Ersättningar

Principer för ersättningar

Årsstämman beslutar om ersättning till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rörlig ersättning utgår inte.
Styrelsen beslutar årligen en ersättningspolicy i vilken principerna för ersättning till anställda inom Afa För­säkring anges. Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska främja en sund och ansvarsfull styrning, sund och effektiv risk­hantering, inklusive hållbarhetsrisker samt ett stabilt långsiktigt risktagande. Ersättningen till enskilda anställda ska främja Afa Försäkrings långsiktiga intressen och ska inte uppmuntra ett överdrivet risktagande. Ersättning utgår i form av fast månadslön, övriga förmåner och pension. Lönesättningen är individuell. Löner och förmåner ska vara marknadsanpassade. Pension utgår i huvudsak enligt kollektiv­avtal.

Rörliga ersättningar

Rörlig ersättning utgår inte. Fram till och med utgången av 2021 kunde rörlig ersättning utgå till vissa anställda inom kapital­förvaltningen enligt följande. Rörlig ersättning kan som mest uppgå till sex månadslöner per år. Den rörliga ersättningen baseras på det sammanvägda utfallet per kalenderår av den anställdes resultat, gruppens eller avdelningens resultat och Afa Försäkrings resultat. Resultatet för de olika delarna ska ange hur mycket bättre förvaltningen är än motsvarande index mätt på en rullande treårsperiod. Rörlig ersättning kan endast utgå för de rullande treårsperioder som Afa För­säkring visat en positiv absolut avkastning och till en enskild anställd som har följt placerings­reglementen, placerings­riktlinjer och övriga styrande regelverk.

Sextio procent av en utbetalning av rörlig ersättning till anställda ska skjutas upp i tre år. Den uppskjutna ersättningen kan bortfalla eller sättas ned om det i efterhand skulle visa sig att den anställde, gruppen eller avdelningen eller Afa För­säkring inte uppfyllt resultatkriterierna.

Styrelsen kan ett enskilt år besluta att det inte ska utgå någon rörlig ersättning. Det kan bli aktuellt om till exempel den absoluta avkastningen varit negativ eller det finns något annat skäl med hänsyn till den finansiella ställningen.

Ersättning utgår i kontanta medel, inte i form av aktieoptioner eller aktier.

Tilläggspensioner eller förtidspensioner

Styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter erhåller inte pension.

Pensionsåldern för VD och vice VD är 65 år. Pensionen är en premiebestämd pension. Den årliga kostnaden för pensionen uppgår till 30 procent av lönen plus förmånsvärde av tjänstebil.

Pensionsåldern för ansvariga för centrala funktioner är 65 år. Pension utgår enligt kollektiv­avtal.

Kostnadsförda belopp för fasta ersättningar och rörliga ersättningar finns publicerade i års­redovisningen.

Ett diagram med staplar. Illustration.

Års­redovisning

Under år 2023 fick vi in 326 000 nya försäk­rings­ären­den och betalade ut 8,6 miljarder kronor i ersättning till de försäkrade.

Uppföljning och kontroll

En riskanalys genomförs årligen och ligger till grund för utformningen av ersättningspolicyn. Riskanalysen anger vilka risker som ersättningspolicyn är förknippad med, hur ersättningspolicyn påverkar de risker som bolaget utsätts för och hur dessa risker hanteras. Analysen beaktar även hållbarhetsrisker. Av analysen framgår om ersättningspolicyn är förenlig med och främjar en sund och effektiv risk­hantering och om den uppmuntrar till ett överdrivet risktagande. Av analysen framgår även en bedömning av om ersättningspolicyn uppmuntrar till ett överdrivet risktagande i förhållande till hållbarhetsrisker.

Årligen genomförs även en granskning om lämnade ersättningar överens­stämmer med ersättningspolicyn.