Information om person­uppgifter för försäkrade

Denna information gäller dig som är försäkrad, anhörig till försäkrad eller förmånstagare hos Afa För­säkring och har påbörjat ett ärende för någon av våra för­säkring­ar. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering

Vi behandlar person­uppgifter för skadereglering. Mer specifikt behandlar vi person­uppgifter för att administrera och pröva din rätt till försäkringsersättning, samordna försäkringsersättning, utreda återkrav, vid polis­anmälningar och vid svarandeprocesser, för att utreda kvittningsmöjligheter, för att följa upp, planera och kvalitetssäkra vår skadereglering, för vår interna kommunikation i försäk­rings­ären­den, för lagring i gemensamma IT-system och för att upprätthålla en hög kvalitet i underliggande data. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att utreda rätten till försäkringsersättning, för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med din arbetsgivare och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som kan härledas från krav i kollektiv­avtal. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som vi behandlar om dig är dina identitets­uppgifter, kontakt­uppgifter, hälso­uppgifter samt skade- och ärende­information. Person­uppgifter vidarebehandlas även för att ta fram statistik för vår interna process- och produktionsuppföljning. För en mer detaljerad beskrivning av vilka person­uppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

Vi behandlar också person­uppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter som följer av vår skaderegleringsverksamhet, såsom att genomföra kontroller mot av EU utfärdad sanktionslista, för att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och för vår interna bokföring.

De känsliga uppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga hälso­uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (dvs. för att bedöma din rätt till försäkringsersättning). För vidarebehandling för process- och produktionsuppföljning behandlas dock inga känsliga uppgifter.

Beräkna försäkringsrisker

Vi behandlar person­uppgifter för att beräkna försäkringsrisker. Mer specifikt behandlar vi person­uppgifter för att beräkna våra försäkringstekniska avsättningar samt för att ta fram rapporteringsunderlag till Finansinspektionen och för att kvalitetssäkra vårt underliggande data och beräkningsmodeller. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifterna för att säkerställa att kostnaden för våra för­säkring­ar står i proportion till de faktiska försäkringsriskerna och för att säkerställa en god finansiell ställning i vår verksamhet samt uppfylla krav avseende riskkontroll i försäkringsrörelseregler. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är skade- och ärendeuppgifter samt hälso­uppgifter. För en mer detaljerad beskrivning av vilka person­uppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

De känsliga person­uppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga hälso­uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Statistik

Vi behandlar avidentifierade person­uppgifter för framtagning av statistik. Mer specifikt behandlar vi uppgifter för att ta fram statistikunderlag till externa parter, såsom uppdragsgivare, fack- och arbetsgivar­förbund, arbetsgivare och myndigheter. Vi tar även fram statistik­rapporter för externt och internt bruk. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Afa Försäkrings berättigade intresse av att tillhandahålla relevant statistik till olika aktörer.

De känsliga person­uppgifter som vi behandlar, det vill säga hälso­uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik och för det samhällsintresse som föreligger av den statistik som Afa För­säkring, på uppdrag av arbets­marknadens parter, tillhandahåller. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

Forskning

De uppgifter som vi har samlat in om dig för andra ändamål kan vi i vissa fall vidarebehandla för forskningsändamål inom områden som t.ex. arbetsmiljö, hälsa och de för­säkring­ar som Afa För­säkring tillhandahåller. På begäran från forskare kan vi lämna ut person­uppgifter till forsknings­projekt. Som huvudregel lämnas uppgifter i dessa fall ut i anonymiserad eller pseudonymiserad form. Vi kan på förfrågan från forskare även behandla person­uppgifter för att göra urval och skicka brev till dig för att ge dig möjlighet att delta i undersökningar som utförs av forskare. I dessa fall väljer du alltid själv om du vill delta i forskningsprojektet och vi lämnar inte ut några uppgifter om dig direkt till forskaren. I samtliga fall då person­uppgifter behandlas för forskningsändamål ställer vi krav på att aktuellt forsknings­projekt ska ha ett etikprövningsgodkännande. Vidarebehandlingen av person­uppgifter för forskningsändamål sker med stöd av samma lagliga grund som gäller för den ursprungliga behandlingen. I den mån behandling av känsliga person­uppgifter sker görs det för att behandlingen är nödvändig för forskningsändamål.

