesser, för att utreda kvittningsmöjligheter, för att följa upp, planera och kvalitetssäkra vår skadereglering, för vår interna kommunikation i försäk­rings­ären­den, för lagring i gemensamma IT-system och för att upprätthålla en hög kvalitet i underliggande data.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitets­uppgifter, Kontakt­uppgifter, An­ställnings­uppgifter, Finansiell information Skade- och ärende­information, Hälso­uppgifter Vårt berättigat intresse av att administrera och pröva din rätt till försäkringsersättning, fullgöra skyldigheter enligt försäkringsavtal och fullgöra rättsliga förpliktelser i lag eller kollektiv­avtal. Hälso­uppgifter behandlar vi för att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
LagringstidUnder den försäkrades livstid, eller i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades om det är bokföringsunderlag.

Beräkna försäkringsrisker

Vi behandlar person­uppgifter för att beräkna försäkringsrisker. Mer specifikt behandlar vi dina person­uppgifter för att beräkna våra försäkringstekniska avsättningar samt för att ta fram rapporteringsunderlag till Finansinspektionen och för att kvalitetssäkra underliggande data och beräkningsmodeller.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Personnummer, Skade- och ärendeuppgifter, Hälso­uppgifter Vår rättsliga förpliktelse att säkerställa att kostnaden för våra för­säkring­ar står i proportion till de faktiska försäkringsriskerna, säkerställa en god finansiell ställning i vår verksamhet och uppfylla krav avseende riskkontroll i försäkringsrörelseregler. Hälso­uppgifter behandlar vi för att kunna fullgöra våra skyldigheter inom områdena socialt skydd och social trygghet.
Lagringstid Under de försäkrades livstid.

Statistik

Vi behandlar person­uppgifter för framtagning av statistik. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att ta fram statistikunderlag till externa parter, såsom uppdragsgivare, fack- och arbetsgivar­förbund, arbetsgivare och myndigheter. Vi tar även fram statistik­rapporter för externt och internt bruk. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Samtliga person­uppgifter som behandlas för andra ändamålVårt berättigade intresse av att tillhandahålla relevant statistik till olika aktörer. I den mån känsliga person­uppgifter behandlas görs det för att detta är nödvändigt för att ta fram relevant statistik och för det samhällsintresse som föreligger av den statistik som Afa För­säkring tillhandahåller på uppdrag av arbets­marknadens parter.
Lagringstid Under den tid som statistiken tas fram, oftast mindre än en dag.

Forskning

De uppgifter som vi har samlat in om dig för andra ändamål kan vi i vissa fall vidarebehandla för forskningsändamål inom områden som t.ex. arbetsmiljö, hälsa och de för­säkring­ar som Afa För­säkring tillhandahåller. På begäran från forskare kan vi lämna ut person­uppgifter till forsknings­projekt. Som huvudregel lämnas uppgifter i dessa fall ut i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Vi kan på förfrågan från forskare även behandla dina person­uppgifter för att göra urval och skicka brev till dig för att ge dig möjlighet att delta i undersökningar som utförs av forskare. I dessa fall väljer du alltid själv om du vill delta i forskningsprojektet och vi lämnar inte ut några uppgifter om dig direkt till forskaren. I samtliga fall då person­uppgifter behandlas för forskningsändamål ställer vi krav på att aktuellt forsknings­projekt ska ha ett etikprövningsgodkännande.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Samtliga uppgifter som behandlas för andra ändamålVidarebehandlingen av dina person­uppgifter för forskningsändamål sker med stöd av samma lagliga grund som gäller för den ursprungliga behandlingen. I den mån behandling av känsliga person­uppgifter sker görs det för att behandlingen är nödvändig för forskningsändamål.
LagringstidTills forskningsstudien är avslutad.

