Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om våra för­säkring­ar, e-tjänster, mina sidor och vår webbplats.

Nej, den informationen får vi från Försäkringskassan.

Försäkringen kan fortsätta att gälla som tidigare i sex månader och därefter med efterskydd i ytterligare 720 friska dagar. En förutsättning är dock att du fortsatt har en sjukpenninggrundande inkomst fastställd hos Försäkringskassan.  

Om du under tjänstledighet får rätt till annan avtalad sjukförmån så upphör försäkringen att gälla.  

Om anställningen upphör så kan försäkringen fortsätta att gälla i ytterligare högst 720 kalenderdagar. Det kallas för efterskydd. En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om efterskydd

Ersättningen från oss är ett komplement till den ersättning du får från Försäkrings­kassan. Läs mer om vilken ersättning som gäller för dig.

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje sjukperiod.

Under tid med sjukpenning

 • Är du sjukskriven kortare tid än tre månader? Då behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg.

 • Är du sjukskriven 90 dagar eller längre? Då skickar du in en ny kopia av läkarintyget som gäller vid tidpunkten för dag 90 i sjukperioden. Efter det behövs inga fler intyg, vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkringskassan varje månadsskifte.

Under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning

 • Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan och Försäkringskassan beviljar dig sjuk- eller aktivitetsersättning så ska du skicka in en kopia på Försäkringskassans beslut och bifoga det senaste läkarintyget som gäller för tid fram till beslutet. Vi kan då utreda om du har rätt till månadsersättning från oss.

Ja, du kan du få ersättning när du är deltidssjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver inte anmäla till oss om Försäkringskassan börjar betala halv sjukpenning istället för hel. Vi får den uppgiften automatiskt.

Ja, vi gör normalt skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Du som får dagsersättning

När vi får information om att du har fått sjukpenning från Försäkringskassan kan vi betala ut dagsersättning till dig. Uppgifter om när sjukpenning har betalats får vi direkt från Försäkringskassan.

Du som får månadsersättning

När du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalar vi ut månadsersättning den 25:e varje månad.

Se alla utbetalningsdagar

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under högst 720 kalenderdagar efter att din anställning har upphört eller vid längre tids frånvaro från arbetet, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om hur efterskydd fungerar

Ja, du kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har förlorat en frisk tand när du skadade dig.

Försäkringskassan ersätter kostnader för tandvård som har orsakats av en arbetsskada. De kan också ersätta resekostnader i samband med tandläkarbesök.

Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik.

För dig som är statligt anställd dras ett karensbelopp på 100 kr av från ersättningen.

För dig som är privat anställd dras en självrisk på 500 kr av från ersättningen.

Om din arbetsgivare har försäkringen, eller är skyldig att teckna försäkringen, kan du få ersättning. Det beror också på vad det är för skada du råkat ut för.

Du kan läsa mer om vilken ersättning du kan få här: Ersättning vid arbetsskada

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

Särskilda regler gäller för olycksfall där ett motordrivet fordon är inblandat (till exempel bil, buss eller moped). Då gäller trafikskadelagen.

Arbetsskadeförsäkringen gäller om olyckan sker när du färdas i tjänsten. Då kan du antingen få ersättning från trafikförsäkringsbolaget eller från oss.

Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att du också anmäler skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Arbetsskadeförsäkringen gäller inte om olyckan sker under färd till eller från arbetet med ett motordrivet fordon inblandat.

Vi betalar ersättningen genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på Swedbank kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Ja, du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Här kan du läsa mer om hur ersättningen fungerar

Ja, det kan räknas som ett olycksfall i arbetet. Du som drabbas av en personskada kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har varit utsatt för ett direkt hot. Då kan vi lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk samt lyte och men.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du drabbats av hot, våld eller rån.

Om du drabbats av arbetsoförmåga på grund av att du cyklade omkull, kan du få ersättning för kostnader som till exempel läkarvård och läkemedel. Du kan även få ersättning för vissa saker som till exempel glasögon och kläder som gick söner i samband med olyckan.

Du kan få ersättning för framtida inkomstförlust om du får bestående besvär (invaliditet). Däremot lämnas ingen ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden.

