Gruppbild av ingenjörer i fabrik

Foto: Bredda bilden

Rehabiliterings­stödet

Du som arbetsgivare kan ansöka om rehabiliterings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete. Du kan få upp till halva kostnaden betald.

Tidiga insatser gör skillnad!

Rehabilitera kan man göra redan innan en medarbetare blivit sjukskriven. Att söka arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats.

Välkommen på informationsträff om rehabiliterings­stödet!

Vi kommer att informera om stödet och om hur man gör en ansökan. Vi ger också tips på hur du ska göra för att få en smidig ansökningsprocess.

Passa på att träffa oss och ställ dina frågor i vårt livesända digitala möte.

Datum: 28 mars

Tid: 10.00 – 11.00

Ingen anmälan behövs.

Klicka här för att ansluta till mötet

Varmt välkommen!

Afa Försäkring

Vem kan du ansöka för?

 • Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.

 • Anställda inom den privata och kooperativa sektorn kan omfattas utav sjukförsäkringen AGS.

 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av sjukförsäkringen AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

 • Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala företag kan omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

 • För att du ska kunna ansöka ska det också finnas ett rehabiliteringsbehov.

 • Rehabiliteringsinsatsen kan både vara i förebyggande syfte samt för att förkorta en sjukskrivning.

För att ansöka behöver du:

Vad kan vi lämna ersättning för?

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär. Det kan röra sig om:

Vid beroendebehandling kan vi lämna ersättning för behandling av:

 • Alkohol- och drogmissbruk

 • Spelmissbruk (endast kommuner och regioner)

Typer av behandling:

 • Inneliggandebehandling (till exempel behandlingshem)

 • Öppenvårdsbehandling

 • Samtalsbehandling

För att vi ska kunna lämna ersättning för så kallade paketpriser vid missbruksbehandlingar så ska det behandlande företaget ha tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). I fall det behandlande företaget inte har något tillstånd så kan vi enbart lämna ersättning för samtalsstöd.

Läs mer om kriterier för behandlare

De behandlingsmetoder som används ska vara rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Ersättning lämnas ej för utredningar eller medicinsk rehabilitering som till exempel provtagning, analyskostnader och abstinensbehandlingar.

Vi kan lämna ersättning för enskilda samtal med psykolog eller psykoterapeut som är legitimerad av Socialstyrelsen. Har vi inte behandlaren registrerad sedan tidigare kan vi komma att begära in en kopia på behandlarens yrkeslegitimation. Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro.

Ersättning lämnas ej för bedömningssamtal eller samtal som utförs av till exempel en beteendevetare.

Vi kan lämna ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar för att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga orsakad av fysiska eller psykiska besvär. Kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar.

Vi ersätter dock inte rent medicinska behandlingar som till exempel sjukgymnastik.

Inom livsstilsförändring ersätts inte kurser för att t ex sluta röka, gå ner i vikt, äta rätt etc. Kurser inom livsstilsförändring kan t ex handla om att en anställd får problem med värk till följd av sitt arbete och behöver lära sig mer om hur man kan hantera sina besvär.

Rehabiliteringsåtgärden ska följa en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod.

Vi kan lämna ersättning för inköp av kortare omskolande kurser som rehabiliteringsåtgärd för att den anställde ska få nya arbetsuppgifter. Den anställde ska bibehålla eller förbättra sin arbetsförmåga efter genomförd kurs.

För att vi ska kunna bevilja ersättning vid omskolning så behöver möjligheten till återgång i tidigare arbete vara utredd samt att den anställde får någon form av inkomst under tiden.

Stöd kan beviljas för arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av fysiska besvär. Som exempel kan nämnas kurser för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och ryggkurser. Rehabiliteringsmetoden ska följa en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod.

För att stöd ska kunna beviljas krävs att det är fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering. Rent medicinsk behandling för fysiska besvär kan vi inte lämna stöd för.

Kommuner, regioner, Svenska kyrkan samt kommunalt ägda aktiebolag kan söka ersättning för samtalsstöd och stresshanteringskurser som genomförs digitalt där behandlingen har som senast påbörjats den 1 april 2023. Övriga behandlingar kommer det ske en särskild prövning för.

När företag inom den privata sektorn ansöker om digitala rehabiliteringsinsatser så kommer en särskild prövning göras för att bedöma om och hur mycket vi kan vara med och bevilja stöd för.

Varje ansökans rätt till ersättning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Då behandlingen eller delar av behandlingen genomförs digitalt så ska detta framgå utav underlaget ni skickar in i ansökan.

Ansök om rehabiliteringsstödKomplettera en ansökan

Vad kan vi inte lämna ersättning för?

Vi kan inte bevilja ersättning för eventuella lönekostnader för den anställde, inte heller för kostnader för medicinsk behandling eller för tekniska hjälpmedel, arbetshjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller utredningar av olika slag.

Hitta svar på din fråga under Frågor och svar

Du kan själv leta svar på dina frågor bland Frågor och svar.

Informationsblad för rehabiliterings­stödet

Mer information

På Försäkrings­kassans hemsida kan du som arbetsgivare bland annat läsa mer och ansöka om Försäkringskassans bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det går bra att söka stöd både hos Afa Försäkring och Försäkrings­kassan.

Här hittar du Prevents guide Arbetsanpassning och rehabilitering och Suntarbetslivs Prehabguide, som hjälper dig som arbetsgivare i din arbetstagares rehabiliteringsprocess.

Rehabiliterings­stöd – från ansökan till utbetalning

Kvinna sitter i soffa med laptop

Har du frågor? Kontakta oss!

rehabstod@afaforsakring.se08-696 40 00

Läs också