under almedalsveckan 2023 träffar du afa försäkring, forskare och representanter från arbets­marknadens parter och många fler

Träffa oss i Almedalen

För ett friskt och tryggt arbetsliv

Vi håller till i Klosterträdgården, en grönskande trädgård mitt i Visby. Där kan du ta del av spännande seminarier, paneldebatter och möten. Få nya insikter om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Få kunskap om hur vi på Afa Försäkring jobbar för ett friskt och tryggt arbetsliv.

Hos oss finns även fika, wi-fi, en plats att vila fötterna på och ladda batterierna – både mobilens och dina egna. Vi hoppas att vi ses!

Välkommen till Klosterbrunnsgatan 3, Visby, den 28–30 juni.

Vårt program

Vi lägger upp programpunkterna löpande här nedan.

Tid: 13:00–14:00

Allt fler drabbas av bostadsmarknadens höga trösklar. Idag upplever unga, barnfamiljer och äldre stora svårigheter att få en permanent bostad. Kan vi genom samverkan ge fler människor tillgång till en stadigvarande bostad? Vilka är framgångsfaktorerna och vad blir konsekvenserna av att inte lyckas?

En stor och växande grupp människor går idag miste om den trygghet och stabilitet som ett eget boende innebär. Det är ofta ett resultat av begränsade ekonomiska resurser, bristande nätverk eller för kort kötid i den vanliga bostadskön.  En annan verklighet är möjlig.

Ökad social hållbarhet och verklig förändring på bostadsmarknaden kan uppnås när fastighetsägare krokar arm med civilsamhället. Det finns effektiva lösningar för att ge fler tillgång till en stadigvarande bostad. Insikter, lärdomar och verktyg för framgångsrikt socialt hållbarhetsarbete diskuteras i ett panelsamtal mellan Afa Fastigheter, Stena Fastigheter och Stockholms Stadsmission.

Moderator: Tomas Rudin

Vi avslutar med gemensamt kaffemingel.

Medverkande:

Tomas Ingemarsson, Afa Fastigheter

PG Sabel, Stena Fastigheter

Karolina Skog, Stockholms Stadsmission

Tanja Küller, Stockholms Stadsmission

mfl.

Tid: 10:00–10:45

Vad gäller om man skadar sig i samband med arbete på distans, exempelvis i hemmet? När och på vilket sätt träder den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen in?

Välkommen på ett seminarium om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada som Afa Försäkring hanterar (TFA och TFA-KL).

Medverkande:

Erika Engman Litfeldt, Försäkringsspecialist, Afa Försäkring

Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor, Afa Försäkring

Tid: 15:00-16:00

Välfärdsbrottsligheten är idag så stor att den allvarligt hotar att underminera förtroendet för välfärden. Den handlar till stor del om bedrägerier från försäkrings- och bidragssystemen. Tillsammans behöver vi kraftsamla för att stoppa bedrägerierna och aktivt stärka det förebyggande arbetet.

Försäkringsbolagen spelar en viktig roll i välfärdsystemet och vill därför göra sitt för att minska fusket. Vi vill genom detta seminarium belysa frågan om välfärdsbrottsligheten utifrån olika aspekter och tillsammans diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta bekämpningen.

Under seminariet lyfter vi exempel hur försäkringsbedrägerier går till. Därefter följer två panelsamtal, ett med fokus på hur försäkringsbranschen ser på välfärdsbrottslighet, följt av ett samtal kring hur välfärdsbrottsligheten ska stoppas.

Moderator: Sara Kilander och Sven Kärnekull, verksamhetschefer Afa Försäkring

Medverkande:

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister, Regeringen

Mats Galvenius, Vice vd samt vd, Svensk Försäkring, Larmtjänst

Ronja Wildenstam, Jurist, Svensk Försäkring

Magnus Persson, Utredningschef, Länsförsäkringar

Elin Franzén, Utredare, Länsförsäkringar

Lotta Mauritzon, Nationell samordnare, NOA

Christina Kiernan, Samordnare välfärdsbrottslighet, SKR

Gabriella Bremberg, Tillträdande chef för avdelningen dataanalys och granskning, Utbetalningsmyndigheten

Tid: 10:00–10:45

Varje år godkänns cirka 11 000 allvarliga arbetsolyckor och över 50 000 långvariga sjukfall ersätts men hur ser det ut i olika branscher och yrken? Och vilken roll spelar arbetsmiljön? Vikten av en god social och organisatorisk arbetsmiljö är väl känd men går det att mäta och i så fall hur gör man?

En viktig del för att skapa ett hållbart arbetsliv är att ha fakta om sjukfrånvaro och arbetsskador på arbetsplatsen. På seminariet kommer ni få ta del av statistik från Afa försäkring om detta för olika yrkesgrupper uppdelat både på kön och ålder.

En annan pusselbit är att kunna mäta hur människor upplever sin sociala och organisatoriska arbetsmiljö. Forskare delar med sig av den senaste forskningen om hur man framgångsrikt och systematiskt kan mäta väsentliga aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, såväl risk- som friskfaktorer.

Ett forskningsförankrat arbetsmiljöverktyg presenteras – en bro mellan vetenskap och praktik – som även bidrar till förbättrad kommunikation på arbetsplatser om arbetsmiljöfrågor. Det används idag i stora delar av världen.

