Information om person­uppgifter för forskare

Vill du registrera dig själv och eventuella medsökande i vår ansökningsportal? Här finns viktig information om hur vi behandlar person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi personuppgifter.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

Forskare - Information om behandling av person­uppgifter

Denna information gäller dig som är forskare och vetenskaplig bedömare. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar person­uppgifter.

1. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Administrativa ändamål

Vi behandlar person­uppgifter för att kunna administrera din anslagsansökan samt för att bereda och besluta om anslag, administrationen av ditt anslagsavtal, såsom vid utbetalning av anslag, deltagande i seminarier och utvärdering av forsknings­projekt.

Kategorier av uppgifter
 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

 • Personnummer eller samordnings­nummer

 • An­ställnings­uppgifter

 • CV

 • Kön

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna beakta och bedöma din anslagsansökan samt fatta beslut samt för att kunna skapa och tillhandahålla ditt användarkonto.

Om du är avtalspart i egenskap av forskare grundar vi behandlingen på vår möjlighet att kunna fullgöra anslagsavtalet med dig. I de fall en institution eller motsvarande är avtalspart grundar vi behandlingen på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna administrera och fullgöra anslagsavtalet med dig som forskare.

Lagringstid

För administration av din anslagsansökan sparas dina person­uppgifter så länge du har en skiss eller ansökan som antingen är avslagen, beviljad eller avslutad och som är knuten till ditt användarkonto.

För administration av ditt användarkonto sparas dina person­uppgifter under tiden du har ett användarkonto.

För administration av avtal om anslag sparas dina person­uppgifter under projekttiden och därefter under den tid som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen.

Sprida information om forskning, forskningsresultat och om Afa Försäkrings verksamhet

Vi behandlar person­uppgifter för att sprida information om forsknings­projekt (t.ex. för att kunna sammanfatta och publicera information kring beviljade forsknings­projekt), forskningsresultat samt Afa Försäkrings verksamhet och verksamhets­mål via olika kommunikationskanaler samt via våra samarbetspartners.

Kategorier av uppgifter
 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

 • An­ställnings­uppgifter

 • Fotografier

 • Filmupptagning

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna publicera och sprida relevant information om forsknings­projekt, forskningsresultat, information om Afa Försäkrings verksamhet och dess verksamhets­mål.

I samband med att vi publicerar information om forskning, forskningsresultat eller om Afa Försäkrings verksamhet kommer endast finansiell information om själva projektet att publiceras (dvs. beviljat anslag till projektet i fråga).

Lagringstid

Dina uppgifter sparas tills vidare.

Hantera och underhålla relationer

Vi behandlar även person­uppgifter för att upprätthålla kontakten med dig, t.ex. genom att informera om våra kommande seminarier och event samt utlysningar, skicka nyhetsbrev och press­meddelanden som vi tror att du kan vara intresserad av.

Kategorier av uppgifter
 • Namn

 • Kontakt­uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att underhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Lagringstid

Dina uppgifter sparas under tiden du har ett användarkonto.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

 • Dig själv

Afa För­säkring samlar in person­uppgifter om dig från flera olika källor. Det gör vi för att kunna hantera dina ärenden hos oss. Framförallt får vi person­uppgifter direkt från dig.

3. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför person­uppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av person­uppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer (t.ex. inom ramen för IT-tjänster samt konsult- och skribentuppdrag), som behandlar person­uppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla person­uppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi person­uppgifter

Inom Afa För­säkring behandlar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.