Styrelsens sammansättning, ansvar och uppgifter

Afa Försäkring är den samlande benämningen för den organisation som sköter administrationen av verksamheten i de tre tjänste­pensions­bolagen Afa Liv tjänste­pensions­aktiebolag, Afa Sjuk tjänste­pensions­aktiebolag och Afa Trygg tjänste­pensions­aktiebolag.

Afa Försäkring är den samlande benämningen för den organisation som sköter administrationen av verksamheten i de tre tjänstepensionsbolagen Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag, Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag och Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag.

I styrelsen för varje bolag ska ingå lägst fem och högst nio ledamöter som utses till dess nästa ordinarie stämma hållits. Av styrelseledamöterna ska två utses för att särskilt vaka över att försäkringstagarnas och de försäkrades intressen beaktas.

Styrelsens uppgift är att fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att uppnå målen. Styrelsen ska också ansvara för bolagets organisation och förvaltning.

Styrelsen utser verkställande direktör och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget. Styrelsen ska utse fyra utskott, ett Finansutskott, ett Försäkringsutskott, ett Revisionsutskott samt ett Ersättningsutskott. Beslut om verkställande direktörens lön och andra anställningsvillkor fattas av styrelsen.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en särskild arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsesammanträden (minst fem per år), vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie sammanträden, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åtaganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Styrelsens arvode

Afa LivAfa SjukAfa Trygg
Styrelsens ordförandeAfa Liv60 100 krAfa Sjuk119 900 krAfa Trygg95 900 kr
Ordinarie ledamöterAfa Liv32 900 krAfa Sjuk59 600 krAfa Trygg46 400 kr
Suppleant, i tjänst per sammanträdeAfa Liv4 600 krAfa Sjuk4 600 krAfa Trygg4 600 kr
Suppleant, vid närvaro per sammanträdeAfa Liv2 900 krAfa Sjuk2 900 krAfa Trygg2 900 kr