Info om person­uppgifter för deltagare vid utbildning/event/tävling

Denna information gäller dig som är deltagare vid utbildning eller event som Afa För­säkring anordnar samt uppdragsförhållandet för dig som är försäkrings­informatör.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter. För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Administration av deltagande och uppdragsförhållandet för försäkrings­informatörer

Vi behandlar person­uppgifter för att administrera din medverkan vid aktuell utbildning eller event, b.la. för att kunna hålla en lista över anmälningar och för registrering.

Om du deltar vid en utbildning för försäkrings­informatörer behandlar vi även person­uppgifter i syfte att administrera uppdragsförhållandet med dig.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontakt­uppgifter

 • An­ställnings­uppgifter

 • Ev. uppgift omallergier

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna administrera deltagandet vid aktuellt event.

Behandling i syfte att administrera uppdragsförhållandet med försäkrings­informatörer grundar sig på samtycke till att inneha uppdraget.

I den mån uppgifter om allergier behandlas sker det med stöd av samtycke.

Bevarandetid

För administration av ditt deltagande vid aktuellt event sparas person­uppgifter som längst till dess att eventet genomförts.

För administration av uppdragsförhållandet för försäkrings­informatörer sparas person­uppgifter under uppdragstiden.

Administration av deltagande vid tävlingar

Vi behandlar person­uppgifter för att administrera din medverkan vid tävlingar, b.la. för att kunna hålla en lista över ditt deltagande och för att kunna skicka ut eventuell vinst.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna administrera deltagandet i aktuell tävling.

Bevarandetid

För administration av ditt deltagande i aktuell tävling sparas dina person­uppgifter som längst till dess att tävlingen genomförts och vinsterna har skickats ut.

Sprida information om Afa Försäkrings verksamhet och verksamhets­mål

Vi kan komma att behandla person­uppgifter för att sprida information om Afa Försäkrings verksamhet och verksamhets­mål internt och externt, via digitala medier såsom vår hemsida, vårt intranät, på sociala medier och genom länkar i nyhetsbrev, samt i förekommande fall i tryckt media i form av egna publikationer.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

 • An­ställnings­uppgifter

 • Fotografier

 • Filmupptagning

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna publicera och sprida information om Afa Försäkrings verksamhet och verksamhets­mål, såsom ökad kännedom om arbetsmiljö och minskad ohälsa i arbetslivet.

Bevarandetid

Dina uppgifter sparas under 1 år för det aktuella ändamålet.

Hantera och underhålla relationer

Vi behandlar även person­uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig, t.ex. genom att skicka inbjudningar till kommande seminarier och event som vi tror kan intressera dig samt för att tillhandahålla relevant information.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

 • An­ställnings­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att underhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Bevarandetid

Dina uppgifter sparas under 3 år för det aktuella ändamålet.

Uppfylla skyldigheter enligt lag

Vi behandlar person­uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen.

Kategorier av uppgifter

 • Samtliga uppgifter som samlas in för övriga ändamål

Laglig grund för behandlingen

Rättslig förpliktelse.

Bevarandetid

Dina uppgifter sparas så länge som krävs för att uppfylla aktuella rättsliga förpliktelser.

2. Varifrån samlar vi in person­uppgifter?

Dig själv/uppdragstagaren

Vi samlar in uppgifter från dig själv i samband med anmälan till eventet. Fotografier och videoupptagning kan komma att tas i samband med din medverkan vid aktuellt event.

3. Överföring och utlämnande avpersonuppgifter

När det är nödvändigt delar vi dina person­uppgifter med olika mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i vissa fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan komma att dela dina person­uppgifter med är IT- tjänsteleverantörer samt i förekommande fall den fotograf vi anlitar för att fotografera vid det aktuella eventet.

Sociala medier

Vi kan komma att publicera bilder på dig på våra användarkonton på sociala medier (LinkedIn, Youtube och Twitter).

Övriga mottagare

Vi kan komma att lämna ut person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.