Information för kontaktperson hos leverantörer eller samarbetspartners

Denna information gäller dig som är kontaktperson hos leverantör eller samarbetspartner till Afa Försäkring.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. För generell personuppgiftsinformation som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Administration av avtal eller uppdrag

Vi behandlar uppgift om ditt namn, dina kontaktuppgifter samt din organisation för att administrera avtalet eller uppdraget. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra våra respektive åtaganden enligt avtals- eller uppdragsförhållandet. I de fall du är leverantör och företräder en enskild firma grundar sig behandlingen istället på avtalet.

Hantering av information på gemensamma projektytor

Vi behandlar uppgifter om bland annat ditt namn och kontaktuppgifter för att hantera information på gemensamma projektytor, såsom att registrera överenskommelser vid projekt. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna hantera informationen på projektytorna och fullfölja överenskommelser.

Inbjudan till kurs, seminarium eller event

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att informera om våra kommande kurser, seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för attunderhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig i samband med administrationen av avtalet.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina personuppgifter?

För att administrera avtalet eller uppdraget sparas dina uppgifter under avtalstiden. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa Försäkring

Böcker i rader i bokylla

Så behandlar vi dina personuppgifter

Inom Afa Försäkring hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.