Information om person­uppgifter för ledamöter

Denna information gäller dig som är ledamot eller suppleant i berednings- eller beslutsgrupper, styrelse eller nämnder hos Afa För­säkring. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer här: Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Administration av uppdrag

Vi behandlar person­uppgifter för att administrera ditt uppdrag, bl.a. för att kommunicera inför och i samband med tecknande av avtal samt att uppdraget genomförs och i förekommande fall betala ersättning till dig enligt avtalet.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontakt­uppgifter

 • Kontouppgifter

 • An­ställnings­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Ledamot eller suppleant i berednings- och beslutsgrupper samt styrgruppsledamot

Om du bedriver verksamhet som enskild företagare grundar sig behandlingen av person­uppgifter på avtalsenlig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet med dig.

Om du bedriver verksamhet via ett aktiebolag grundar sig behandlingen av person­uppgifter på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet med uppdragstagaren.

Styrelseledamot eller suppleant

Om du har ett styrelseuppdragsavtal grundar sig behandlingen på vår möjlighet att fullgöra avtalet. Har du inget avtal grundar sig behandlingen på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att du ska kunna fullgöra styrelseuppdraget.

Nämndledamot eller suppleant

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att administrera och möjliggöra uppdraget.

Lagringstid

För administration av ditt uppdrag sparas dina person­uppgifter tills dessa att uppdraget är slutfört.

Inbetalning av pålagor för arvode

Vi behandlar uppgifter om bland annat ditt namn, personnummer och bankuppgifter för att betala in pålagor för arvode.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Personnumer

 • Bankuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Dina uppgifter sparas så länge som krävs för att uppfylla våra rättliga förpliktelser.

Lämplighetsprövning

För styrelseledamöter och suppleanter behandlar vi person­uppgifter i syfte att pröva lämpligheten för uppdraget.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

 • CV-uppgifter

 • Uppgifter om brott (i förekommande fall)

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Dina uppgifter sparas så länge som krävs för att uppfylla våra rättliga förpliktelser.

Hantera och underhålla relationer

Vi behandlar även person­uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig, t.ex. genom att skicka inbjudningar till och information om kommande seminarier och event som vi tror kan intressera dig samt för att tillhandahålla relevant information.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse av att underhålla vår relation med dig som intressent till vår verksamhet.

Lagringstid

Dina person­uppgifter sparas i 2 år.

Sprida information om forskning, forskningsresultat och om Afa Försäkrings verksamhet

Vi behandlar person­uppgifter för att sprida information om forsknings­projekt (t.ex. för att kunna sammanfatta och publicera information kring beviljade forsknings­projekt), forskningsresultat samt Afa Försäkrings verksamhet och verksamhets­mål via olika kommunikationskanaler samt via våra samarbetspartners som t.ex. Prevent och Suntarbetsliv.

Kategorier av uppgifter

 • Namn

 • Kontakt­uppgifter (e-postadress och telefonnummer)

 • An­ställnings­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna publicera och sprida relevant information om forsknings­projekt, forskningsresultat, information om Afa Försäkrings verksamhet och dess verksamhets­mål.

Lagringstid

Dina uppgifter sparas tills vidare.

Tillvarata våra rättsliga intressen

Vi behandlar person­uppgifter för att tillvarata våra rättsliga intressen, t.ex. vid tvist och hantering av juridiska frågeställningar.

Kategorier av uppgifter

 • Samtliga uppgifter som samlas in för övriga ändamål

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseav­vägning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt berät­tigade intresse av att tillvarata våra rättsliga intressen.

Lagringstid

Dina person­uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att tillvarata våra rättsliga intressen.

Uppfylla skyldigheter enligt lag

Vi behandlar person­uppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och bokföringslagen.

Kategorier av uppgifter

 • Samtliga uppgifter som samlas in för övriga ändamål

Laglig grund för behandlingen

Rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Dina uppgifter sparas så länge som krävs för att uppfylla våra rättliga förpliktelser.

2. Varifrån samlar vi in person­uppgifter om dig?

 • Dig själv

Vi samlar in uppgifterna från dig i samband med att avtal tecknas eller uppdraget ska påbörjas.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.