Kvinna skriver på tangentbord

Foto: Pixabay

Kapital­förvaltning

Kapital­förvaltningens uppdrag är att förvalta Afa Försäkrings kapital så att försäkringsåtagandena uppfylls samtidigt som försäkringarnas premiekostnader ska hållas låga.

Försäkringspremier erläggs i förskott. När en skada inträffar blir följden ofta att ersättningar utbetalas i många år framåt. Under tiden mellan premieinbetalningar och skade­utbetalningar ska pengarna investeras dels på ett tryggt sätt så att skadeersättningarna inte äventyras, dels till god avkastning för att minska behovet av framtida premieinbetalningar.

Förvaltningen sker med utgångspunkt från försäkringsrörelsernas åtaganden och kassaflöden. Med hjälp av en metodik, som kapital­förvaltningen utvecklat gemensamt med Afa Försäkrings aktuarier, utarbetas en investerings­strategi benämnd normalportfölj. Normalportföljerna fastställs av styrelserna och anger hur kapitalet långsiktigt bör fördelas på olika slag av tillgångar.

Utifrån den av styrelserna valda risknivån är det kapital­förvaltningens uppgift att genom aktiv förvaltning långsiktigt maximera bolagens avkastning.

Afa Försäkrings kapital investeras i svenska och utländska aktier och andelar, svenska och utländska räntebärande värdepapper samt svenska fastigheter.

Relaterat innehåll

Ett diagram med staplar. Illustration.

Års­redovisning

Under år 2023 fick vi in 326 000 nya försäk­rings­ären­den och betalade ut 8,6 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade.