Information om personuppgifter för representant för arbetsgivare

Denna information gäller dig som är representant för en arbetsgivare vars anställda kan ta del av försäkringarna som Afa Försäkring administrerar.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. För generell personuppgiftsinformation som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering för försäkrad

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att bekräfta den försäkrades anställning inför reglering av den försäkrades skada. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att utreda den försäkrades rätt till försäkringsersättning och för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med dig som den försäkrades arbetsgivare.

Hantera ärenden om rehabiliteringsstöd

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att hantera och följa upp rehabiliteringsstödsärenden. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att uppfylla våra åtaganden med dig som arbetsgivare och i förekommande fall lämna ersättning för rehabiliteringsstöd.

Hantera ärende om stöd till arbetsmiljöutbildning

Vi behandlar uppgifter om ditt namn, din roll/befattning och dina kontaktuppgifter för att hantera och bedöma möjligheterna till- och administrera ansökan om stöd till arbetsmiljö­utbildning. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att hantera ärendet och i förekommande fall lämna ersättning för arbetsmiljö­utbildningen.

Framtagande av statistik

Vi behandlar dina avidentifierade personuppgifter för framtagning av statistik. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att följa upp och förbättra tjänsterna samt att ta fram statistik. Statistiken kommer tas fram i syfte att kunna uppfylla våra interna krav på uppföljning kring stöd till arbetsmiljöutbildning och som underlag för verksamhetsutveckling kopplat till administrationen av stödet.

Hantera och underhålla relationer

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att informera om våra kommande seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för attunderhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Tillvarata våra rättsliga intressen

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. vid tvist och hantering av juridiska frågeställningar. Vi kommer för detta ändamål att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att bemöta och hantera det rättsliga anspråket. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Fullgöra förpliktelser enligt lag

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och bokföringslagen. Vi kommer för detta ändamål att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse. Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

Hantera och skydda system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, behandlar vi, med stöd av vårt berättigade intresse, dina personuppgifter om så är nödvändigt.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig själv.

Din arbetsgivare

Vi kan även samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare för att administrera behörigheter.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen.

Skadereglering för försäkrad

För att den försäkrades rätt till omprövning inte ska upphöra, för att säkerställa kvalitet i vårt data och för att uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Hantera ärende om rehabiliteringsstöd

Ansökningar och uppgifter i ärendet sparas i minst sju år, och som längst åtta år. Personuppgifter för uppföljning och utvärdering kommer att sparas under en period om tre (3) månader från tidpunkten för insamlingen (observera dock att avidentifierad information sparas tillsvidare).

Hantera ärende om stöd till arbetsmiljöutbildning

Ansökningar och uppgifter i ärendet sparas i minst sju år, och som längst åtta år. Om ansökningar avslås sparas uppgifterna i upp till tre (3) år från när beslut fattats (d.v.s. under den aktuella perioden för stöd för arbetsmiljöutbildning), i syfte att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Personuppgifter för uppföljning och utvärdering kommer att sparas under en period om tre (3) månader från tidpunkten för insamlingen (observera dock att avidentifierad information sparas tillsvidare).

Framtagande av statistik

Personuppgifter på aggregerad nivå som avidentifierats i samband med framtagande av statistik kommer att bevaras tillsvidare.

Hantera och skydda system och tjänster

Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivna ändamål. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och underhålla relationer

Dina uppgifter sparas i fem år från senaste aktivitet.

Övrigt

I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas av eller mot Afa Försäkring.

Böcker i rader i bokylla

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inom Afa Försäkring hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.