Information för kontaktperson hos leverantörer eller samarbetspartners

Denna information gäller dig som är kontaktperson hos leverantör eller samarbetspartner till Afa För­säkring.

I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter. För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Administration av avtal eller uppdrag

Vi behandlar uppgift om ditt namn, dina kontakt­uppgifter samt din organisation för att administrera avtalet eller uppdraget. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att kunna fullgöra våra respektive åtaganden enligt avtals- eller uppdragsförhållandet. I de fall du är leverantör och företräder en enskild firma grundar sig behandlingen istället på avtalet.

Hantering av information på gemensamma projektytor

Vi behandlar uppgifter om bland annat ditt namn och kontakt­uppgifter för att hantera information på gemensamma projektytor, såsom att registrera överens­kommelser vid projekt. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna hantera informationen på projektytorna och fullfölja överens­kommelser.

Inbjudan till kurs, seminarium eller event

Vi kan komma att behandla person­uppgifter för att informera om våra kommande kurser, seminarier och event som vi tror att du kan vara intresserad av. Behandlingen grundar sig på intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att underhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig i samband med administrationen av avtalet.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer, som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

För att administrera avtalet eller uppdraget sparas dina uppgifter under avtalstiden. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina person­uppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa För­säkring

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.