Förebygga framtida skador

Vi behandlar person­uppgifter för att förebygga framtida skador. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att bedriva skade­förebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa samt för uppföljning av förebyggande projekt och aktiviteter.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitets­uppgifter Skade- och ärendeuppgifterVårt berättigade intresse av att genomföra förebyggandeinsatser mot arbetsskador och ohälsa av samhällsintresse.
Hälso­uppgifterHälso­uppgifter behandlar vi eftersom det är nödvändigt för att kunna ta fram relevant statistik och för att det finns ett betydande samhällsintresse av den statistik som Afa För­säkring tar fram för skade­förebyggande projekt och aktiviteter.
Lagringstid Fem år efter uttaget av underlag för rapport

Kundundersökningar

Vi behandlar person­uppgifter för att genomföra kundundersökningar. Mer specifikt behandlar vi dina person­uppgifter för att förbättra verksamheten avseende kommunikation, servicenivå och upplevelse av process samt för att utveckla verksamheten avseende förväntningar på Afa För­säkring (t.ex. hållbarhetsarbete), önskan om servicenivå och utreda behov av nya försäkringsprodukter via enkät- och telefonundersökningar.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Identitets­uppgifter, Kontakt­uppgifter Vårt berättigade intresse av att följa upp hur du som försäkrad upplever Afa Försäkrings service och hantering av försäk­rings­ären­den.
Hälso­uppgifter De eventuella känsliga uppgifter som vi behandlar om dig gör vi endast med ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med genomförandet av kundundersökningen. Det är alltid frivilligt att delta i en kundundersökning.
Lagringstid Tills kundundersökningen är avslutad.

Förbättring, test och utveckling av verksamheten

Vi behandlar person­uppgifter för förbättring, test och utveckling av vår verksamhet. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att utföra funktions- och prestandatester i system, system- och acceptanstester, system- och tjänsteutveckling samt felsökningar.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Samtliga uppgifter som behandlas för andra ändamålVårt berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra våra IT-system och vår verksamhet.
Lagringstid En månad efter att testningen har avslutats

2. Varifrån samlar vi in person­uppgifter om dig?

Dig själv

Från dig samlar vi in person­uppgifter genom att du fyller i dina uppgifter när du skapar ett ärende på vår webbplats, på fysiska anmälnings­blanketter eller via anmälningar på telefon. De person­uppgifter som vi behandlar om dig skiljer sig åt beroende på vilken försäkringsersättning du ansöker om. I samband med att uppgifterna samlas in anges om det är obligatoriskt att fylla i uppgiften eller inte. I de fall det är obligatoriskt att ange uppgiften men du inte gör det kan det betyda att vi inte kan handlägga ditt ärende eller att ärendet fördröjs till dess uppgiften lämnas.

Din arbetsgivare

Din arbetsgivare kan komplettera och bekräfta din anmälan med dina an­ställnings­uppgifter. Arbetsgivaren kan även göra en arbetsgivaranmälan i vår gruppsjukförsäkring, trygghets­försäkring eller föräldraledighetsförsäkring med dina person­uppgifter och för din räkning.

Vilken för­säkring ansöker du om?Bekräfta an­ställningArbetsgivaranmälanPerson­uppgifter vi samlar in om dig från din arbetsgivare
Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS)XXAn­ställnings­uppgifter, identitets­uppgifter, finansiell information, hälso­uppgifter
Avtalsgrupp­sjukförsäkring (AGS-KL)X
Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL)XXAn­ställnings­uppgifter, identitets­uppgifter, finansiell information, hälso­uppgifter
För­säkring vid dödsfall (TGL)XIdentitets­uppgifter, finansiell information
För­säkring vid föräldraledighet (FTP)XXAn­ställnings­uppgifter, identitets­uppgifter, finansiell information, uppgift om födelse- eller adoptionsdatum
För­säkring vid arbetsbrist (AGB)XAn­ställnings­uppgifter
Avgifts­befrielse­försäkringXAn­ställnings­uppgifter
Premie­befrielse­försäkringXAn­ställnings­uppgifter

Vårdgivare

Vid en arbetsskada kan vi behöva komplettera ditt ärende med medicinska handlingar från vårdgivare. Om det blir aktuellt kommer vi behöva en hälso­fullmakt från dig för att kunna inhämta handlingarna. Nedan följer de person­uppgifter som vi kan samla in om dig via vårdgivare.