I vissa fall kan du även få ersättning för sveda och värk.

Skador på din cykel ersätts inte.

Vid inkomstförlust som inte ersätts av arbetsskadelivränta från Försäkringskassan eller på något annat sätt, kan du ha rätt till ersättning från oss.

Du får ersättning om du har en årsinkomst över 7,5 prisbasbelopp, 391 750 kronor, eller en årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Ja, du kan skicka dem i efterhand. Du kan komplettera ditt pågående ärende direkt på Mina sidor.

Ja, det är viktigt att göra en anmälan, eftersom du kan få ersättning för till exempel ärr eller kvarstående besvär.

För dig som är privat anställd samt anställd inom kommuner, regioner och Svenska kyrkan

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Du kan få ersättning för sveda och värk om du blir sjukskriven längre än 30 dagar.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Från ersättning för kostnader dras en självrisk på 500 kr för dig som är privat anställd. För att någon betalning ska göras ska det sedan återstå minst 100 kr. Du har ingen självrisk om du arbetar inom kommuner, regioner eller Svenska kyrkan.

För dig som är kooperativt anställd

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan även få ersättning för sveda och värk.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

För statligt anställda

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till en sjukskrivning under del av dag eller mer.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för sveda och värk om du har en sjukledighet som är längre än 30 dagar.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Nej, genom vår arbetsskadeförsäkring får du ersättning som ska motsvara ett skadestånd.

Du behöver inte betala skatt om du får ersättning för:

 • Kostnader

 • Sveda och värk

 • Bestående besvär (medicinsk invaliditet)

Du behöver betala skatt om du får ersättning för:

 • Inkomstförlust

 • Dröjsmålsränta

Då gör vi ett skatteavdrag på 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Arbetsskadeförsäkringen kan lämna ersättning för begravningskostnader som inte ersätts av någon annan försäkring. De som var beroende av den avlidna/avlidne för sin försörjning kan få ersättning för förlust av underhåll.

En person som stått den avlidna/avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär kan få ersättning för detta.

Om ett dödsfall beror på en arbetsskada kan dina anhöriga anmäla det under Anmälan till arbetsskadeförsäkringen.

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på skadliga faktorer:

 • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.

 • Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

 • Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.

 • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exempelvis magsår eller hjärtbesvär.

 • Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.

 • Buller som kan orsaka hörselskador.

För att vi ska kunna pröva rätt till ersättning vid arbetssjukdom måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

Färdolycksfall är när en olycka sker under den vanliga direkta färden till eller från arbetet.

Två typer av avvikelser är okej för att det ska räknas som färdolycksfall:

 • Hämta eller lämna barn på förskola.

 • Samåkning. Om den sker regelbundet och om den färdvägen är en naturlig väg för samåkningen.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte försäkringen. Då ska skadan anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

ILO-förteckningen är en lista över yrkessjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

 • Hörselnedsättning orsakad av buller

 • Eksem

 • Astma

 • Sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen

 • Smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Här kan du se hela ILO-förteckningen.

Nej, ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Ja, försäkringen gäller så länge som du är anställd. Du är alltid försäkrad, även om du är frånvarande från arbetet sex månader i följd, oavsett orsak.

Om du blir sjuk inom de sex månaderna fortsätter försäkringen att gälla som längst fram tills dess att du fyller 65 år.

Du kan antingen höra av dig till oss per brev, eller genom att ringa oss på 0771-88 00 99. Vi kommer då att skicka ut det senaste förmåns­tagar­förordnande till dig per post.

Du kan också skicka in ett nytt förordnande. Det senaste vi tar emot är det som gäller.

Nej, försäkringen gäller enbart för dödsfall innan 65-årsdagen.

Ersättningen betalas ut i form av engångsbelopp. Storleken på beloppen beror på din ålder vid dödsfallet, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.

Ja, du är välkommen att ansöka om familjeskydd. Det förutsätter att du får tjänstepension inbetald till Avtalspension SAF-LO. Det får du om du är arbetare på ett privat företag eller är egen företagare som har tecknat detta pensionsavtal.

Om du är nyanställd behöver du inte fylla i en hälsodeklaration om du ansöker inom 30 dagar. Däremot om du väntar längre med att ansöka, så kan du behöva göra en hälsoprövning.

