Vanliga begrepp

I rapporten använder vi oss av ett antal begrepp. Nedan följer en förklaring av de vanligaste.

Begreppen godkänd arbetsskada, godkänt arbetsolycksfall eller godkänd arbetssjukdom används i de flesta av tabellrubrikerna i avsnittet om arbetsskador. Med det vill vi understryka att det som redovisas är godkända fall enligt försäkringsvillkoren, inte samtliga anmälda fall.

Olycksfall i arbetet, färdolycksfall, arbetssjukdom eller smitta (i vissa fall).

Olycksfall som inträffar i arbetet.

Arbetsolycksfall som leder till sjukskrivning i mer än 30 dagar (eller motsvarande läkningstid utan sjukskrivning) eller medicinsk invaliditet.

Sjukdom som är resultatet av, eller som har försämrats på grund av, arbetet eller arbetsförhållanden.

För att en arbetssjukdom ska ge ersättning från Arbetsskade­försäkringen måste den vara godkänd av Försäkrings­kassan eller finnas i ILO-förteckningen av arbetssjukdomar. Besvären måste också vara kvar i minst 180 dagar efter den dag då sjukdomen visade sig. Arbetssjukdomen ska ha visat sig innan 65 års ålder.

Exempel på besvär som Försäkringskassan prövar är rygg- och ledbesvär.

För cancersjukdomar som är orsakade av asbestexponering gäller att de ska ha visat sig före 75 års ålder för privat anställda. För kommunalt och statligt anställda finns inte någon åldersgräns.

Diagnos sätts efter läkarintyg/läkarutlåtande eller motsvarande.

Arbetsskador och sjukfall redovisas för de år de inträffar oavsett vilket år anmälan kommer in till oss. Det innebär att det är en fördröjning innan ett skade-/insjuknandeår kan anses vara färdiganmält eller färdigreglerat.

Eftersläpningen är störst för arbetsolycksfall som medför medicinsk invaliditet, arbetssjukdomar samt sjukfall som medför aktivitets- eller sjukersättning.

Olycksfall som inträffar vid färd till eller från arbetet.

Det år då man blir sjuk.

Sjukfall som leder till mer än 90 dagars sjukskrivning, aktivitets- eller sjukersättning.

Den medicinska invaliditeten är ett mått på den fysiska och psykiska funktionsnedsättning som har uppkommit till följd av en arbetsskada.

Ersättning för lyte och men avser fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur.

Med lyte menas ett kroppsfel som skadan orsakat som kan vara mer eller mindre vanställande, till exempel amputation eller ärr. Men är en sammanfattande benämning på de besvär som skadan orsakat, till exempel rörelseinskränkning eller dövhet.

Ersättningen för lyte och men är beroende av graden av medicinsk invaliditet som anges i procent och den skadades ålder.

Risken beräknas oftast per år.

Antal fall per tusen sysselsatta. Antal fall kan till exempel vara antal allvarliga arbetsolycksfall eller antal långa sjukfall.

Samma sak som visandeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledning av skadan.

Samma sak som skadeår. Det år ett olycksfall inträffade eller en arbetssjukdom visade sig. En arbetssjukdom anses ha visat sig vid första läkarbesöket eller första sjukskrivningsdag med anledning av skadan.