Organisation och styrning

Organisationskarta för Afa Försäkring. Under VD finns aktuarie, juridik, ekonomi, kommunikation och HR. Dessutom finns enheterna Försäkringshantering och IT, Partsrelationer och försäkringsvillkor, Kapitalförvaltning samt Förebygga.

Enligt lag är verkställande direktörens uppgift att svara för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Enligt styrelsens instruktion ska verkställande direktören bland annat:

  • tillse att externa regler som rör verksamheten följs, att styrelsens beslut verkställs samt att bolagets verksamheter är ändamålsenligt organiserade

  • sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överens­stämmelse med lagen om års­redovisning i försäkringsföretag och andra författningar samt att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt

  • leda och samordna bolagets olika verksamhets­områden

  • tillse att organisationen avseende bokföring, medelsförvaltning och verksamheten i övrigt innefattar en tillfredsställande kontroll samt upprätta ändamålsenliga rutiner för intern kontroll, och 

  • fortlöpande rapportera till styrelsen om verksamhetens utveckling, ekonomiska ställning, aktuell riskexponering samt de förhållanden i övrigt som väsentligt påverkar verksamheten och vidta eller till styrelsen föreslå nödvändiga åtgärder.

Verkställande direktören äger i brådskande fall besluta i sådana ärenden som faller under styrelsens beslutanderätt. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om beslutet.