Du behöver ha en inkomst som är så stor att den räcker till kostnaden för familjeskyddet.

Ja, du kan ändra ordningen på förmånstagarna.

Du behöver inte göra något om du är nöjd med de generella förmånstagarna som beskrivs under rubriken "Vem betalar vi ersättning till?".

Är du inte nöjd hittar du där en blankett för att ändra förmånstagarordningen. Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka till oss.

Familje­skydd är en livförsäkring som du som är arbetare på ett privat företag eller egenföretagare kan teckna själv utöver Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL). Du väljer själv hur mycket pengar familjen ska få och under hur många år som pengarna betalas ut. Läs mer om Familjeskydd

De som kan få ersättning från familjeskyddet är:

 • Din make/maka, registrerad partner eller sambo.

 • Din före detta make/maka/registrerade partner/sambo.

 • Ditt/dina barn och fosterbarn.

Du kan ändra ordningen på förmånstagarna, genom att fylla i en blankett och skicka in till Fora.

Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Någon anhörig eller annan person som har detta uppdrag.

Nej, försäkringen gäller inte för 10-dagar (tillfällig föräldrapenning) i samband med att barnet föds.

10-dagar kallades tidigare för pappadagar.

Nej, din föräldraledighetsperiod avbryts inte. Men du kan bara få föräldrapenningtillägg för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Nej, då gäller inte försäkringen. Däremot kan du fortfarande få föräldrapenning från Försäkrings­kassan. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du är föräldraledig och arbetslös.

Nej, försäkringen gäller inte vid tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, VAB.

Du anmäler digitalt genom att logga in på Mina sidor med e-legitimation. Tänk på att du behöver det här när du anmäler:

 • Din arbetsgivares organisationsnummer

 • Datum för perioden du ska vara föräldraledig

 • Din sjukpenninggrundande inkomst, SGI

 • Anställd i 12 månader innan barnets födelse eller adoption: du har rätt till högst 60 dagars ersättning.

 • Anställd i 24 månader innan barnets födelse eller adoption: du har rätt till högst 180 dagars ersättning.

Om du har haft flera anställningar hos olika arbetsgivare som har försäkringen, så kan du räkna ihop din anställningstid från de senaste fyra åren.

Ja, om båda föräldrarna har Föräldrapenningtillägg via sin anställning kan  de var för sig ha rätt till ersättning.

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Ja, du ska innan barnets födelse eller adoption ha varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har föräldrapenningtillägg.

När du har fått besked om den period du sökt föräldrapenningtillägg för, betalar vi ut ersättning ungefär en vecka efter att du börjat få föräldrapenning från Försäkringskassan.

När du fått föräldrapenning från Försäkringskassan kan du göra en anmälan till oss. Du kan också anmäla perioder du tagit ut med föräldrapenning i efterhand. För att ha rätt till ersättning måste du göra en anmälan inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption.

Nej. För att få föräldra­penning­tillägg från oss behöver vi bara veta startdatum och slutdatum för föräldraledigheten. Det spelar ingen roll om du tar ut 1 dag eller 5 dagar i veckan med föräldrapenning från Försäkrings­kassan. Du planerar ledigheten på det sätt som du och din arbetsgivare kommer överens om.

Föräldrapenningtillägg är en kollektivavtalad föräldraförsäkring som kan ge extra ersättning när du är föräldraledig från ditt arbete och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Ersättningen betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller till 18 månader efter adoptionstillfället.

Du får 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen, om den är max 10 prisbasbelopp. Tjänar du mer än så får du även 90 procent på den lön som är över 10 prisbasbelopp.

Försäkringen innehåller inget efterskydd. Det betyder att du inte kan få ersättning för en period med föräldraledighet som inträffar efter att du slutat din anställning.

Har din anställning upphört under en påbörjad föräldraledighet? Då kan du få föräldrapenningtillägg för de dagar som är kvar med föräldrapenning på sjukpenningnivå. Arbetsgivaren måste ha godkänt perioden innan du slutade din anställning.

Vid permittering har inte anställningen upphört och föräldrapenningtillägg gäller som vanligt.

