Risk­styrning

Riskhanterings­processen består av tre steg: risk­styrning, löpande risk­hantering och riskrapportering. Risk­hantering ingår i den process för intern kontroll som utformats för att ge en rimlig försäkran om att verksamhetens mål uppnås.

I Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, Afa Livförsäkringsaktiebolag och i Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag är det:

  • Bolagsstämman som utser styrelsen. Bolagsstämman utser också externrevisorer som har till uppgift att granska försäkringsbolagens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av försäkringsbolaget

  • Styrelsen som fattar beslut om det samlade risktagandet. Styrelsen utser bland sina ledamöter fyra utskott, Finansutskottet, Försäkringsutskottet, Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet, för att bereda frågor inför styrelsebeslut inom sina respektive områden. Finansutskottet bereder frågor om företagens finansiella risker.

    Försäkringsutskottet bereder styrelsebeslut om försäkringsmässiga frågor. Vid vissa specifika frågeställningar såsom premiesättningen och ORSA samordnas mötena mellan Finans- och Försäkringsutskottet. Revisionsutskottet bereder ärenden till styrelsen i frågor som bland annat avser finansiell rapportering, operativa risker, intern styrning och kontroll, regelefterlevnad, intern och extern revision, redovisning, skatt samt revisorer. Ersättningsutskottet bereder ersättningsfrågor och fungerar som rådgivare till verkställande direktören i verksamhetsfrågor. Till styrelsen rapporterar den oberoende granskningsfunktionen Internrevision. Internrevisionen är den funktion som granskar och utvärderar den interna styrningen och kontrollen i försäkringsföretagen, och

  • Verkställande direktören (VD) som utser ansvarig för funktionen för riskhantering. Funktionen har till uppgift att ge en allsidig och saklig bild av företagets risker samt föreslå ändringar i styrdokument och processer som funktionens iakttagelser om riskhantering ger anledning till. VD utser även ansvarig för funktionen för regelefterlevnad, som har till uppgift att följa upp att verksamheten drivs enligt interna och externa regelverk. VD utser slutligen den operativa ledningen för verksamheten, företagsledningen.

Det löpande riskhanteringsarbetet leds av bolagets verkställande direktör. För att bistå med styrningen av verksamhetens finansiella risker och försäkringsrisker utser VD ett ALM-råd (Asset Liability Management, ALM) med representanter från Kapitalförvaltningen, Aktuarie, Ekonomi och Riskfunktionen ALM-rådet har till uppgift att bereda frågor avseende den finansiella styrningen, vilket bland annat innebär att ta fram förslag till hur solvens- och premiemålen ska uppnås.

Företagsledningen ansvarar för styrningen mot verksamhetsmålen genom en för alla risker gemensam riskmodell. Vid kris eller hot om kris har företagen en av VD särskilt utsedd och tränad krisledning.