KAP-­KL: Särskild avtals­pension

Särskild avtals­pension är en del av KAP-KL och finns i två former:

  • Överens­kommelse om särskild avtals­pension. En anställd och en arbetsgivare kan komma överens om särskild avtals­pension. Inga ålders­ eller arbetstidsregler finns, utan särskild avtals­pension bygger på en enskild överens­kommelse mellan arbetsgivaren och den anställda. Det går att komma överens om antingen hel eller partiell särskild avtals­pension.

  • Särskild avtals­pension för personal i räddningstjänsten. Personal i räddningstjänsten som arbetar i utryckningsstyrka och som uppfyller krav på ett visst antal års tjänstgöring har rätt till särskild avtals­pension tidigast vid 58 års ålder. Från och med 2023 får en anställd som kvalificerat sig för denna avtals­pension möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att avstå rätten till särskild avtals­pension i utbyte mot ett särskilt tillägg till pensionsavgiften till KAP­KL om 12 procent på den pensionsgrundande lönen.

Särskild avtals­pension (hel eller partiell) enligt överens­kommelse

Reglerna för särskild avtals­pension för anställda hos kommunal arbetsgivare är flexibla. Det finns en åldersgräns för hel särskild avtals­pension som kan utbetalas som längst till och med kalendermånaden innan den anställda fyller 66 år.

Särskild avtals­pension är dock en överens­kommelse vars innehåll arbetsgivare och arbetstagare förfogar över, vilket gör att det inte finns hinder att komma överens om att avtals­pensionen fortsätter att gälla även efter 66 års ålder. I övrigt regleras varken pensionsnivåer eller pensioneringens omfattning. Detaljerna kommer arbetsgivaren och den anställda överens om i varje enskilt fall.

En sådan överens­kommelse mellan arbetsgivare och anställd kan gälla hel eller partiell särskild avtals­pension. Partiell särskild avtals­pension kan högst motsvara den minskade sysselsättningsgraden.

Partiell särskild avtals­pension kan längst betalas till dess att den anställda fyllt 67 år, men det finns inte något hinder att överenskomma om att avtals­pensionen fortsätter även efter denna ålder. I vart fall betalas hel särskild avtals­pension ut till och med kalendermånaden innan den anställda fyller 66 år.

Arbetsgivaren och den anställda kan fritt komma överens om villkoren för särskild avtalspensionering, exempelvis:

  • Omfattningen av den särskilda avtals­pensionen, hel eller partiell.

  • Från vilken tid den särskilda avtals­pensionen ska betalas ut.

  • Vilken pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget som ska gälla.

  • Om arbetsgivaren ska fortsätta betala in pensionsavgift enligt KAP-KL för
    den anställda under tiden som hon eller han uppbär särskild avtals­pension.

  • Om andra förvärvsinkomster under tiden med särskild avtals­pension ska räknas av så att den särskilda avtals­pensionen minskas (så kallad samordning).

  • Om, vid partiell särskild avtals­pension, den ska upphöra (huvudregeln) eller inte om sysselsättningsgraden i anställningen ändras eller anställningen upphör på den anställdas initiativ.

Särskild avtals­pension för anställda i räddningstjänsten

Rätten till denna särskilda avtals­pension tillkommer anställda inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka. Om den anställda har arbetat i räddningstjänsten i minst 30 år varav minst 25 av dessa år i utryckningsstyrka får hon eller han rätt att avgå från anställningen med särskild avtals­pension. Den särskilda avtals­pensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställda fyller 65 år.

Under tiden som den anställda får särskild avtals­pension fortsätter arbetsgivaren att betala in pensionsrätt enligt KAP-KL till 65 års ålder. Den anställdas pensionsrätt i AKAP-KR/KAP-KL fortsätter med andra ord att växa trots att hon eller han gått i pension. Däremot påverkas den allmänna pensionen negativt, eftersom lönen bortfaller.

Möjlighet att komma överens om att avstå den särskilda avtals­pensionen

En nyhet som infördes 2023 är att en anställd som har rätt till särskild avtals­pension inom räddningstjänsten har möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att avstå pensionen. Vid en sådan överens­kommelse ska arbetsgivaren betala in ett särskilt tillägg av pensionsavgift till KAP-KL om 12 procent på den pensionsgrundande lönen. Det förutsätter att arbetsgivaren och den anställda också enats om vilka arbetsuppgifter som den anställda ska utföra med hänsyn till hans eller hennes behov, förutsättningar och önskemål samt arbetsgivarens kompetensbehov. En sådan överens­kommelse gäller för ett år i taget om inte annat överenskommits. Den anställda har rätt att behålla sin grundlön i förhållande till sysselsättningsgraden oavsett vilka arbetsuppgifter som överens­kommelsen avser.

Pensionens storlek

Under tiden med särskild avtals­pension för anställda som omfattas av AKAP-KR är ersättningsnivån 73,5 procent av pensionsunderlaget vid beräkningstidpunkten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. I pensionsunderlagets skikt 7,5 – 20 inkomstbasbelopp och 20-30 inkomstbasbelopp är pensionsnivåerna desamma som i KAP-KL:s förmånsbestämda ålderspension.

Anställda från och med den 1 januari 2023 utan tidigare varaktig anställning inom Räddningstjänsten

Anställda från och med den 1 januari 2023 utan tidigare varaktig an­ställning inom Räddningstjänsten har inte rätt till Särskild avtals­pension (SAP-R). Under vissa förutsättningar och under tid med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka betalas 2 000 kr per månad som en extra pensionsavsättning som den anställda kan välja att istället få utbetald som lön. De som var anställda före den 1 januari 2023 kan välja att avsäga sig sin framtida rätt till SAP-R helt och gå över till den nya modellen med ett tillägg på 2 000 kronor per månad. Även anställd före 1 januari 2023 som inte kan uppfylla tidsvillkoren för SAP-R får tillägget på 2 000 kronor per månad.

Alla som är anställda inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till ett utökat stöd för karriärplanering och kompetensutveckling. Det gäller oavsett om an­ställning skett före eller efter årsskiftet 2022/2023. Syftet är att vidga möjlighet till fortsatt arbete när huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka inte längre är möjlig.

Pension till efterlevande enligt KAP-KL

KAP-KL:s efterlevandepension beskrivs i kapitlet Dödsfall.

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd