Arbetsskade­försäkring

Om du skadar dig på jobbet och får en fysisk eller psykisk personskada, kan du få ersättning från oss. Ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkrings­kassan.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • Ersättning vid olycksfall på jobbet
 • Ersättning vid olycksfall till eller från jobbet
 • Ersättning vid arbetssjukdom
Person med gipsad arm.
Person med gipsad arm.

Om du drabbas av en arbetsskada kan du ha rätt till ersättning från vår arbetsskadeförsäkring: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) och Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Du kan få ersättning om:

 • Du råkar ut för ett olycksfall på jobbet.

 • Du råkar ut för ett olycksfall på väg till eller från jobbet.

 • Du drabbas av en arbetssjukdom.

Försäkringen kan ersätta kostnader som skadan medför. Du kan dessutom få ersättning för det fysiska och psykiska lidande du upplever när skadan läker och om skadan orsakar bestående besvär. Försäkringen kan även täcka inkomst du förlorar, dock inte vid olycksfall på väg till eller från jobbet.

Här kan du läsa mer om vilka händelser som ingår i försäkringen.

En arbetsplatsolycka kan vara att du halkar, faller, träffas av ett slag från ett föremål eller på något annat sätt skadar dig på jobbet. Det kan också röra sig om hot, våld eller rån som du utsatts för på jobbet.

En olycka till eller från jobbet kan vara att du cyklar omkull och skadar dig. Det kan även röra sig om hot, våld eller rån som du utsatts för när du varit på väg till eller från jobbet.

För att du ska kunna få ersättning behöver olyckan ha skett under den normala vägen du tar till jobbet, utan större avvikelser.

Du kan få ersättning för framtida inkomstförlust om du får bestående besvär (invaliditet). Däremot lämnas ingen ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden.

En trafikolycka som sker när du kör bil ingår inte i arbetsskadeförsäkringen. Då är det trafikförsäkringen som gäller.

En arbetssjukdom beror på något skadligt du utsatts för i din arbetsmiljö under en längre tid. Det kan vara:

 • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.

 • Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

 • Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.

 • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar.

 • Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.

 • Buller som kan orsaka hörselskador.

För att du ska kunna få ersättning behöver arbetssjukdomen vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas med på ILO-listan, som du kan ladda ned via länken nedan. Besvären måste vara kvar i minst 180 dagar.

Du kan få ersättning vid vissa smittsamma sjukdomar. I Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd kan du se vilka smittsamma sjukdomar som kan godkännas som arbetsskada och i vilka arbetssituationer.

De som vanligtvis omfattas är laboratoriepersonal och sjukvårdspersonal. Även personal som på olika sätt tar hand om smittsamma personer eller hanterar smittförande djur eller material omfattas. Några exempel är TBC, Hepatit C och covid-19.

Besvären måste vara kvar i minst 180 dagar.

Om du fick den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du stack dig på en kanyl eller skar dig på ett föremål, omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

Det räknas som en arbetsskada om du får fysiska eller psykiska besvär efter att ha utsatts för hot, våld eller rån i samband med arbetet.

Här kan du läsa mer om hur försäkringen fungerar vid hot, våld och rån.

Vi kan ge ersättning för:

 • Inkomstförlust

 • Kostnader

 • Sveda och värk

 • Bestående besvär

 • Ärr

Hur mycket vi ger i ersättning beror på skadans omfattning. Våra handläggare gör en bedömning utifrån det specifika ärendet.

Se exempel på ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Person som sitter vid dator.

Så går anmälan till

Här kan du läsa mer om hur du gör för att anmäla en arbetsskada och vad du behöver till din anmälan.

Skulle arbetsskadan leda till ett dödsfall, kan de anhöriga få ersättning i form av begravningskostnader, förlust av underhåll och ersättning för psykisk chock. Anmäl detta via en särskild blankett.

Skriv ut blanketten nedan, fyll i och skicka in till:

Afa Försäkring

106 27, Stockholm

Efterskydd innebär att man kan ha rätt till ersättning även om anställningen har upphört när arbetssjukdomen visar sig. Vissa arbetssjukdomar måste vara godkända av Försäkringskassan för att vi ska kunna betala ersättning. Efterskydd gäller inte för olycksfall på arbetet och inte heller för färdolycksfall vid resa till eller från arbetet.

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

En arbetssjukdom beror på att du har utsatts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar din fysiska eller psykiska hälsa.