Förebygga framtida skador

Vi behandlar person­uppgifter för att förebygga framtida skador. Mer specifikt behandlar vi dina uppgifter för att bedriva skade­förebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa samt för uppföljning av förebyggande projekt och aktiviteter. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att genomföra förebyggandeinsatser av samhällsintresse. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är identitets­uppgifter samt skade- och ärendeuppgifter. För en mer detaljerad beskrivning av vilka person­uppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

Vi vidarebehandlar också person­uppgifter för att ta fram statistik till skade­förebyggande projekt och aktiviteter för att minska arbetsskador och ohälsa då det är förenligt med det ursprungliga ändamålet som vi samlade in person­uppgifter för. Av publicerad statistik framgår aldrig uppgifter som kan identifiera dig som enskild.

De känsliga person­uppgifter som vi behandlar, det vill säga hälso­uppgifter, behandlar vi eftersom de är nödvändiga för att kunna ta fram relevant statistik och för att det finns ett betydande samhällsintresse av den statistik som Afa För­säkring tar fram för skade­förebyggande projekt och aktiviteter.

Kundundersökningar

Vi behandlar person­uppgifter för att genomföra kundundersökningar. Mer specifikt behandlar vi person­uppgifter för att förbättra verksamheten avseende kommunikation, servicenivå och upplevelse av process samt för att utveckla verksamheten avseende förväntningar på Afa För­säkring (t.ex. hållbarhetsarbete), önskan om servicenivå och utreda behov av nya försäkringsprodukter via enkät- och telefonundersökningar. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna för att följa upp hur du som försäkrad upplever Afa Försäkrings service och hantering av försäk­rings­ären­den. De huvudsakliga kategorier av uppgifter som behandlas är identitets- och kontakt­uppgifter. För en mer detaljerad beskrivning av vilka person­uppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

De eventuella känsliga uppgifter som vi behandlar gör vi endast med ditt uttryckliga samtycke som inhämtas i samband med genomförandet av kundundersökningen. Det är alltid frivilligt att delta i en kundundersökning.

Förbättring, test och utveckling av verksamheten

Vi behandlar person­uppgifter för förbättring, test och utveckling av vår verksamhet. Mer specifikt behandlar vi uppgifter för att utföra funktions- och prestandatester i system, system- och acceptanstester, system- och tjänsteutveckling samt felsökningar. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna utveckla och förbättra IT-system och vår verksamhet. För en mer detaljerad beskrivning av vilka person­uppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

Uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler

Vi behandlar person­uppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddsregler. Mer specifikt behandlar vi uppgifter för att säkerställa att person­uppgifter från tid till annan är uppdaterade och korrekta, för att kunna tillvarata dina rättigheter som följer av gällande dataskyddsregler och för att vidta åtgärder för att motverka personuppgiftsincidenter. Behandlingarna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämpliga dataskyddsregler. För en mer detaljerad beskrivning av vilka person­uppgifter som vi samlar in om dig från andra än dig själv, se avsnitt 2.

2. Varifrån samlar vi in person­uppgifter om dig?

Dig själv

Från dig samlar vi in person­uppgifter genom att du fyller i dina uppgifter när du skapar ett ärende på vår webbplats, på fysiska anmälnings­blanketter eller via anmälningar på telefon. De person­uppgifter som vi behandlar om dig skiljer sig åt beroende på vilken försäkringsersättning du ansöker om. Nedan följer exempel på vilka person­uppgifter som du själv behöver ange när du ansöker om någon av våra för­säkring­ar. I samband med att uppgifterna samlas in anges om det är obligatoriskt att fylla i uppgiften eller inte. I de fall det är obligatoriskt att ange uppgiften men du inte gör det kan det betyda att vi inte kan handlägga ditt ärende eller att ärendet fördröjs till dess uppgiften lämnas.

