Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller upplever du att du blivit illa bemött? I första hand ber vi dig ta kontakt med din handläggare eller din handläggares chef.

Kontakta i första hand din handläggare

Telefonnummer till din handläggare hittar du i breven från oss.

Om du inte vet vem din handläggare är kan du logga in på Mina sidor och se i brev vem som är din handläggare, eller vända dig till vår kundtjänst på 0771-88 00 99.

Du kan också vända dig till din handläggares chef. Kontakt­uppgifter får du av din handläggare eller via vår kundtjänst.

Klagomålsansvarig – om du har synpunkter

Om du fortfarande inte är nöjd efter kontakten med din handläggare eller dennes chef, och har frågor eller synpunkter, kan du vända dig till våra klagomålsansvariga Eva Eriksson eller Maria Olsson.

Kontakta klagomålsansvarig

klagomalsansvarig@afaforsakring.se08-696 35 70
Klagomålsansvarig, Afa FörsäkringBox 3200103 63 Stockholm

Omprövning – när du fått ett slutligt beslut och vill överklaga

Är du statligt anställd? Se rubriken "Överklagan för statligt anställda" nedan.

Omprövningsavdelningen på Afa För­säkring

För att omprövning ska kunna ske behöver du ha fått ett slutligt beslut i ditt ärende med besvärshänvisning. Information i besvärshänvisningen beskriver hur du ska gå tillväga för att begära omprövning.

Om du är osäker på om du fått ett slutligt beslut kan du kontakta din handläggare. Telefonnummer till din handläggare hittar du i breven från oss. Om du inte vet vem din handläggare är kan du vända dig till oss på 0771-88 00 99.

Observera att begäran om omprövning i vissa fall måste göras inom viss tid.

I arbetsskadeärenden (TFA, TFA-KL och TFA-KP) med slutligt beslut behöver du begära omprövning inom sex månader från det att du fått beslutet med slutligt ställningstagande. 

Att begära omprövning är kostnadsfritt.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar eller överklaga i domstol

Om du inte är nöjd med omprövningsavdelningens beslut kan du begära prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Skiljenämnden är fristående från Afa För­säkring och består av ledamöter som är utsedda av arbets­marknadens parter. Arbets­marknadens parter utser gemensamt en ordförande som är lagfaren domare. En skiljedom kan inte överklagas.

Din begäran om prövning i skiljenämnden ska vara skriftlig. Den ska innehålla information om vilket beslut du vill ha prövat, hur du vill att beslutet ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet. I vissa fall kan en prövning i skiljenämnden vara förenat med en avgift.

Ytterligare information finner du på skiljenämndens hemsida: www.skiljenämnden.se

Begäran om prövning i skiljenämnden skickas till:

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar101 56 Stockholm

Denna adress gäller för alla ärenden, utom för dig som är statligt anställd (se Överklagan för statligt anställd nedan).

Som ett alternativ till att begära prövning i skiljenämnden kan du välja att inleda ett rättsligt förfarande i allmän domstol. Du kan vända dig till tingsrätten för att få upplysningar om vilka uppgifter en stämningsansökan ska innehålla och vilka handlingar som ska skickas till tingsrätten. Om du förlorar tvisten i allmän domstol får du som huvudregel betala både dina egna och Afa Försäkrings rättegångskostnader.

Överklagan för statligt anställd

Överklagan hanteras av Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

För att kunna överklaga krävs det att du har fått ett beslut i ditt ärende. Överklagan måste göras inom två månader efter att du fått besked om beslut i ditt ärende.

Gör så här:

  • Din begäran om överklagan ska vara skriftlig och underskriven

  • Ange vilket beslut du vill överklaga, vad du vill ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet

  • Uppge ditt namn, adress och ärendenummer

Din överklagan skickas till:

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågorAfa Försäkring106 27 Stockholm