Risk­styrning

Riskhanterings­processen består av tre steg: risk­styrning, löpande risk­hantering och riskrapportering. Risk­hantering ingår i den process för intern kontroll som utformats för att ge en rimlig försäkran om att verksamhetens mål uppnås.

I Afa För­säkring tjänste­pensions­aktiebolag är det:

  • Bolags­stämman som utser styrelsen. Bolags­stämman utser också externrevisorer som har till uppgift att granska försäkringsbolagens räkenskaper och års­redovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av försäkringsbolaget

  • Styrelsen som fattar beslut om det samlade risktagandet. Styrelsen utser bland sina ledamöter fyra utskott, Finansutskottet, Försäkrings­utskottet, Revisionsutskottet och Presidium, för att bereda frågor inför styrelsebeslut inom sina respektive områden. Finansutskottet bereder frågor om företagens finansiella risker.

    Försäkrings­utskottet bereder styrelsebeslut om försäkrings­mässiga frågor. Vid vissa specifika frågeställningar såsom premiesättningen och ORSA samordnas mötena mellan Finans- och Försäkrings­utskottet. Revisionsutskottet bereder ärenden till styrelsen i frågor som bland annat avser finansiell rapportering, operativa risker, intern styrning och kontroll, regel­efterlevnad, intern och extern revision, redovisning, skatt samt revisorer. Presidiet bereder ersättningsfrågor och fungerar som rådgivare till verkställande direktören i verksamhetsfrågor. Till styrelsen rapporterar den oberoende granskningsfunktionen Internrevision. Internrevisionen är den funktion som granskar och utvärderar den interna styrningen och kontrollen i försäkringsföretagen, och

  • Verkställande direktören (VD) som utser ansvarig för funktionen för risk­hantering. Funktionen har till uppgift att ge en allsidig och saklig bild av företagets risker samt föreslå ändringar i styrdokument och processer som funktionens iakttagelser om risk­hantering ger anledning till. VD utser även ansvarig för funktionen för regel­efterlevnad, som har till uppgift att följa upp att verksamheten drivs enligt interna och externa regelverk. VD utser slutligen den operativa ledningen för verksamheten, företags­ledningen.

Det löpande risk­hanterings­arbetet leds av bolagets verkställande direktör. För att bistå med styrningen av verksamhetens finansiella risker och försäkringsrisker utser VD ett ALM-råd (Asset Liability Management, ALM) med representanter från Kapital­förvaltningen, Aktuarie, Ekonomi och Riskfunktionen ALM-rådet har till uppgift att bereda frågor avseende den finansiella styrningen, vilket bland annat innebär att ta fram förslag till hur solvens- och premiemålen ska uppnås.

Företags­ledningen ansvarar för styrningen mot verksamhets­målen genom en för alla risker gemensam riskmodell. Vid kris eller hot om kris har företagen en av VD särskilt utsedd och tränad krisledning.