Exempel på skadliga faktorer:

 • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan orsaka rygg- eller ledbesvär.

 • Ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador.

 • Farliga ämnen som kan orsaka eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer.

 • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan orsaka psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som exempelvis magsår eller hjärtbesvär.

 • Vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder.

 • Buller som kan orsaka hörselskador.

För att vi ska kunna pröva rätt till ersättning vid arbetssjukdom måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig.

För att det ska räknas som smittsam arbetssjukdom ska besvären vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Du ska ha blivit smittad på något av följande sätt:

 • Vid ett laboratorium där man arbetar med smittämnen.

 • Genom arbete inom sjukvård eller annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person.

 • Genom att ta hand om eller hantera smittförande djur eller material.

Sjukdomen behöver finnas med i bilagan till Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (längst ner på sidan). Om du har fått den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du har stuckit dig på en kanyl eller skurit dig på ett föremål, gäller i stället reglerna om olycksfall. Då omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

ILO-förteckningen är en lista över yrkessjukdomar som är skapad av ILO - International labour Organization (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

I förteckningen finns bland annat följande sjukdomar:

 • Hörselnedsättning orsakad av buller

 • Eksem

 • Astma

 • Sjukdomar orsakade av vissa farliga ämnen

 • Smittsamma sjukdomar under särskilda förutsättningar

Här kan du se hela ILO-förteckningen.

Ett olycksfall i arbetet har orsakats av en kortvarig, ovanlig, plötslig och oväntad händelse. Det kan till exempel vara att du ramlar från en stege och bryter benet, skär dig på en kniv eller liknande.

En arbetssjukdom har orsakats av något i arbetsmiljön som är skadligt för hälsan, till exempel buller, kemiska ämnen, vibrationer eller tungt och ensidigt arbete.

Sveda och värk är en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, så kallad akut sjuktid.

Ersättningen räknas utifrån vilken typ av skada det gäller och dess omfattning, samt tid för behandling och läkning.

Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas ut av Försäkringskassan baserat på din årsinkomst. SGI är det belopp som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få.

Det är viktigt att du ser till att alltid ha kvar din SGI så att du kan få ersättning från Försäkringskassan och Afa Försäkring när du är sjuk eller föräldraledig. Det finns tillfällen när du kan förlora din SGI, till exempel om du är arbetslös utan att få a-kassa eller studerar utan studiemedel.

Lär dig mer om hur det funkar i SGI-guiden hos Försäkringskassan.

Särskilda regler gäller för olycksfall där ett motordrivet fordon är inblandat (till exempel bil, buss eller moped). Då gäller trafikskadelagen.

Arbetsskadeförsäkringen gäller om olyckan sker när du färdas i tjänsten. Då kan du antingen få ersättning från trafikförsäkringsbolaget eller från oss.

Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att du också anmäler skadan till trafikförsäkringsbolaget.

Arbetsskadeförsäkringen gäller inte om olyckan sker under färd till eller från arbetet med ett motordrivet fordon inblandat.

Färdolycksfall är när en olycka sker under den vanliga direkta färden till eller från arbetet.

Två typer av avvikelser är okej för att det ska räknas som färdolycksfall:

 • Hämta eller lämna barn på förskola.

 • Samåkning. Om den sker regelbundet och om den färdvägen är en naturlig väg för samåkningen.

Vid färdskada som omfattas av trafikskadelagen gäller inte försäkringen. Då ska skadan anmälas till det inblandade fordonets trafikförsäkringsbolag.

Ett färdolycksfall är en olycka som inträffar på väg till eller från arbetet. Till exempel att du halkar, snubblar eller cyklar omkull.

Med trafikskada menas att ett fordon (som ska vara trafikförsäkrat) är inblandat i olyckan.

Arbetsskadeförsäkringen gäller inte när ett fordon är inblandat i färdolycksfallet. Olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat och även till oss (vår sjukförsäkring), om sjukförsäkringen gäller för dig.

En trafikolycka som inträffar i arbetet till exempel under tjänsteresa, är detsamma som ett olycksfall i arbetet.

Om du drabbats av arbetsoförmåga på grund av att du cyklade omkull, kan du få ersättning för kostnader som till exempel läkarvård och läkemedel. Du kan även få ersättning för vissa saker som till exempel glasögon och kläder som gick söner i samband med olyckan.