Kategorier av uppgifterExempel
Identitets­uppgifterNamn och personnummer eller samordnings­nummer
Kontakt­uppgifter Telefonnummer, e-postadress, adress
Hälso­uppgifterKopior på sjuk­journaler- eller invaliditets­intyg, läkar­utlåtanden, hälso­fullmakt, diagnos­kod
Handlingar från rättsväsendetKopior på polis­anmälningar och beslut från myndighet eller domslut från domstolar
Finansiell informationInkomst­uppgifter, konto­information
An­ställnings­uppgifterYrkes­titel, an­ställnings­tid, ägar­uppgifter (vid eventuellt eget företag) arbetsgivarens kontakt­uppgifter, kollektiv­avtals­tillhörighet

Din arbetsgivare

Din arbetsgivare kan komplettera och bekräfta din anmälan med dina an­ställnings­uppgifter. Arbetsgivaren kan även göra en arbetsgivaranmälan i vår gruppsjukförsäkring, trygghets­försäkring, eller föräldraledighetsförsäkring med person­uppgifter och för din räkning.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Ja

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter, identitets­uppgifter, finansiell information, hälso­uppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA/TFA-KL)

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Ja

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Försäkring vid dödsfall (TGL)

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Försäkring vid föräldraledighet (FTP)

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Ja

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter, identitets­uppgifter, finansiell information, uppgift om födelse- eller adoptionsdatum

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Försäkring vid arbetsbrist (AGB)

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig:

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Avgiftsbefrielseförsäkring

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Premiebefrielseförsäkring

 • Bekräfta an­ställning: Ja

 • Arbetsgivaranmälan: Nej

 • Person­uppgifter vi samlar in om dig: An­ställnings­uppgifter

 • Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Vårdgivare

Vid en arbetsskada kan vi behöva komplettera ditt ärende med medicinska handlingar från vårdgivare. Om det blir aktuellt kommer vi behöva en hälso­fullmakt från dig för att kunna inhämta handlingarna. Nedan följer de person­uppgifter som vi kan samla in om dig via vårdgivare.

KällaPerson­uppgifterÄndamål
VårdgivareMedicinska handlingarVi samlar in och behandlar person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

Andra källor

Vi kompletterar din anmälan med person­uppgifter från andra källor än dig själv och din arbetsgivare. Nedan följer de person­uppgifter som vi kan samla in om dig utöver de som du och din arbetsgivare anger vid ansökan.

KällaPerson­uppgifterÄndamål
SPARFolk­bokförings­uppgifterDe ändamål som anges i avsnitt 1.
Andra försäkringsbolagSkade- och ärende­informationDe ändamål som anges i avsnitt 1.
Försäkrings­kassanFinansiell information och hälso­uppgifterDe ändamål som anges i avsnitt 1.
ForaAn­ställnings­uppgifter, finansiell information, skade- och ärende­informationDe ändamål som anges i avsnitt 1.
Affärs – och kreditinformationsföretagAn­ställnings­uppgifter, företags­information och finansiell informationDe ändamål som anges i avsnitt 1.
GSRSe information i stycket nedan.Se information i stycket nedan.

