En byggjobbare med sin hjälm under armen och en ung man som masserar sin nacke.

Foto: Rikard Westman respektive Johnérs bildbyrå

Vi finansierar forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Afa För­säkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Genom ökad kunskap som kommer till praktisk nytta kan vi bidra till att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet.

Besök våra forskningssidor

Varje år satsar vi 150 miljoner kronor på forskning och utveckling, FoU, inom arbetsmiljö och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till praktisk nytta genom att förbättra arbetsmiljön och främja hälsan för anställda inom det privata näringslivet och i kommuner, regioner och kommunala företag. På så vis kan vi bidra till ett tryggare arbetsliv med färre arbetsskador och minskad sjukfrånvaro.

Vår skadedatabas innehåller 16 miljoner försäk­rings­ären­den och ger en tydlig bild av vilka skador och sjukdomar som är vanligast i arbetslivet. Det gör att vi som forskningsfinansiär kan identifiera områden där vi kan bidra till att förbättra arbetsmiljön och främja hälsan. Och därigenom kan vi bevilja anslag för forskning där den gör störst nytta.

Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa.

Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning

Öppna utlysningar

Flera gånger per år har vi öppna utlysningar där finansiering kan sökas för forsknings­projekt inom området arbetsmiljö och inom området hälsa. Arbetsmiljöforskningen förväntas förebygga och leda till färre arbetsskador. Inom området hälsa finansierar vi forskning som syftar till att stärka arbetsförmåga och som förväntas förebygga långvarig sjukfrånvaro.

Forsknings- och utvecklingsprogram

Inom områden som arbets­marknadens parter bedömer som särskilt intressanta finansierar vi FoU-program, där flera forsknings­projekt får belysa ett aktuellt ämne ur olika perspektiv. Just nu pågår till exempel programmen Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens, Skadligt bruk i arbetslivet och Att leva och arbeta med psykisk ohälsa.

Mer information

Läs mer om vår FoU-verksamhet på: fou.afaforsakring.se. Där hittar du som forskare information om när och hur du kan ansöka om finansiering. Du kan också läsa om tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt som vi har finansierat.

Forskningsområden

Två unga personer i ett laboratorium jobbar vid en dator.

Arbetsmiljö

Afa För­säkring finansierar forskning inom arbetsmiljö som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och undersöka risk- och friskfaktorer i arbetet på kort och lång sikt. Läs mer om vilka områden som ingår i den arbetsmiljöforskning som Afa För­säkring finansierar på Forskningswebben.

Två sjuksköterskor i en vårdsal.

Hälsa

Forskningen vi finansierar inom området hälsa ska bidra till att förkorta sjukfrånvaron i arbetslivet med särskilt fokus på arbetsförmåga. Dessutom ska forskningsresultaten vara tillämpbara inom en femårsperiod. Läs mer om vilka områden som ingår på Forskningswebben.

Resurser för forskare

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Ta fram egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta fram egen statistik ur vår skadedatabas. Där finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.

Maskinförare ute på uppdrag

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv förmedlar kunskap för en bättre arbetsmiljö. De omvandlar en del av resultaten av forskningen vi finansierar till praktiskt användbara verktyg.

Blå bild på uppförstorat coronavirus.

Afa För­säkring och covid-19

Under coronapandemin skedde vissa förändringar i våra försäkrings­villkor. Vi tog också fram statistik och finansierade forskning om covid-19.