Pensionsavgift

Underlaget är den sjukpenninggrundande inkomst som du har hos din arbetsgivare. Även sådan inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas med i underlaget. Underlaget räknas sedan om med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Hur mycket som avsätts beror på nedsättningen av arbetsförmågan. Om du till exempel har halv sjukersättning från Försäkringskassan betalas halva pensionspremien.