Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Foto: Stina Gränfors, Johnér

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet för arbetsmiljö­utbildning.

För vilka och vad kan man söka stöd?

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad på grundläggande nivå och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Övriga anställda omfattas inte utav stödet.

Nej, stödet gäller för arbetsgivare inom privat sektor.

Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Se även frågan: Finns det tak för ersättning.

Ersättning för resekostnader ges i undan­tagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Ersättning för resekostnader kan ges till chefer, skydds- och arbetsmiljöombud som är deltagare på en arbetsmiljöutbildning som inte har genomförts i närområdet. Anledningen till varför utbildningen inte kan utföras i närområdet och varför resekostnader eftersöks måste vara tydligt motiverat i ansökan.

Resekostnaderna beräknas från kontoret till kurslokalen.

Mer information om villkoren för reseersättning hittar ni här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Ersättning ges för del av kursavgift för chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Maximalt ersättningsbelopp vid gemensamma utbildningar av chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud är:

 • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 5600kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 3500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för utbildning där antingen chefer eller skyddsombud deltar är:

 • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 4000kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 2500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Stödet omfattar arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning.

Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas, men minst motsvara en 1-dag, lärarledd utbildning. Varje ansökan kommer behandlas individuellt. Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer som både har personal- och delegerade arbetsmiljöuppgifter och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Läs mer om exempel på utbildningar här.

Exempel på en arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå är BAM som syftar till att ge grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete.

Vi kan enbart lämna stöd på grundläggande nivå för chefer. Bekostnad av skyddsombudens arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

Ansökan

Planering av arbetsmiljöutbildning ska ske i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

För ansökan om stöd behöver du ange:

 • Ditt företags organisationsnummer

 • Dina kontaktuppgifter

 • Organisationens kontonummer

 • Utbildningsanordnarens organisationsnummer

 • Namn på utbildning

 • Kursplan med kursinnehåll, datum och kostnad för utbildning

 • Utbildningens längd

 • Startdatum för utbildning. Om det är en e-utbildning som ska genomföras behöver du ange ett slutdatum då deltagarna förväntas avslutat utbildningen. Startdatum + utbildningslängd alternativt slutdatum används för automatiskt utskick av uppföljningsenkät

 • Deltagarnas personnummer och e-postadress

Som arbetsgivare är du skyldig att informera deltagarna om att deras personuppgifter kommer lämnas till Afa Försäkring.

Nej, arbetsgivare kan endast ansöka om stöd för arbetsmiljöutbildning för ett utbildningstillfälle per ansökan.

Arbetsgivare kan ansöka om stöd innan utbildningen startar eller retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara Afa Försäkring tillhanda senast 4 månader efter utbildningens startdatum.

Ansökningar för utbildningar som startar under 2023 måste vara Afa Försäkring tillhanda senast 2023-12-31.

Vid ansökan behöver startdatum för den planerade utbildningen anges samt en kursplan bifogas. Ersättning utbetalas efter slutförd utbildning eftersom vi baserar ersättningen på den faktura som ni har fått från utbildningsanordnaren.

Ersättning lämnas per deltagare och slutlig ersättning regleras vid slutbetalning. Utbildningsdeltagarna och arbetsgivarrepresentant ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.

Byte av deltagare i en beviljad ansökan måste ske som senast på utbildningens startdatum. Därefter kan inga ändringar göras.

För att få vägledning angående detta kontakta oss via e-post.

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna som beviljats stöd samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Enkät

Efter genomförd utbildning skickar Afa Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla utbildningsdeltagare som stöd har beviljats för. Arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) får även en utvärderingsenkät från Afa Försäkring som ska besvaras.

Enkäten är personlig och skickas som en länk till ett formulär som fylls i digitalt.

Enkäten är en viktig del av Afa Försäkrings uppföljning av satsningen stöd för arbetsmiljöutbildning från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Uppföljningen är därmed intern och kan därför inte offentliggöras.

Afa Försäkring kan också betala ersättning till arbetsgivaren först när vi har fått in enkätsvar från de flesta av de utbildningsdeltagarna som har fått enkäten samt från arbetsgivarrepresentant. Enkätsvar tillsammans med faktura och deltagarförteckning utgör underlag för utbetalning av stöd.

En personlig enkät skickas ut efter genomförd utbildning. Det är därför viktigt att rätt slutdatum är angivet i ansökan.

Kontrollera skräpposten om inte de anställda som stöd har beviljats för samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) har fått enkät. Finns inte enkät i skräpposten kontakta oss via vår e-post.

Utbildnings­anordnare

Ja, samtliga utbildnings­anordnare som önskar bli godkända behöver söka via vårt webbformulär för att bli godkända. Kriterierna för att bli godkänd finns i villkoren Allmänna villkor för Godkännande av utbildnings­anordnare.

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare.

Afa Försäkring rekommenderar inte specifika utbildningsanordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

Hur hanterar Afa Försäkring personuppgifter?

Här nedan hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter för Utbildningsanordnare, Deltagare vid arbetsmiljöutbildningar och för Arbetsgivarrepresentanter.