Blå bild på uppförstorat coronavirus.

Foto: Pixabay

Covid-19 – vilka för­säkring­ar gäller?

De för­säkring­ar som kan gälla i samband med covid-19 är arbetsskade­försäkringen, sjukförsäkringen eller tjänstegrupp­livförsäkringen.

Smittsam sjukdom –arbetsskade­försäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är fastställt att covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskade­försäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskade­försäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

För att Afa För­säkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att skadan kvarstår efter 180 dagar.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan lämna kompletterande ersättning under tid som du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och har rätt till sjukpenning från Försäkrings­kassan.

Smittbärar­penning

Du kan ha rätt till ersättning från våra sjukförsäkringar när Försäkrings­kassan betalar smittbärar­penning om du inte får arbeta för att du är eller kan vara smittad av viruset som orsakar covid-19.

Våra sjukförsäkringar gäller inte när du avstår från att arbeta därför att du eller din närstående är riskgrupp och Försäkrings­kassan betalar ut det som kallas viss sjukpenning i förebyggande syfte eller viss smittbärar­penning.

Sjukförsäkring (AGS) vid graviditets­penning

Under 2021 ändrades försäkringsvillkoren tillfälligt så att den som hade rätt till graviditets­penning från Försäkrings­kassan för att covid-19 var en risk i arbetsmiljön, kunde få ersättning från Avtalsgrupp­sjukförsäkringen (AGS).

Den som någon gång under perioden 1 mars - 30 september 2021 hade graviditets­penning på grund av risken för att smittas av covid-19 på jobbet, kan ansöka om dagsersättning från sjukförsäkringen.

Om graviditets­penning beslutades av annan orsak kan inte dagsersättning från Avtalsgrupp­sjukförsäkringen (AGS) lämnas.

Övriga förutsättningar som normalt gäller för rätt till ersättning från sjukförsäkringen gäller även för dagsersättning under tid med graviditets­penning.

Bestämmelserna gäller inte för anställda inom kommuner och regioner som omfattas av Avtalsgrupp­sjukförsäkringen (AGS-KL).

Det är den som var gravid som anmäler försäkringsärende till Afa För­säkring. Försäkrings­kassans beslut om graviditets­penning ska bifogas anmälan.

Läs mer om sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Tjänstegrupp­livförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av covid-19 gäller livförsäkringen TGL som vanligt.