Intern­revisorer

Funktionen för internrevision är en oberoende, objektiv säkringsfunktion med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i organisationen.

  • Funktionen ska hjälpa organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i risk­hantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.

  • Funktionen för internrevision ska även ge rådgivning avseende intern styrning och kontroll utifrån bedömd nytta för verksamheten och under förutsättning att det inte uppkommer någon intressekonflikt som påverkar funktionens oberoende.