Sjukförsäkring

Vid sjukdom kan sjukförsäkringen komplettera ersättningen från Försäkrings­kassan.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

 • Ersättning vid sjukpenning
 • Ersättning vid sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Ersättning vid rehabiliterings- eller smittbärarpenning
Fötter som sticker ut under ett täcke.
Fötter som sticker ut under ett täcke.

Försäkringen gäller vid sjukdom för den som genom sin anställning har Avtalsgrupp­sjukförsäkring AGS eller AGS-KL. Försäkringen kompletterar ersättningen från Försäkringskasasn.

Försäkringen börjar gälla när man varit anställd i 90 dagar om man:

 • har varit arbetsför till minst 25 procent sedan minst en vecka, och

 • har en sjukpenning­grundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkrings­kassan.

När man räknar ihop antal anställningsdagar får man räkna med tidigare anställningar hos arbetsgivare som har tecknat försäkringsavtal om AGS, AGS-KL, ITP eller KTP. Det förutsätter att man haft den tidigare anställningen inom två år innan den anställning man har nu.

Efterskydd

Efterskydd innebär att sjukförsäkringen fortsätter att gälla när anställningen har upphört, eller om man är frånvarande från arbetet en längre tid, till exempel vid tjänstledighet. Efterskyddet gäller som längst i 720 kalenderdagar.

För att efterskyddet ska börja gälla ska man ha en sjukpenning­grundande inkomst, SGI, fastställd av Försäkrings­kassan. Om man inte har en SGI kan man bli utan ersättning. Läs Försäkringskassans SGI-guide för mer information

Blir man sjuk under efterskyddstiden kommer dagar med sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller smittbärar­penning inte att förbruka efterskyddsdagar. Efterskyddet slutar gälla om man:

 • inte längre har en sjukpenning­grundande inkomst fastställd av Försäkrings­kassan

 • i sammanlagt 180 dagar har varit anställd hos arbetsgivare eller har varit verksam i företag som inte har tecknat försäkringsavtal om AGS/AGS-KL,

 • får rätt till motsvarande förmåner på annat sätt, till exempel sjukpension enligt ITP-planen eller sjukpension enligt statens pensionsavtal, eller

 • lämnar anställningen utan att fullfölja uppsägningstiden enligt avtalet.

Försäkringen kompletterar ersättningen från Försäkrings­kassan. Hur stor ersättningen blir beror på den anställdas sjukpenning­grundande inkomst (SGI).

Dagsersättning lämnas under tid då Försäkrings­kassan betalar sjukpenning, rehabiliteringspenning eller smittbärar­penning.

Månadsersättning lämnas då den anställda är sjukskriven under en längre tid och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan.

Här kan du läsa mer om hur ersättningen fungerar

Anmäl ditt kontonummer till Swedbank

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister.

Gäller även dig som redan har ett Swedbankkonto. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Nästa utbetalningsdag

Nästa utbetalningsdag för dagsersättning: måndag den 30 oktober.

Nästa utbetalningsdag för månadsersättning: onsdag den 25 oktober.

En anställd som har smittbärar­penning från Försäkrings­kassan kan ha rätt till ersättning från vår sjukförsäkring (AGS eller AGS-KL).

Läs mer om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Arbetsgivare kan ansöka om rehabiliterings­stöd när en anställd behöver arbetslivsinriktad rehabilitering i förebyggande syfte eller för att återgå i arbete. Man kan få upp till halva kostnaden betald.

Läs mer om hur det fungerar

Nej, försäkringen gäller även om du inte är med i facket.

Ersättningen från oss är ett komplement till den ersättning du får från Försäkrings­kassan. Läs mer om vilken ersättning som gäller för dig.

Försäkringen kan fortsätta att gälla som tidigare i sex månader och därefter med efterskydd i ytterligare 720 friska dagar. En förutsättning är dock att du fortsatt har en sjukpenning­grundande inkomst fastställd hos Försäkrings­kassan.  

Om du under tjänstledighet får rätt till annan avtalad sjukförmån så upphör försäkringen att gälla.  

Om anställningen upphör så kan försäkringen fortsätta att gälla i ytterligare högst 720 kalenderdagar. Det kallas för efterskydd. En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenning­grundande inkomst (SGI).

Läs mer om efterskydd

Ja, det kan du göra. Du behöver inte göra anmälan till sjukförsäkringen samtidigt som du gör anmälan till Försäkrings­kassan. Det går bra att göra senare.

Du kan anmäla även äldre och avslutade sjukskrivningar.

Den sjukpenning­grundande inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas ut av Försäkrings­kassan baserat på din årsinkomst. SGI är det belopp som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få.

Det är viktigt att du ser till att alltid ha kvar din SGI så att du kan få ersättning från Försäkrings­kassan och Afa Försäkring när du är sjuk eller föräldraledig. Det finns tillfällen när du kan förlora din SGI, till exempel om du är arbetslös utan att få a-kassa eller studerar utan studiemedel.

Lär dig mer om hur det funkar i SGI-guiden hos Försäkringskassan.

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under högst 720 kalenderdagar efter att din anställning har upphört eller vid längre tids frånvaro från arbetet, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenning­grundande inkomst (SGI).

Läs mer om hur efterskydd fungerar

Du som får dagsersättning

När vi får information om att du har fått sjukpenning från Försäkrings­kassan kan vi betala ut dagsersättning till dig. Uppgifter om när sjukpenning har betalats får vi direkt från Försäkrings­kassan.

Du som får månadsersättning

När du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan betalar vi ut månadsersättning den 25:e varje månad.

Se alla utbetalningsdagar

Ja, vi gör normalt skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje sjuk­period.

Ja, du kan du få ersättning när du är deltidssjukskriven och får sjukpenning från Försäkrings­kassan. Du behöver inte anmäla till oss om Försäkrings­kassan börjar betala halv sjukpenning istället för hel. Vi får den uppgiften automatiskt.

Nej, det behöver du inte göra. Om din sjukpenning ändras på något sätt så får vi den uppgiften automatiskt från Försäkrings­kassan. Exempel: du har tidigare haft hel sjukpenning och nu får du halv sjukpenning.

Nej, den informationen får vi från Försäkrings­kassan.

Under tid med sjukpenning

 • Är du sjukskriven kortare tid än tre månader? Då behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg.

 • Är du sjukskriven 90 dagar eller längre? Då skickar du in en ny kopia av läkarintyget som gäller vid tidpunkten för dag 90 i sjukperioden. Efter det behövs inga fler intyg, vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkrings­kassan varje månadsskifte.

Under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning

 • Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan och Försäkrings­kassan beviljar
  dig sjuk- eller aktivitetsersättning så ska du skicka in en kopia på
  Försäkrings­kassans beslut och bifoga det senaste läkarintyget som gäller för
  tid fram till beslutet. Vi kan då utreda om du har rätt till månadsersättning
  från oss.

Vi betalar ersättningen genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på Swedbank kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Om du vill ta del av en fullständig beskrivning av försäkringen kan du läsa försäkringsvillkoren.

Du kan ladda ner, skriva ut eller beställa hem villkoren genom att kontakta oss på 0771-88 00 99. Du kan även få villkoren hemskickade genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Läs också