Underlag för pensionsersättning

Underlaget är den sjukpenninggrundande inkomst som du har hos din arbetsgivare. Även sådan inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas med i underlaget. Underlaget räknas sedan om med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Hur mycket som avsätts beror på nedsättningen av arbetsförmågan. Om du till exempel har halv föräldrapenning/graviditetspenning från Försäkringskassan betalas halva pensionspremien.