Läs mer om vad som händer här: Föräldraledig och arbetslös

Vi betalar bara ut föräldra­penning­tillägg för en enda period.

Om du ska dela upp din föräldraledighet på flera kortare perioder behöver du tänka på att ansöka om föräldra­penning­tillägg från oss för den period som du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan.

Om du tar ut en kortare föräldraledighet redan nu och tror att du kommer att ta ut en längre period med fler föräldrapenningdagar från Försäkringskassan senare, kan du vänta och ansöka om föräldrapenningtillägg från oss för den perioden istället.

Om du varit anställd kortare tid än 50 månader (4 år och 2 månader) på din senaste arbetsplats, ska du skicka med intyg på tidigare anställningar. Vi behöver veta att du har varit anställd minst 50 månader under de senaste fem åren på arbetsplatser med Försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Nej, du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning.

Undantag är:

• Om du blir erbjuden fortsatt arbete på företaget/koncernen inom tre månader. • Om företaget har övergått till ny ägare och du blir erbjuden arbete där. • Om du har beviljats hel sjukersättning från Försäkringskassan innan anställningen upphört.

Ja. Vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Du kan skicka in din anmälan i samband med att din anställning upphör. Du kan även skicka in den i efterhand, men kom ihåg att skicka in den senast inom två år från det att du slutat din anställning.

Avgångsbidraget minskar inte din ersättning hos a-kassan. När du gör anmälan till a-kassan behöver du inte redovisa ersättningen du får från oss.

Ja. Du ansvarar själv för att anmälan kommer in till oss. Du och arbetsgivaren fyller tillsammans i anmälningsblanketten. Anmälan måste skickas in inom två år från anställningens sista dag.

Du ska be konkursförvaltaren att fylla i arbetsgivarens uppgifter på anmälningsblanketten.

Du kan ha rätt till en del av ersättningen från försäkringen. Skicka därför in anmälan.

Du kan som mest få en hel ersättning under en femårsperiod. Om du har fått en reducerad ersättning för mindre än fem år sedan, kan du ha rätt till ytterligare ersättning om du blir uppsagd igen på grund av arbetsbrist.

Det kan exempelvis bero på att du arbetar deltid.

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

 • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din anställning.

 • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

 • Har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Ja. För Avtals­pension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Gemensam tjänste­pension (GTP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

Förlängd livräntas storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under arbetsskadetid och anställningstid, samt den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan beräknas i proportion till hur din arbetsförmåga påverkats.

Sjuklivräntans storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under sjuktiden och den genomsnittliga årsinkomsten.

Sjuklivräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Sjuklivräntan beräknas i proportion till hur mycket din arbetsförmåga påverkats. Till exempel om du får halv sjukersättning eller aktivitetsersättning, får du halv sjuklivränta.

Ja, försäkringen tar över premiebetalningen när du är sjukskriven. Det gäller både för Avtalspension SAF-LO och GTP.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

Från den 1 januari 2021 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 24 år.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

 • Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

 • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.

 • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.

 • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.

 • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektiv­avtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektiv­avtal du jobbar inom. Läs mer om vad som gäller för de olika avtalen.

Hur förlängd livränta betalas ut beror på vilket avtal du omfattades av. Hade du STP är det AMF som betalar ut sjuklivränta. Hade du STPK är det Folksam som betalar ut sjuklivränta. Den förlängda livräntan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år och livet ut. 

Hur förlängd livränta betalas ut beror på vilket avtal du omfattades av. Hade du STP är det AMF som betalar ut förlängd livränta. Hade du STPK är det Folksam som betalar ut förlängd livränta. Den förlängda livräntan betalas ut från och med den månad du fyller 65 år och livet ut.

Normalt gör du ingen anmälan för att få vår premiebefrielseförsäkring. Du anmäler samtidigt till försäkringen när du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskadeförsäkring.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din anställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) bestäms av Försäkringskassan och används till exempel för att räkna ut din sjukpenning. Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000.

Förlängd livränta berör dig som vid övergången från gamla STP till nya Avtalspension SAF-LO 1995/1996, eller övergången från gamla STPK till nya avtalspension inom KFO-LO 1996/1997. Vad som gäller för dig beror på inom vilken sektor du arbetar inom.

