Information om personuppgifter för full­makts­innehavare

Denna information gäller dig som är full­makts­innehavare, ombud eller ställföreträdare för en försäkrad hos oss på Afa Försäkring. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

För generell personuppgiftsinformation som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering för försäkrad

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter för att du ska kunna företräda den försäkrade i ett skaderegleringsärende. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att utreda den försäkrades rätt till försäkringsersättning och för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med den försäkrades arbetsgivare.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv eller den du företräder

Vi samlar in uppgifter från dig eller den du företräder i och med att vi erhåller en fullmakt eller annan rättslig handling som visar att du har rätt att företräda den försäkrade.

Andra källor

Vi samlar in personuppgifter om dig från andra källor, se nedan.

Källa: SPAR

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?: Folk­bokförings­uppgifter

Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anli­tar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgif­ter på vårt upp­drag. Dessa tjänste­leverantörer får endast behandla dina personuppgif­ter enligt våra uttryck­liga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säker­hetsåt­gärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela dina personuppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra försäkringar och företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter för att följa tillämpliga lagar och före­skrifter, en begäran eller ett föreläg­gande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt be­rättigade in­tresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter tillsvidare eftersom det är nödvändigt för att den försäkrades rätt till omprövning av ett skadeärende inte ska påverkas av att vi gallrar personuppgifterna. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa Försäkring.

Böcker i rader i bokylla

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inom Afa Försäkring hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.