Avslutningsvis förs ett panelsamtal med Sveriges Företagshälsor, forskare och Afa Försäkring om hur man kan använda den här kunskapen för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen och skapa ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Medverkande:

Susanna Stymne Airey, chef Förebygga, Afa Försäkring

Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, Afa Försäkring

Hanne Berthelsen, docent, Malmö universitet

Peter Munck af Rosenschöld, VD, Sveriges Företagshälsor

Ellinor Persson, moderator

Arrangör/ Samarbetspartners

Afa Försäkring

Malmö universitet

Sveriges Företagshälsor

Tid: 13:00–13:45

Hur rustar vi välfärdens arbetsplatser inför utmaningen med kompetensförsörjning? Ett sätt är att stärka organisatoriska faktorer som ger friska och attraktiva arbetsplatser, så kallade friskfaktorer.

Suntarbetsliv är föreningen mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom välfärdens arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag. Dessa parter är överens om att friskfaktorer är ett sätt att få till friska och attraktiva arbetsplatser.

Under 2023 satsar parterna på att öka kunskapen om friskfaktorer.

– Forskning har visat att friskfaktorer är en viktig bas för att välfärdens medarbetare ska må bra, utvecklas och prestera väl, säger Suntarbetslivs vd Karin Hagman.

Studio Friskfaktor syftar till att rusta de som har uppdrag att leda arbetsmiljöarbete. Seminariet i Almedalen ger smakprov på forskningen och ger exempel på verksamheter som har omsatt forskningen och kommit långt i friskfaktorarbetet.

Välkomna!

Medverkande:

Karin Hagman, VD, Suntarbetsliv

Representant, Kommunal

Representant, Arbetsgivarorganisation

Representant, svensk kommun

Tid: 14:15–15:00

På kort tid har många kontor förvandlats till hybridkontor. Det ställer nya krav både på organisation och medarbetare. Hur skapas samhörighet, samarbete och god arbetsmiljö när man jobbar på olika ställen? Hur bibehålls effektiviteten? Vilka är framgångsfaktorerna och hur använder man sig av dem?

Lisa Markström på Prevent berättar hur man genom ett hälsofrämjande ledarskap kan stärka tryggheten och känslan av sammanhang, öka engagemanget och få alla att jobba mot samma mål. Hon förklarar också hur förändringsarbetet vid övergången till hybridkontor hänger ihop med arbetsmiljöarbetet, och hur viktigt det är med samverkan mellan chefer och anställda.

Dessutom får vi tips på hur man skapar en hjärnvänlig arbetsmiljö och hur man kan få in rörelse och variation som en naturlig del av arbetsdagen.

Medverkande:

Lisa Markström, projektledare arbetsmiljö, Prevent

Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv,

Daniel Gullstrand, PTK

Carola Löfstrand, LO

Träffa Byggbranschens Säkerhetspark

Du har möjlighet att träffa Byggbranschens Säkerhetspark för att lära dig mer om deras verksamhet. Mer information kommer.

Tider:

09:45–10:00

10:45–11:00

Testa vårt Interaktiva statistikverktyg

Hur frisk är din bransch? Kom och få statistik över de vanligaste olyckorna i din bransch.

Tider:

09:45–10:00

10:45–11:00

Fallträna med Svenska Judoförbundet

Du har möjlighet att prova på fallträning med Svenska Judoförbundet. Mer information kommer.

Tider:

11:30–12:30

12:30–13:00

13:45–14:15

Tid: 09:30–10:30

Utökade och förändrade uppdrag, en komplex omvärld och ökat antal sjukskrivningar kan påverka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i statlig sektor. Hur kan företrädare för arbetsgivare och fack tillsammans verka för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete som möter ständiga förändringsbehov?

Påverkar förändringar i omvärlden den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Hur säkerställer vi hänsyn till organisatorisk och social arbetsmiljö vid planering av förändringar? Hur kan en myndighet hantera det? Lyssna till hur företrädare för arbetsgivare och fack inom statlig sektor praktiskt arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet och lägger grunden för en bra arbetsmiljö. Det tjänar både medarbetare, arbetsgivare och samhälle på.

Hur ser arbetsmiljöstatistiken ut inom statlig sektor? Hur kan arbetsmiljöarbetet utvecklas och underlättas? Kan organisationer få praktiskt stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Finns verktyg och metoder som underlättar att få överblick och ta välgrundade beslut om åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ytterligare?

Medverkande:

Karin Erixon, Kundansvarig IA-systemet, Afa Försäkring

Kajsa Linderborg, Chef Kundrelationer, Afa Försäkring

Ulrica Engström Nilsson, Kanslichef, Partsrådet

Magnus Ternerot, Bitr. kanslichef, Partsrådet

Tarja Nevala, Arbetsmiljöexpert, Arbetsgivarverket

Representant, Statlig myndighet

Lär dig om IA-systemet

Tid: 10.30–11.00

IA-systemet kommer visa sitt system.

Klosterbrunnsgatan 3 i Visby ligger invid Stora torget.

Hitta hit

Du hittar oss på Klosterbrunnsgatan 3 i Visby, nära Stora torget och Sankta Klara kyrkoruin. Håll utkik efter det röda planket.

Kvinna sitter i soffa med laptop

Har du frågor? Kontakta oss!

events@afaforsakring.se
Afa Försäkring
Afa Försäkring
Svensk Judo logotyp
logotyp byggbranschens säkerhetspark
Afa Fastigheter logotyp
partrådet logotyp