Information om person­uppgifter för forskare

Vill du registrera dig själv och eventuella medsökande i vår ansökningsportal? Här finns viktig information om hur vi behandlar dina person­uppgifter.

För generell person­uppgifts­information som gäller alla kategorier av registrerade kan du läsa mer på Så behandlar vi dina personuppgifter.

Ladda ner och skriv ut

Om du vill ladda ner eller skriva ut denna information så finner du här våra villkor som pdf.

Forskare - Information om behandling av personuppgifter

Denna information gäller dig som är forskare och vetenskaplig bedömare. I nedanstående text beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Administrativa ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din anslagsansökan samt för att bereda och besluta om anslag, administrationen av ditt anslagsavtal, såsom vid utbetalning av anslag, deltagande i seminarier och utvärdering av forskningsprojekt.

Kategorier av uppgifter
 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Personnummer eller samordningsnummer

 • Anställningsuppgifter

 • CV

 • Kön

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna beakta och bedöma din anslagsansökan samt fatta beslut samt för att kunna skapa och tillhandahålla ditt användarkonto.

Om du är avtalspart i egenskap av forskare grundar vi behandlingen på vår möjlighet att kunna fullgöra anslagsavtalet med dig. I de fall en institution eller motsvarande är avtalspart grundar vi behandlingen på en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna administrera och fullgöra anslagsavtalet med dig som forskare.

Lagringstid

För administration av din anslagsansökan sparas dina personuppgifter så länge du har en skiss eller ansökan som antingen är avslagen, beviljad eller avslutad och som är knuten till ditt användarkonto.

För administration av ditt användarkonto sparas dina personuppgifter under tiden du har ett användarkonto.

För administration av avtal om anslag sparas dina personuppgifter under projekttiden och därefter under den tid som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt bokföringslagen.

Sprida information om forskning, forskningsresultat och om Afa Försäkrings verksamhet

Vi behandlar dina personuppgifter för att sprida information om forskningsprojekt (t.ex. för att kunna sammanfatta och publicera information kring beviljade forskningsprojekt), forskningsresultat samt Afa Försäkrings verksamhet och verksamhetsmål via olika kommunikationskanaler samt via våra samarbetspartners.

Kategorier av uppgifter
 • Namn

 • Kontaktuppgifter

 • Anställningsuppgifter

 • Fotografier

 • Filmupptagning

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att kunna publicera och sprida relevant information om forsknings­projekt, forskningsresultat, information om Afa Försäkrings verksamhet och dess verksamhets­mål.

I samband med att vi publicerar information om forskning, forskningsresultat eller om Afa Försäkrings verksamhet kommer endast finansiell information om själva projektet att publiceras (dvs. beviljat anslag till projektet i fråga).

Lagringstid

Dina uppgifter sparas tills vidare.

Hantera och underhålla relationer

Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig, t.ex. genom att informera om våra kommande seminarier och event samt utlysningar, skicka nyhetsbrev och pressmeddelanden som vi tror att du kan vara intresserad av.

Kategorier av uppgifter
 • Namn

 • Kontaktuppgifter

Laglig grund för behandlingen

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Afa Försäkrings berättigade intresse av att underhålla vår relation med dig som intressent till Afa Försäkrings verksamhet.

Lagringstid

Dina uppgifter sparas under tiden du har ett användarkonto.

2. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

 • Dig själv

Afa Försäkring samlar in personuppgifter om dig från flera olika källor. Det gör vi för att kunna hantera dina ärenden hos oss. Framförallt får vi personuppgifter direkt från dig.

3. Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi i förekommande fall tjänsteleverantörer (t.ex. inom ramen för IT-tjänster samt konsult- och skribentuppdrag), som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

Pappa och son tillsammans

Så behandlar vi dina person­uppgifter

Inom Afa Försäkring hanterar vi dagligen person­uppgifter av olika slag. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina person­uppgifter till oss.