Styrelsens samman­sättning, ansvar och uppgifter

Afa För­säkring är benämningen för den organisation som sköter administrationen av verksamheten i Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag.

I styrelsen ska ingå lägst fem och högst 25 ledamöter som utses till dess nästa ordinarie stämma hållits. Av styrelseledamöterna ska två utses för att särskilt vaka över att försäkringstagarnas och de försäkrades intressen beaktas.

Styrelsens uppgift är att fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att uppnå målen. Styrelsen ska också ansvara för bolagets organisation och förvaltning.

Styrelsen utser verkställande direktör och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget. Styrelsen ska utse fyra utskott, ett Finansutskott, ett Försäkringsutskott, ett Revisionsutskott samt ett Presidium. Beslut om verkställande direktörens lön och andra anställningsvillkor fattas av styrelsen.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en särskild arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelse­sammanträden (minst fem per år), vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie sammanträden, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åtaganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Styrelsens arvode

Styrelsens ordförande425 000 kr
Ordinarie ledamot, fast årsarvode100 000 kr
Ordinarie ledamot per bevistat styrelse- eller utskottssammanträde7 000 kr
Suppleant, fast årsarvode25 000 kr
Suppleant per bevistat styrelse- eller utskottssammanträde7 000 kr