När du är sjukskriven tar premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. När du anmäler din sjukskrivning hos oss, anmäler du samtidigt till premiebefrielseförsäkringen.

Sjuklivränta berör dig som var sjuk eller förtidspensionerad vid övergången från gamla STP alternativt gamla STPK till nya Avtalspension SAF-LO eller KFO-LO. Syftet är att du ska få ersättning under din sjuktid trots bytet av avtal. Vilket avtal som gäller för dig, beror på vilken sektor du tillhör.

Försäkringen gäller de dagar du får föräldrapenning från Försäkringskassan. Försäkringen gäller i 390 hela dagar per födsel. Två dagar med halv föräldrapenning räknas som en hel dag.

Nej. Försäkringen gäller inte för de 10 dagarna som den andra föräldern, som inte fött barnet, har rätt till i samband med förlossningen. 

Nej. Försäkringen gäller vid föräldrapenningdagar och inte för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB).

Nej, du måste ha en anställning där du omfattas av premiebefrielseförsäkringen varje gång som du börjar en ny period med graviditetspenning eller föräldrapenning.

Ja. För Avtals­pension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Gemensam tjänste­pension (GTP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

 • Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 22 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

 • 1 januari 2022 - 31 december 2022 gällde försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

 • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.

 • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.

 • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.

 • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektivavtal du jobbar inom.

Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 22 år.

Vissa kollektivavtal ger ytterligare ersättning till tjänstepensionen. För de avtalen gäller ingen åldersgräns.

Du anmäler när du fått graviditetspenning eller föräldrapenning från Försäkringskassan.

Det enklaste är om du anmäler till föräldrapenningtillägget, för då gör du samtidigt en anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Ja, om du har valt Familjeskydd. Familjeskyddet kan komma att sänkas eller sägas upp om premiebefrielseförsäkringens premier inte räcker till det familjeskydd du valt.

Det är du som tar ut föräldraledighet eller graviditetspenning som gör anmälan.

Du anmäler samtidigt till premiebefrielseförsäkringen när du ansöker om ersättning från föräldra­penning­tillägget. Du kan också ringa in och anmäla hos kundtjänst på 0771-88 00 99.

Arbetsgivare kan också göra en anmälan för din räkning genom att ringa oss på 08-696 41 80.

Under Mina sidor kan du se om vi har fått din anmälan.

Du kan skicka in läkarintyg eller andra dokument på Mina sidor. Antingen via komplettera ärende eller via brev. 

På Mina sidor gör du så här:  

 • Klicka på ditt ärende i ärendelistan 

 • Klicka på Skicka dokument 

 • Välj ett dokument på din dator 

 • Tryck på Skicka 

På Mina sidor kan du följa ditt ärende. Vi uppdaterar status om ärendet är under utredning eller när beslut har fattats. Om ditt ärende står som avslutat så kommer ett brev med beslutet att skickas inom 24 timmar.  

Om ditt ärende gäller en försäkring som inte hanteras på Mina sidor är du välkommen att kontakta oss på 0771-88 00 99.

Har du inget BankID kan du inte logga in på Mina sidor. Då får du ansöka om ersättning via blankett. Du hittar anmälningsblanketterna här.

Du kan också ringa till oss på 0771-88 00 99

På inloggningssidan hittar du i sidfoten "Testa din e-legitimation" där kan du testa om det är något fel på din e-legitimation eller om felet ligger någon annanstans. Du kan också testa din e-legitimation på din banks hemsida. 

Om testet visar att din e-legitimation inte fungerar kan du kontakta den som utfärdat din legitimation, exempelvis din bank. 

Om testet visar att din legitimation fungerar som den ska kan du ringa vår support på 08-696 49 49

I dagsläget har vi begränsade möjligheter att komplettera ärenden med mer information i fritext. Om du har ytterligare information som du skulle vilja lägga till i ditt ärende är vår rekommendation att du skickar in ett meddelande till oss.

Du skickar ditt meddelande här

Däremot kommer vi inte kunna besvara ärenderelaterade frågor per e-post. Du kan också skriva i ett dokument som du sedan laddar upp på Mina sidor.  

