Regel­efterlevnad

Inom Afa För­säkring finns en särskild funktion som ska utgöra ett stöd för att verksamheten drivs enligt gällande regler (compliance). Funktionen för regel­efterlevnad ska utgöra ett stöd för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande externa regler och interna regler samt i enlighet med god standard, avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska löpande se till att berörda medarbetare får information om nya eller ändrade regler och om det behövs utbilda i gällande och nya regelverk. Funktionen ska även på ett lämpligt och effektivt sätt följa upp efterlevnaden av regler inom Afa För­säkring. Funktionen är direkt underställd verkställande direktören.