ILO-förteckningen

ILO-förteckningen är en lista över yrkes­sjukdomar. Listan är framtagen av ILO (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

Listan sammanställer sjukdomar som kan vara orsakade av jobbet. Det är dessa arbetssjukdomar som vi på Afa Försäkring kan pröva utan att Försäkringskassan först godkänt arbetsskadan.

Yrkes­sjukdomarArbete som medför expo­nering för risker*
1YrkessjukdomarPneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
2YrkessjukdomarSjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
3YrkessjukdomarSjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
4YrkessjukdomarAstma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
5YrkessjukdomarExtrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning).Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
6YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
7YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
8YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
9YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
10YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
11YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
12YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
13YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
14YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
15YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av koldisulfid.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
16YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
17YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
18YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av bensen eller dess homologer.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
19YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
20YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
21YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar därav, svavelväte.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
22YrkessjukdomarHörselnedsättning orsakad av buller.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
23YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver).Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
24YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
25YrkessjukdomarSjukdomar orsakade av joniserande strålning.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete som medför expo­nering av joniserande strålning.
26YrkessjukdomarHudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete som medför expo­nering för den aktuella risken.
27YrkessjukdomarPrimär hudcancer orsakad av tjära, beck, mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substanser.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete som medför expo­nering för den aktuella risken.
28YrkessjukdomarLungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest.Arbete som medför exponering för risker*Allt arbete som medför expo­nering för den aktuella risken.
29YrkessjukdomarInfektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som medför särskilt stor risk för smitta.Arbete som medför exponering för risker*a) Hälsovårds- och laboratoriearbete b) Veterinärarbete c) Hantering av djur, djurkroppar, delar av djurkropp och handelsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur, djurkroppar eller delar av djurkroppar d) Annat arbete som medför särskilt stor risk för kontaminering

* När den här förteckningen tillämpas tas hänsyn till exponeringens art och grad. 

Person med gipsad arm.

Försäkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din försäkring i kollektivavtalet.

Person som sitter vid dator.

Anmäl din arbetsskada

Om du drabbats av en arbetsskada, anmäler du den till oss här.