Regel­efterlevnad

Inom Afa Försäkring finns en särskild funktion som ska utgöra ett stöd för att verksamheten drivs enligt gällande regler (compliance). Funktionen för regelefterlevnad ska utgöra ett stöd för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande externa regler och interna regler samt i enlighet med god standard, avseende den tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen ska löpande se till att berörda medarbetare får information om nya eller ändrade regler och om det behövs utbilda i gällande och nya regelverk. Funktionen ska även på ett lämpligt och effektivt sätt följa upp efterlevnaden av regler inom Afa Försäkring. Funktionen är direkt underställd verkställande direktören.