I vissa fall och vissa försäkringar kräver läkarintyg eller information du hittar på läkarintyget. Ibland behöver du bifoga ditt läkarintyg om du anmäler via post. Anmäler du digitalt kan du antingen bifoga intyget eller ta en bild på intyget som du laddar upp. Ibland räcker det med att du anger diagnoskoden på läkarintyget. Hur du ska gå tillväga finns beskrivet när du anmäler.

När vi kan komma med ett beslut kan variera. Om vi till exempel behöver ytterligare information i din ansökan kan det göra att processen tar längre tid. Vi arbetar alltid för att återkomma så snart som möjligt och inom 30 dagar. Du kan se på Mina sidor om ett beslut har fattats och vi meddelar alltid beslut via post.

Om du har anmält sjukskrivning:

 • skicka alltid kopior av läkarintygen

 • är du arbetslös ska du också skicka oss en kopia av arbetsgivarintyget från din senaste anställning

 • har du sjukersättning eller aktivitetsersättning måste vi få en kopia av Försäkringskassans beslut

Om du har anmält arbetsskada:

 • skicka alltid kopia av dina läkarintyg

 • om du har gjort en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan vill vi också ha en kopia av den anmälan

Har du haft kostnader på grund av arbetsskadan ska du spara dina kvitton. Kvittona visar din rätt till ersättning för utlägg och ska skickas in om Afa Försäkring begär det.

Adressen är:

Afa Försäkring,

106 27 Stockholm

Du hittar dina kontrolluppgifter genom att logga in på Mina sidor. Gå till Min profil och sedan till Redovisade uppgifter längre ned på sidan.

Saknar du av någon anledning möjligheten att logga in, är du välkommen att ringa oss på 0771-88 00 99

Att vi mottagit dokument du skickat in visas inte på Mina sidor förrän efter klockan 15:00 dagen efter du skickat in dokumentet.

Klicka på "Bekräfta inte anställning" och välj "Byt organisationsnummer".

Det måste alltid finnas en huvudadministratör per organisationsnummer. 

Du hittar instruktion för hur du byter huvudadministratör under rubriken "Hantera administratörer" på sidan E-tjänster för arbetsgivare.

Det är huvudadministratören som ansvarar för att lägga till och ta bort administratörer. Du gör det direkt i e-tjänsten under Inställningar, Administratörslista.

Du hittar även instruktionen för hur du lägger till och tar bort administratörer under rubriken "Hantera administratörer" på sidan E-tjänster för arbetsgivare.

Du kan logga in med BankID eller Mobilt BankID.

Till inloggningen

Vi har tagit fram ett förslag på information du kan använda för att berätta för dina anställda att du anmäler åt dem. Här finns informationen: Ny rutin! Affisch för att informera anställda (PDF, 107.8 KB)

Du får en avisering till din e-post när en anställd har gjort en anmälan via vår Afa Försäkrings hemsida.

Klicka på "Bekräfta inte anställning" och välj "Annan orsak".

Obs! Tänk på att vissa tjänstemän kan omfattas av för­säkring­arna – till exempel inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet.

För att kunna se vilken försäkring behöver du logga in med e-legitimation (BankID eller Mobilt BankID).

Ja. Du gör det direkt i e-tjänsten under Inställningar, Administratörslista.

Ja. Du gör det direkt i e-tjänsten under Inställningar, Administratörslista. Som huvudadministratör kan du inte välja bort att få en påminnelse.

Det går endast att ha en huvudadministratör per organisationsnummer.

Du ska anmäla när de varit sjukskrivna mer än 14 dagar. Det är viktigt att anmälan är gjord till Försäkringskassan innan du anmäler.

Vissa tjänstemän kan omfattas av försäkringen – till exempel de inom detaljhandeln eller de med medarbetaravtal. Är du osäker på vad som gäller för dina anställda, kontakta Fora eller Pensionsvalet

Klicka på "Bekräfta inte anställning" och välj "Personen har aldrig varit anställd".

Ja, informera dina anställda när du har gjort en anmälan till sjukförsäkringen.

Vi kontaktar den anställde via brev och ber den ta kontakt med oss för att göra klar anmälan.