GSR

Vid anmälningar från och med 2024-02-01 använder sig Afa För­säkring av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag eller myndighet som handlägger likartade ersättningsanspråk. Ändamålet med GSR är att till försäkringsföretag och myndigheter som handlägger likartade ersättningsanspråk tillhandahålla ett underlag för att identifiera oklara försäkringsfall och ersättningsanspråk. Därigenom kan företag och myndigheter motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter liksom felaktig utbetalning från flera för­säkring­ar för samma skada. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Andra försäkringsföretag

För att kunna utreda oklara försäkringsfall, utreda försäkringsansvar, regressanspråk eller för samordningsändamål vid hanteringen av ditt försäkringsärende kan vi i förekommande fall lämna ut uppgift om ditt personnummer och skadedag till andra försäkringsbolag. Utläm­nandet sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Vi kan också lämna ut hälso­uppgifter om dig, exempelvis kopior på invaliditets­intyg, journaler eller läkar­utlåtanden, på förfrågan av andra försäkringsbolag. Afa För­säkring kräver alltid att försäkringsbolaget uppvisar en giltig hälso­fullmakt eller annan giltig fullmakt vid sådana förfrågningar.

Din arbetsgivare

Vi meddelar ditt personnummer till din arbetsgivare för att bekräfta din an­ställning.

Skatteverket

Till Skatteverket lämnar vi kontrolluppgifter till följd av att vi reglerar ditt försäkringsärende.

Försäkringskassan

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Försäkrings­kassan, t.ex. ditt personnummer eller din månadsersättning från Afa För­säkring, för att vi ska kunna komplettera och kontrollera din anmälan avseende information om t.ex. vilken sjukanmälningsdag som har registrerats eller för att Försäkrings­kassan i förekommande fall ska kunna samordna förmånsersättningar.

Fora

Vi lämnar ut uppgifter om dig till Fora som utför vissa administrativa tjänster åt oss. Från Fora inhämtar vi sedan dina an­ställnings­uppgifter och om du omfattas av en av våra för­säkring­ar.

Statistiska Centralbyrån / Socialstyrelsen

Vi kan komma att lämna ut person­uppgifter till Statistiska centralbyrån eller Socialstyrelsen för pseudonymisering inför utlämnande av uppgifter till forsknings­projekt.

Banker

Vi lämnar ut person­uppgifter till den bank som Afa För­säkring använder för att utbetala försäkringsersättning, i de fall där vi har bedömt att du har rätt till försäkringsersättning för någon av våra för­säkring­ar.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänste­leverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela person­uppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra för­säkring­ar, företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare samt IT-tjänsteleverantör för dokumentarkivering.

Valcentral

Vi lämnar ut uppgifter om dig till den valcentral som förmedlar pensionsavgifter till den tjänstepensionsförsäkring som gäller för dig i anställningen hos din arbetsgivare.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt i förekommande fall få ditt skadeärende prövat och tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genom­föra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas person­uppgifter?

Hur länge person­uppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen.

Skadereglering

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi person­uppgifter tillsvidare.

Person­uppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Beräkna försäkringsrisker

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi person­uppgifter tillsvidare.

Person­uppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Framtagning av statistik till externa parter

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi person­uppgifter tillsvidare.

Person­uppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Forskning

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi person­uppgifter tillsvidare.

Person­uppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Förebygga framtida skador

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi person­uppgifter tillsvidare.

Person­uppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Beräkna försäkringsrisker

För att din rätt till omprövning inte ska upphöra och för att säkerställa kvalitet i vårt data samt uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi person­uppgifter tillsvidare.

Person­uppgifter som behandlas för utskick av brev om deltagande i undersökningar som utförs av forskare raderas när forskningsstudien är avslutad.

Kundundersökningar

Personuppgifterna raderas när kundundersökningen avslutats.

Fullgöra rättsliga förpliktelser

Bokföringsunderlag sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Juridiskt bindande dokument såsom fullmakter och förmåns­tagar­förordnande bevaras tillsvidare.

LIV-ränta sparas tillsvidare då utbetalningar sker löpande och då även efterlevande kan ha rätt till ersättning.

Möte vid bord

Information för PSA-kunder

Denna information gäller dig som har gjort en anmälan om ersättning för arbetsskada inom ramen för det statliga person­skade­avtalet.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.