Du kan få ersättning för framtida inkomstförlust om du får bestående besvär (invaliditet). Däremot lämnas ingen ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden.

I vissa fall kan du även få ersättning för sveda och värk.

Skador på din cykel ersätts inte.

Om din arbetsgivare har försäkringen, eller är skyldig att teckna försäkringen, kan du få ersättning. Det beror också på vad det är för skada du råkat ut för.

Du kan läsa mer om vilken ersättning du kan få här: Ersättning vid arbetsskada

Med dagens teknik kan många arbetsuppgifter göras på distans, till exempel i det egna hemmet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete du ska utföra.

Se exempel på vad som kan räknas som arbetsskada i hemmet.

Ja, det är viktigt att göra en anmälan, eftersom du kan få ersättning för till exempel ärr eller kvarstående besvär.

Du behöver inte betala skatt om du får ersättning för:

 • Kostnader

 • Sveda och värk

 • Bestående besvär (medicinsk invaliditet)

Du behöver betala skatt om du får ersättning för:

 • Inkomstförlust

 • Dröjsmålsränta

Då gör vi ett skatteavdrag på 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Arbetsskadeförsäkringen kan lämna ersättning för begravningskostnader som inte ersätts av någon annan försäkring. De som var beroende av den avlidna/avlidne för sin försörjning kan få ersättning för förlust av underhåll.

En person som stått den avlidna/avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär kan få ersättning för detta.

Om ett dödsfall beror på en arbetsskada kan dina anhöriga anmäla det under Anmälan till arbetsskadeförsäkringen.

Ja, det kan räknas som ett olycksfall i arbetet. Du som drabbas av en personskada kan ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har varit utsatt för ett direkt hot. Då kan vi lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk samt lyte och men.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om du drabbats av hot, våld eller rån.

För dig som är privat anställd samt anställd inom kommun, region och Svenska kyrkan

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Du kan få ersättning för sveda och värk om du blir sjukskriven längre än 30 dagar.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Från ersättning för kostnader dras en självrisk på 500 kr för dig som är privat anställd. För att någon betalning ska göras ska det sedan återstå minst 100 kr. Du har ingen självrisk om du arbetar inom kommun, region eller Svenska kyrkan.

För dig som är kooperativt anställd

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan även få ersättning för sveda och värk.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

För statligt anställda

Du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till en sjukskrivning under del av dag eller mer.

Du kan också få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik. Du kan få ersättning för sveda och värk om du har en sjukledighet som är längre än 30 dagar.

Om du får bestående invaliditet kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomstförlust.

Du kan få ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär, det vill säga medicinsk invaliditet. Det innebär att din skada lett till en funktionsnedsättning, där du till exempel inte kan böja ett knä, har problem med att lyfta eller har viss smärta.

Vid inkomstförlust som inte ersätts av arbetsskadelivränta från Försäkringskassan eller på något annat sätt, kan du ha rätt till ersättning från oss.

Du får ersättning om du har en årsinkomst över 7,5 prisbasbelopp, 391 750 kronor, eller en årsinkomst under 7,5 prisbasbelopp om inkomstförlusten är mindre än en femtondel.

Ja, du kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen om du har förlorat en frisk tand när du skadade dig.

Försäkringskassan ersätter kostnader för tandvård som har orsakats av en arbetsskada. De kan också ersätta resekostnader i samband med tandläkarbesök.

Du ska anmäla det till oss så prövar vi om du kan ha rätt till ytterligare ersättning från oss.

Du kan få ersättning för kostnader, till exempel läkarvård, läkemedel och sjukgymnastik.

För dig som är statligt anställd dras ett karensbelopp på 100 kr av från ersättningen.

För dig som är privat anställd dras en självrisk på 500 kr av från ersättningen.

Ja, du kan få ersättning för inkomstförlust från dag 1 vid olycksfall i arbetet. Det räcker med att olycksfallet lett till arbetsoförmåga under del av dag eller mer.

Här kan du läsa mer om hur ersättningen fungerar

Nej, genom vår arbetsskadeförsäkring får du ersättning som ska motsvara ett skadestånd.

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren. Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Tecknad gubbe med armen i bandage.

Arbets­skade­guiden ger vägledning

Vid arbetsskada kan du få ersättning av Afa Försäkring och Försäkrings­kassan. Vem gör vad och vilka ersättningar finns?