Information om person­uppgifter för full­makts­innehavare

Denna information gäller dig som är full­makts­innehavare, ombud eller ställföreträdare för en försäkrad hos oss på Afa För­säkring.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina person­uppgifter. För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade, om till exempel vilka rättigheter du har, var dina person­uppgifter behandlas och lagras eller vart du kan vända dig om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Skadereglering för försäkrad

Vi behandlar person­uppgifter för att du ska kunna företräda den försäkrade i ett skaderegleringsärende.

Kategorier av uppgifterLaglig grund för behandlingen
Namn, Personnummer, Kontakt­uppgifterVårt berättigade intresse att utreda den försäkrades rätt till försäkringsersättning och för att fullgöra våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet med den försäkrades arbetsgivare.
Lagringstid Under den tid du företräder försäkringstagaren. Under den försäkrades livstid, eller i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades om det är bokföringsunderlag.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv eller den du företräder

Vi samlar in uppgifter från dig eller den du företräder i och med att vi erhåller en fullmakt eller annan rättslig handling som visar att du har rätt att företräda den försäkrade.

Andra källor

Vi kan i förekommande fall även inhämta person­uppgifter från andra källor än dig själv.

KällaVilka person­uppgifter samlar vi in om dig?
SPARFolk­bokförings­uppgifter

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

När det är nödvändigt lämnar vi ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

De kategorier av tjänsteleverantörer som vi kan dela dina person­uppgifter med är läkare som t.ex. gör medicinska utlåtanden i skadeärenden, leverantörer av tilläggstjänster i vissa av våra för­säkring­ar och företag som förbättrar vår skadereglering för dig som försäkrad genom utbildning av våra handläggare.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.