Information om person­uppgifter för full­makts­innehavare

Denna information gäller dig som är full­makts­innehavare, ombud eller ställföreträdare för en försäkrad hos oss på Afa För­säkring. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering för försäkrad

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn, ditt personnummer och dina kontakt­uppgifter för att du ska kunna företräda den försäkrade i ett skaderegleringsärende. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att utreda den försäkrades rätt till försäkringsersättning och för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med den försäkrades arbetsgivare.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv eller den du företräder

Vi samlar in uppgifter från dig eller den du företräder i och med att vi erhåller en fullmakt eller annan rättslig handling som visar att du har rätt att företräda den försäkrade.

Andra källor

Vi samlar in person­uppgifter om dig från andra källor, se nedan.

Källa: SPAR

Vilka person­uppgifter samlar vi in om dig?: Folk­bokförings­uppgifter

Ändamålet med insamlandet: Vi samlar in och behandlar dina person­uppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 1.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina person­uppgifter som angivits ovan anli­tar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgif­ter på vårt upp­drag. Dessa tjänste­leverantörer får endast behandla dina personuppgif­ter enligt våra uttryck­liga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säker­hetsåt­gärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela dina person­uppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra för­säkring­ar och företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter för att följa tillämpliga lagar och före­skrifter, en begäran eller ett föreläg­gande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt be­rättigade in­tresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

Vi sparar dina person­uppgifter tillsvidare eftersom det är nödvändigt för att den försäkrades rätt till omprövning av ett skadeärende inte ska påverkas av att vi gallrar personuppgifterna. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina person­uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa För­säkring.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi dina person­uppgifter

Inom Afa För­säkring hanterar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.