ILO-förteckningen

ILO-förteckningen är en lista över yrkes­sjukdomar. Listan är framtagen av ILO (Internationella arbetsorganisationen). Det är ett FN-organ som arbetar med arbetslivsfrågor i hela världen.

Listan sammanställer sjukdomar som kan vara orsakade av jobbet. Det är dessa arbetssjukdomar som vi på Afa För­säkring kan pröva utan att Försäkrings­kassan först godkänt arbetsskadan.

Yrkes­sjukdomarArbete som medför expo­nering för risker*
1Pneumokonioser orsakade av fibrosframkallande mineralpartiklar (silikos, antrakosilikos, asbestos) och silikotuberkulos förutsatt att silikos i väsentlig grad orsakat arbetsoförmågan eller döden.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
2Sjukdomar i andningsorganen orsakade av hårdmetalldamm.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
3Sjukdomar i andningsorganen orsakade av damm av bomull (byssinos), lin, hampa eller sisal.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
4Astma orsakad av sensibiliserande eller irriterande ämnen som kan ge dessa effekter och som förekommer i arbetsprocessen.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
5Extrinsic allergisk alveolit och sviter därav orsakade av inandning av organiska dammpartiklar (enligt bestämmelser i landets lagstiftning).Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
6Sjukdomar orsakade av beryllium eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
7Sjukdomar orsakade av kadmium eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
8Sjukdomar orsakade av fosfor eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
9Sjukdomar orsakade av krom eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
10Sjukdomar orsakade av mangan eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
11Sjukdomar orsakade av arsenik eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
12Sjukdomar orsakade av kvicksilver eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
13Sjukdomar orsakade av bly eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
14Sjukdomar orsakade av fluor eller giftiga föreningar därav.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
15Sjukdomar orsakade av koldisulfid.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
16Sjukdomar orsakade av toxiska halogenderivat av alifatiska eller aromatiska kolväten.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
17Sjukdomar orsakade av bensen eller dess giftiga homologer.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
18Sjukdomar orsakade av giftiga amino- och nitroderivat av bensen eller dess homologer.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
19Sjukdomar orsakade av nitroglycerin eller andra estrar av salpetersyra.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
20Sjukdomar orsakade av alkoholer, glykoler eller ketoner.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
21Sjukdomar orsakade av kvävande gaser: kolmonoxid, cyanväte eller toxiska föreningar därav, svavelväte.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
22Hörselnedsättning orsakad av buller.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
23Sjukdomar orsakade av vibrationer (rubbningar i muskler, senor, ben, leder, perifera blodkärl eller perifera nerver).Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
24Sjukdomar orsakade av arbete i komprimerad luft.Allt arbete där arbetstagaren blir utsatt för denna risk.
25Sjukdomar orsakade av joniserande strålning.Allt arbete som medför expo­nering av joniserande strålning.
26Hudsjukdomar orsakade av fysiska, kemiska eller biologiska faktorer som ej tagits upp under andra rubriker.Allt arbete som medför expo­nering för den aktuella risken.
27Primär hudcancer orsakad av tjära, beck, mineralolja, antracen eller föreningar, produkter eller rester av dessa substanser.Allt arbete som medför expo­nering för den aktuella risken.
28Lungcancer eller mesoteliom orsakade av asbest.Allt arbete som medför expo­nering för den aktuella risken.
29Infektions- eller parasitsjukdomar förvärvade i yrkesarbete som medför särskilt stor risk för smitta.a) Hälsovårds- och laboratoriearbete b) Veterinärarbete c) Hantering av djur, djurkroppar, delar av djurkropp och handelsvaror som kan ha blivit kontaminerade av djur, djurkroppar eller delar av djurkroppar d) Annat arbete som medför särskilt stor risk för kontaminering

* När den här förteckningen tillämpas tas hänsyn till exponeringens art och grad. 

Ladda ner listan

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Person som sitter vid dator.

Anmäl din arbetsskada

Om du drabbats av en arbetsskada, anmäler du den till oss här.