Hand ritar ett frågetecken med svart penna på whiteboardtavla

Foto: Stina Gränfors, Johnér

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet för arbetsmiljö­utbildning.

Information om Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Vi kommer ha längre handläggningstider

För vilka och vad kan man söka stöd?

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Startdatum på utbildningen ska vara senast 2024-06-30. Om en utbildning är mer än en dag ska övervägande delen av utbildningen genomföras innan 2024-06-30.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut.

Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Om du redan har en beviljad ansökan berörs du inte av att vi stänger för nya ansökningar.

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektiv­avtal och Trygghets­försäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad på grund­läggande nivå och vidareutbildningar för chefer samt vidareutbildning för skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Chef är den person som i sin roll både har personalansvar och delegerade arbetsmiljöuppgifter. Övriga anställda omfattas inte utav stödet.

Nej, stödet gäller för arbetsgivare inom privat sektor.

Stödet ersätter en del av kursavgiften för chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Ersättningsnivåer

90% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning för chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud som deltar gemensamt.

70% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning av arbetsmiljö-/skydds­ombud.
  Grund­läggande utbildningar för chefer som går gemensamt med arbetsmiljö-/skydds­ombud. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet.

50% av utbildningsavgiften

 • Grund­läggande- och vidareutbildning av chefer.

Se även frågan: Finns det tak för ersättning?

Ersättning för resekostnader ges i undan­tagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Ersättning för resekostnader kan ges till chefer, skydds- och arbetsmiljö­ombud som är deltagare på en arbetsmiljö­utbildning som inte har genomförts i närområdet. Anledningen till varför utbildningen inte kan utföras i närområdet och varför resekostnader eftersöks måste vara tydligt motiverat i ansökan.

Resekostnaderna beräknas från kontoret till kurslokalen.

Mer information om villkoren för reseersättning hittar ni här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Ersättning ges för del av utbildningsavgift för chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud.

Maximalt ersättningsbelopp för gemensamma vidareutbildningar av chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud:

 • 9000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 7200kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 4500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för vidareutbildningar av arbetsmiljö-/skydds­ombud och gemensamma grund­läggande utbildningar för chefer:

 • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 5600kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 3500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för chefer som går grund­läggande- och vidareutbildning själva:

 • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 4000kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 2500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Stödet omfattar arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå och vidareutbildning som motsvarar minst en endagars, lärarledd utbildning.

Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas, men minst motsvara en 1-dag, lärarledd utbildning. Varje ansökan kommer behandlas individuellt. Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer som både har personal- och delegerade arbetsmiljöuppgifter och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Läs mer om exempel på utbildningar här.

Exempel på en arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå är BAM som syftar till att ge grund­läggande kunskaper om arbetsmiljö­arbete.

Vi kan enbart lämna stöd på grund­läggande nivå för chefer. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

Parterna vill främja gemensamma vidareutbildningar för chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud samt vidareutbildningar för arbetsmiljö-/skydds­ombud. Utbildningsinsatser där chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud deltar gemensamt är särskilt prioriterade.

När chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud går en arbetsmiljö­utbildning tillsammans får de gemensamma kunskaper som stärker arbetsmiljö­arbetet.

Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå för arbetsmiljö-/skydds­ombud som tidigare gått en grund­läggande arbetsmiljö­utbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning.

I ansökan behöver ni skicka in ett underlag som påvisar att detta är en repetitionsutbildning för arbetsmiljö-/skydds­ombuden.

Ansökan

Planering av arbetsmiljö­utbildning ska ske i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

För ansökan om stöd behöver du ange:

 • Ditt företags organisations­nummer

 • Dina kontakt­uppgifter

 • Organisationens kontonummer

 • Utbildningsanordnarens organisations­nummer

 • Namn på utbildning

 • Kursplan med kursinnehåll, datum och kostnad för utbildning

 • Utbildningens längd

 • Startdatum för utbildning. Om det är en e-utbildning som ska genomföras behöver du ange ett slutdatum då deltagarna förväntas avslutat utbildningen. Startdatum + utbildningslängd alternativt slutdatum används för automatiskt utskick av uppföljningsenkät

 • Deltagarnas personnummer och e-postadress

Som arbetsgivare är du skyldig att informera deltagarna om att deras person­uppgifter kommer lämnas till Afa För­säkring.

Nej, arbetsgivare kan endast ansöka om stöd för arbetsmiljö­utbildning för ett utbildningstillfälle per ansökan.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Startdatum på utbildningen ska vara senast 2024-06-30. Om en utbildning är mer än en dag ska övervägande delen av utbildningen genomföras innan 2024-06-30.

Byte av deltagare i en beviljad ansökan måste ske som senast på utbildningens startdatum. Därefter kan inga ändringar göras.

För att få vägledning angående detta kontakta oss via e-post.

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildnings­anordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna som beviljats stöd samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Enkät

Efter genomförd utbildning skickar Afa För­säkring en utvärderingsenkät per e-post till alla utbildningsdeltagare som stöd har beviljats för. Arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) får även en utvärderingsenkät från Afa För­säkring som ska besvaras.

Enkäten är personlig och skickas som en länk till ett formulär som fylls i digitalt.

Enkäten är en viktig del av Afa Försäkrings uppföljning av satsningen stöd för arbetsmiljö­utbildning från Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Uppföljningen är därmed intern och kan därför inte offentliggöras.

Afa För­säkring kan också betala ersättning till arbetsgivaren först när vi har fått in enkätsvar från de flesta av de utbildningsdeltagarna som har fått enkäten samt från arbetsgivarrepresentant. Enkätsvar tillsammans med faktura och deltagarförteckning utgör underlag för utbetalning av stöd.

En personlig enkät skickas ut efter genomförd utbildning. Det är därför viktigt att rätt slutdatum är angivet i ansökan.

Kontrollera skräpposten om inte de anställda som stöd har beviljats för samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) har fått enkät. Finns inte enkät i skräpposten kontakta oss via vår e-post.

Utbildnings­anordnare

Nej, ni behöver inte ansöka igen för att fortsätta vara godkända utbildnings­anordnare. Samtliga uppgifter sparas.

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildnings­anordnare eller företagsintern utbildnings­anordnare.

Afa För­säkring rekommenderar inte specifika utbildnings­anordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

Hur hanterar Afa För­säkring person­uppgifter?

Här nedan hittar du information om hur vi hanterar person­uppgifter för Utbildnings­anordnare, Deltagare vid arbetsmiljö­utbildningar och för Arbetsgivarrepresentanter.