KällaVilka person­uppgifter samlar vi in om dig?
VårdgivareMedicinska handlingar

Andra källor

Vi kompletterar din anmälan med person­uppgifter från andra källor än dig själv och din arbetsgivare. Nedan följer de person­uppgifter som vi kan samla in om dig utöver de som du och din arbetsgivare anger vid ansökan.

KällaPerson­uppgifter
SPARFolk­bokförings­uppgifter
Andra försäkringsbolagSkade- och ärende­information
Försäkrings­kassanFinansiell information och hälso­uppgifter
ForaAn­ställnings­uppgifter, finansiell information, skade- och ärende­information
Affärs – och kreditinformationsföretagAn­ställnings­uppgifter, företags­information och finansiell information
GSRSe information i stycket nedan.

*Skadeanmälningsregister (GSR)

Vid anmälningar från och med 2024-02-01 använder sig Afa För­säkring av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera för­säkring­ar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

När det är nödvändigt lämnar vi ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Andra försäkringsföretag

För att kunna utreda oklara försäkringsfall, utreda försäkringsansvar, regressanspråk eller för samordningsändamål vid hanteringen av ditt försäkringsärende kan vi i förekommande fall lämna ut uppgift om ditt personnummer och skadedag till andra försäkringsbolag.

Om vi har betalat ut försäkringsersättning till dig och har ett regressanspråk mot ett annat försäkringsbolag lämnar vi ut uppgift om utbetald ersättning, medicinsk bedömning och en kopia av beslutsunderlaget till det andra försäkringsbolaget. Av beslutsunderlaget framgår de person­uppgifter som vi behandlar i vår skadereglering, dvs. identitets­uppgifter, kontakt­uppgifter, skade- och ärendeuppgifter samt hälso­uppgifter.

Utlämnandet sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi kan också lämna ut hälso­uppgifter om dig, exempelvis kopior på invaliditets­intyg, journaler eller läkar­utlåtanden, på förfrågan av andra försäkringsbolag. Afa För­säkring kräver alltid att försäkringsbolaget uppvisar en giltig hälso­fullmakt eller annan giltig fullmakt vid sådana förfrågningar.

Din arbetsgivare

Vi meddelar ditt personnummer till din arbetsgivare för att bekräfta din an­ställning.

Skatteverket

Till Skatteverket lämnar vi kontrolluppgifter till följd av att vi reglerar ditt försäkringsärende.

Försäkringskassan

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Försäkrings­kassan, t.ex. ditt personnummer eller din månadsersättning från Afa För­säkring, för att vi ska kunna komplettera och kontrollera din anmälan avseende information om t.ex. vilken sjukanmälningsdag som har registrerats eller för att Försäkrings­kassan i förekommande fall ska kunna samordna förmånsersättningar.

Fora

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Fora som utför vissa administrativa tjänster åt oss. Från Fora inhämtar vi sedan dina an­ställnings­uppgifter och om du omfattas av en av våra för­säkring­ar.

Statistiska Centralbyrån / Socialstyrelsen

Vi kan komma att lämna ut dina person­uppgifter till Statistiska centralbyrån eller Socialstyrelsen för pseudonymisering inför utlämnande av uppgifter till forsknings­projekt.

Banker

Vi lämnar ut dina person­uppgifter till den bank som Afa För­säkring använder för att utbetala försäkringsersättning, i de fall där vi har bedömt att du har rätt till försäkringsersättning för någon av våra för­säkring­ar.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste­leverantörer får endast behandla dina person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela dina person­uppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra för­säkring­ar, företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare samt IT-tjänsteleverantör för dokumentarkivering.

Valcentral

Vi lämnar ut uppgifter om dig till den valcentral som förmedlar pensionsavgifter till den tjänstepensionsförsäkring som gäller för dig i anställningen hos din arbetsgivare.

Skadeanmälningsregister (GSR)

Om du anmäler en skada till oss lämnar vi ut dina person­uppgifter till skadeanmälningsregistret GSR (se avsnitt 2 ovan).

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, vid polis­anmälningar, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt i förekommande fall få ditt skadeärende prövat och tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

Möte vid bord

Information för PSA-kunder

Denna information gäller dig som har gjort en anmälan om ersättning för arbetsskada inom ramen för det statliga person­skade­avtalet.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.