Om du inte har bekräftat anställningen inom 5 dagar så får du en påminnelse till din e-post.

Det är många anställda som missar att anmäla. Om du gör det åt dem, kommer fler att få den ersättning de har rätt till. 

Både den anställda och arbetsgivaren till den anställda kan anmäla till sjukförsäkringen. Du som är facklig representant kan dock inte anmäla åt den anställda.

För företag som är anslutna till E-tjänster för arbetsgivare så kan alla administratörer som har behörighet till e-tjänsten också göra anmälan.

Försäkringen gäller för alla som är privat- eller kooperativt anställda arbetare.

Den gäller också för vissa tjänstemän inom detaljhandeln och vissa tjänstemän som omfattas av ett så kallat medarbetaravtal.

Ansökan om rehabiliteringsstöd från arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa Försäkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om rehabiliteringsstöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.

När rehabiliteringen förväntas vara avslutad skickar Afa Försäkring ut en enkät till arbetsgivaren via e-post.

Ansökan om Afa Försäkrings rehabiliterings­stöd görs digitalt på vår hemsida under Rehabiliterings­stöd, Ansök om rehabiliteringsstöd.

Ansökan och kompletterande handlingar tas enbart emot digitalt på vår hemsida. Komplettera ditt ärende.

Som arbetsgivare har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaden när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS och AGS-KL.

Läs mer om efterskydd

För den som är arbetslös kan rehabiliteringsstöd beviljas med upp till 75 procent av kostnaden. Högst 37 500 kronor kan dock betalas för en och samma person.

Resten av kostnaden förutsätts bli täckt på annat sätt, till exempel genom att Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan står för denna.

Under pågående pandemi kan vi tillfälligt lämna ersättning för digitala samtal med legitimerad psykolog och psykoterapeut.

För att vi ska kunna lämna ersättning för digitala samtal så ska våra villkor om samtalsstöd i övrigt vara uppfyllda. För företag inom den privata sektorn så kan vi bevilja stöd fram till den 31 december 2021. För kommuner/regioner kan vi bevilja stöd för behandlingar som har påbörjats innan den 1 april 2022.

En kopia på fakturan/fakturorna som det behandlande företaget har skickat till den sökande arbetsgivaren. Av fakturan måste vi kunna avläsa vem som har rehabiliterats samt tidpunkten för rehabiliteringen. Fakturan behöver inte märkas med personuppgifter, märk fakturan istället med ett referensnummer som överensstämmer med underlaget om rehabiliteringen.

Afa Försäkring har ingen möjlighet att göra delutbetalningar därav vill vi inte ta emot några fakturor förrän ni har blivit färdigfakturerade.

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär.

Det kan till exempel röra sig om:

 • samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut

 • beroendebehandling

 • kurser i stresshantering och livsstilsförändring

 • omskolning.

Ett exempel på en livsstilsförändringskurs för fysiska besvär som kan falla inom ramen för rehabiliteringsstödet är att en anställd som har t.ex. ryggbesvär på grund av att han/hon lyfter fel och deltar i en kurs för att lära sig att lyfta rätt.

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om rehabiliteringsstöd:

 • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.

 • Arbetsgivare inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

 • Försäkringskassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL

 • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.

 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektivavtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

Vi kan inte lämna ersättning för:

 • lönekostnader för den anställde

 • medicinsk behandling

 • tekniska hjälpmedel eller arbetshjälpmedel

 • arbetsplatsanpassning

 • utredningar av olika slag.

Som medicinsk behandling räknas till exempel läkarbesök, besök hos sjuksköterska, sjukgymnastik, provtagningar, drogtester, ergonomkonsultation, arbetsterapi, medicinska vårddygn, avgiftning, abstinensbehandling och läkemedelsassisterad behandling (förekommer framför allt inom missbruks-/beroendebehandling).

Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, rehabiliteringsutredningar och arbetsförmågebedömningar.

Ersättning ges för del av kursavgift för chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Maximalt ersättningsbelopp vid gemensamma utbildningar av chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud är:

 • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 5600kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 3500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för utbildning där antingen chefer eller skyddsombud deltar är:

 • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 4000kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 2500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad på grundläggande nivå och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Övriga anställda omfattas inte utav stödet.

