Vad är en arbetsskada?

Socialförsäkringsbalken (SFB) har fyra olika definierade begrepp för arbetsskada, dessa är:

 • Olycksfall i arbetet

 • Färdolycksfall

 • Arbetssjukdom

 • Smitta (i vissa fall)

I detta avsnitt beskrivs begreppen Olycksfall i arbetet, Färdolycksfall, Arbetssjukdom och Smitta enligt SFB. Hur prövning för godkännande av arbetsskada sker beskrivs i avsnittet Prövning av arbetsskada.

Olycksfall i arbetet

Generellt angående ersättningsbart olycksfall

Förutsättningen för att ett olycksfall ska godkännas enligt SFB och TFA-KL är att olycks-fallet har ett samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Olycksfallet ska, som huvudregel, alltså ske på arbetsområdet där den försäkrade utför sitt arbete. Utöver det egentliga arbetet gäller rätten till ersättning även vid olycksfall som inträffar under exempelvis tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren.

Ett olycksfall är enligt SFB och TFA-KL en händelse som är kortvarig och i viss mån ovanlig och oförutsedd.

Dit räknas till exempel när någon halkar eller snubblar på något och faller omkull och skadar sig, skär sig på en kniv eller maskindel, fastnar eller klämmer sig i en maskin eller annat föremål, träffas med ett slag av ett föremål eller dylikt. Ett smärttillstånd som uppkommit medan man utför arbete innebär inte automatiskt att det kan betraktas som ett olycksfall. Det avgörande är händelseförloppet, alltså om skadan uppstod i en kortvarig, ovanlig och oförutsedd situation.

Som olycksfall bedöms också överfall eller hot som leder till fysisk eller psykisk skada.

Försäkrings­skyddet gäller även om skadan orsakats av att den skadade brutit mot säkerhetsföreskrifter eller på annat sätt varit omdömeslös eller oaktsam. En arbetstagare kan dock förlora sitt försäkringsskydd om hon eller han skadas vid handlingar som är främmande för själva arbetet, till exempel under lek, okynne eller om hon eller han börjar slåss med arbetskamrater.

Olycksfall vid färd i samband med tjänsteresa, kurs eller liknande omfattas av för­säkring­arna. Fackliga förtroendevalda har motsvarande skydd under färd på arbets­tid, om färden beror på den fackliga verksamheten.

Vid arbete i hemmet

Avgörande för om en skada ska bedömas som en arbetsskada enligt TFA-KL är vilken anknytning (samband) som skadan har med arbetet. Skadefall i hemmet bedöms i princip enligt samma regler som vid skada i arbetet. Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med att den anställda utför sina arbetsuppgifter. Däremot gäller försäkringen inte vid aktiviteter i hemmet i största allmänhet.

Färdolycksfall

Olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet räknas som färdolycksfall. Färden anses påbörjad respektive avslutad när tröskeln till den egna bostaden passeras. Vid avvikelser från den vanliga vägen, eller vid ledighet för att uträtta egna angelägenheter gäller inte SFB och TFA-KL.

Två avvikelser godtas dock. Den ena är avvikelse från den direkta färdvägen för att hämta eller lämna barn på förskola. Den andra avvikelsen som accepteras är vid samåkning om samåkningen sker regelbundet och om den valda färdvägen är en naturlig väg för samåkningen.

Stannar en arbetstagare kvar på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och arbetar övertid gäller för­säkring­arna, men däremot inte om hon eller han stannat kvar på arbetsplatsen av privata skäl.

Färdskador som täcks av trafikskadelagen omfattas av SFB men inte av TFA-KL. Trafik­skadelagen gäller för skador som uppkommer vid trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon, med andra ord är det trafikförsäkringen som gäller och inte TFA-KL.

Färd i samband med måltidsraster mellan arbetsplats och måltidsställe eller för inköp av mat eller dryck till måltid på arbetsstället omfattas av SFB och TFA-KL. Däremot godtas inte avvikelser för matvaruinköp till det privata hushållet. 

Arbetssjukdom (annan skadlig inverkan)

Med skadlig inverkan i arbetet menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt. SFB och TFA-KL har ett generellt skadebegrepp vilket innebär att oavsett vad det är i arbetsmiljön som leder till ohälsa så kan skadan 
prövas. Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är:

 • tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som kan leda till rygg- eller ledbesvär

 • ensidigt arbete som kan orsaka muskel- och senskador

 • farliga ämnen som kan ge upphov till eksem, allergier, luftvägsbesvär och cancer

 • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan ge upphov till psykiska besvär eller psykosomatiska sjukdomar som till exempel magsår eller hjärtbesvär

 • vibrationer som kan skada blodkärl, nerver och leder

 • buller som kan ge upphov till hörselskador.

Smitta

Generellt angående ersättningsbar arbetsskada vid smitta

Som arbetsskada anses:

 • Smitta som har uppkommit vid ett laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs.

 • Vissa smittsamma sjukdomar (bland annat salmonella, gulsot, TBC och covid-19) om den försäkrade smittats•vid arbete i sjukvårdsinrättning
  • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person
  • vid omhändertagande eller hantering av smittförande djur eller material.

 • Sjukdom som är eller som när skadan inträffade var klassificerad som en
  samhällsfarlig sjukdom och sjukdomen har ådragits i arbete.

OBS! Om den smittsamma sjukdomen uppkommit till följd av ett olycksfall i arbetet till exempelvid ett stick på en kanyl så gäller reglerna för olycksfall och omfattar då alla slags smittsamma sjukdomar

Vid smitta av covid-19 som ådragits i till exempel vårdarbete

Covid-19 ingår i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till förordning (1977:284) om arbetsskade­försäkring och statligt personskadeskydd. Det innebär att smittan kan räknas som arbetsskada och under vissa förutsättningar ge rätt till ersättning enligt TFA-KL.

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd