Information om person­uppgifter för representant för arbetsgivare

Denna information gäller dig som är representant för en arbetsgivare vars anställda kan ta del av för­säkring­arna som Afa För­säkring administrerar.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter. För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering för försäkrad

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontakt­uppgifter för att bekräfta den försäkrades an­ställning inför reglering av den försäkrades skada. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att utreda den försäkrades rätt till försäkringsersättning och för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med dig som den försäkrades arbetsgivare.

Hantera ärenden om rehabiliteringsstöd

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontakt­uppgifter för att hantera och följa upp rehabiliteringsstödsärenden. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att uppfylla våra åtaganden med dig som arbetsgivare och i förekommande fall lämna ersättning för reha­bili­terings­stöd.

Hantera ärende om stöd till arbetsmiljöutbildning

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, din roll/befattning och dina kontakt­uppgifter för att hantera och bedöma möjligheterna till- och administrera ansökan om stöd till arbetsmiljö­utbildning. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att hantera ärendet och i förekommande fall lämna ersättning för arbetsmiljö­utbildningen.

Framtagande av statistik

Vi behandlar avidentifierade person­uppgifter för framtagning av statistik. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att följa upp och förbättra tjänsterna samt att ta fram statistik. Statistiken kommer tas fram i syfte att kunna uppfylla våra interna krav på uppföljning kring stöd till arbetsmiljö­utbildning och som underlag för verksamhetsutveckling kopplat till administrationen av stödet.

Hantera och underhålla relationer

Vi kan komma att behandla person­uppgifter för att informera om våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för attunderhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Tillvarata våra rättsliga intressen

Vi behandlar person­uppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. vid tvist och hantering av juridiska frågeställningar. Vi kommer för detta ändamål att behandla de person­uppgifter som är nödvändiga för att bemöta och hantera det rättsliga anspråket. Dina person­uppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Fullgöra förpliktelser enligt lag

Vi behandlar person­uppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och bokföringslagen. Vi kommer för detta ändamål att behandla de person­uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse. Dina person­uppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar vi, med stöd av vårt berättigade intresse, dina person­uppgifter om så är nödvändigt.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig själv.

Din arbetsgivare

Vi kan även samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare för att administrera behörigheter.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

Hur länge dina person­uppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen.

Skadereglering för försäkrad

För att den försäkrades rätt till omprövning inte ska upphöra, för att säkerställa kvalitet i vårt data och för att uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa För­säkring sparar vi dina person­uppgifter tillsvidare.

Hantera ärende om reha­bili­terings­stöd

Ansökningar och uppgifter i ärendet sparas i minst sju år, och som längst åtta år. Person­uppgifter för uppföljning och utvärdering kommer att sparas under en period om tre (3) månader från tidpunkten för insamlingen (observera dock att avidentifierad information sparas tillsvidare).

Hantera ärende om stöd till arbetsmiljö­utbildning

Ansökningar och uppgifter i ärendet sparas i minst sju år, och som längst åtta år. Om ansökningar avslås sparas uppgifterna i upp till tre (3) år från när beslut fattats (d.v.s. under den aktuella perioden för stöd för arbetsmiljö­utbildning), i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Person­uppgifter för uppföljning och utvärdering kommer att sparas under en period om tre (3) månader från tidpunkten för insamlingen (observera dock att avidentifierad information sparas tillsvidare).

Framtagande av statistik

Person­uppgifter på aggregerad nivå som avidentifierats i samband med framtagande av statistik kommer att bevaras tillsvidare.

Hantera och skydda system och tjänster

Person­uppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivna ändamål. Person­uppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och underhålla relationer

Dina uppgifter sparas i fem år från senaste aktivitet.

Övrigt

I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina person­uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas av eller mot Afa För­säkring.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.