Byte av deltagare i en beviljad ansökan måste ske som senast på utbildningens startdatum. Därefter kan inga ändringar göras.

För att få vägledning angående detta kontakta oss via e-post.

Byte av kontaktperson sker via e-post till stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se. För att komplettera/ändra övriga uppgifter går du in på Ny ansökan och anger ditt organisations­nummer igen och de rätta uppgifterna.

Efter genomförd utbildning skickar Afa Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla utbildningsdeltagare som stöd har beviljats för. Arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) får även en utvärderingsenkät från Afa Försäkring som ska besvaras.

Enkäten är personlig och skickas som en länk till ett formulär som fylls i digitalt.

Ja, samtliga utbildnings­anordnare som önskar bli godkända behöver söka via vårt webbformulär för att bli godkända. Kriterierna för att bli godkänd finns i villkoren Allmänna villkor för Godkännande av utbildnings­anordnare.

Nej, arbetsgivare kan endast ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning för ett utbildningstillfälle per ansökan.

Ersättning för resekostnader kan ges till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud som är deltagare på en arbetsmiljöutbildning som inte har genomförts i närområdet. Anledningen till varför utbildningen inte kan utföras i närområdet och varför resekostnader eftersöks måste vara tydligt motiverat i ansökan.

Resekostnaderna beräknas från kontoret till kurslokalen.

Mer information om villkoren för reseersättning hittar ni här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Nej, stödet gäller för arbetsgivare inom privat sektor.

Exempel på en arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå är BAM som syftar till att ge grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete.

Vi kan enbart lämna stöd på grundläggande nivå för chefer. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Se även frågan: Finns det tak för ersättning.

Ersättning för resekostnader ges i undan­tagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna som beviljats stöd samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

En personlig enkät skickas ut efter genomförd utbildning. Det är därför viktigt att rätt slutdatum är angivet i ansökan.

Kontrollera skräpposten om inte de anställda som stöd har beviljats för samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) har fått enkät. Finns inte enkät i skräpposten kontakta oss via vår e-post.

Enkäten är en viktig del av Afa Försäkrings uppföljning av satsningen stöd för arbetsmiljöutbildning från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Uppföljningen är därmed intern och kan därför inte offentliggöras.

Afa Försäkring kan också betala ersättning till arbetsgivaren först när vi har fått in enkätsvar från de flesta av de utbildningsdeltagarna som har fått enkäten samt från arbetsgivarrepresentant. Enkätsvar tillsammans med faktura och deltagarförteckning utgör underlag för utbetalning av stöd.

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

Planering av arbetsmiljöutbildning ska ske i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

För ansökan om stöd behöver du ange:

 • Ditt företags organisationsnummer

 • Dina kontaktuppgifter

 • Organisationens kontonummer

 • Utbildningsanordnarens organisationsnummer

 • Namn på utbildning

 • Kursplan med kursinnehåll, datum och kostnad för utbildning

 • Utbildningens längd

 • Startdatum för utbildning. Om det är en e-utbildning som ska genomföras behöver du ange ett slutdatum då deltagarna förväntas avslutat utbildningen. Startdatum + utbildningslängd alternativt slutdatum används för automatiskt utskick av uppföljningsenkät

 • Deltagarnas personnummer och e-postadress

Som arbetsgivare är du skyldig att informera deltagarna om att deras personuppgifter kommer lämnas till Afa Försäkring.

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare.

Afa Försäkring rekommenderar inte specifika utbildningsanordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

Stödet omfattar arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning.

Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas, men minst motsvara en 1-dag, lärarledd utbildning. Varje ansökan kommer behandlas individuellt. Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer som både har personal- och delegerade arbetsmiljöuppgifter och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Läs mer om exempel på utbildningar här.

Hjälp oss förbättra våra frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga? Eller är något otydligt beskrivet?

Meddela oss gärna via knappen "Ge feedback" som visas i högerkanten på denna sida.

Knappen visas för dig som har valt att acceptera kakor för analys och statistik. Vill du justera vilka kakor du vill tillåta kan du göra det via länken "Mina inställningar för kakor" i sidfoten.