Premiebefrielseförsäkring

När du arbetar betalar arbetsgivaren in pensionspremien till din tjänstepension, vilket de inte gör när du har sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, föräldrapenning eller graviditetspenning. Under den perioden kan du istället ansöka om pensionsavsättning från premiebefrielseförsäkringen.

1

1 Gäller det dig?

Gäller för dig som är:
•privat anställd arbetare
•kooperativt anställd arbetare
•företagare som tecknat egen försäkring
•vissa kooperativt anställda tjänstemän. Läs om vilka tjänstemän som kan omfattas

(Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund).

Och har något av följande:
•sjukpenning
•rehabiliteringspenning
•sjukersättning eller aktivitetsersättning
•arbetsskadelivränta

och har:
•en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
•varit frisk minst 25 procent veckan innan du blev sjukskriven

Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 22 år.
Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas. 
Läs mer om när försäkringen gäller

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler. 
Läs mer om efterskydd

Gäller för dig som är:
•privat anställd arbetare
•kooperativt anställd arbetare
•företagare som tecknat egen försäkring
•vissa kooperativt anställda tjänstemän. Läs om vilka tjänstemän som kan omfattas 


Som fått föräldrapenning från 2000-01-01 eller senare och/eller haft graviditetspenning från och med 2012-01-01.

(Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du vända dig till din arbetsgivare eller fackförbund).

Försäkringen gäller om du:
•är föräldraledig och tar ut föräldrapenning
•får graviditetspenning
•en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
•har arbetat minst 25 procent veckan innan du tar ut din föräldraledighet

Från den 1 januari 2023 gäller försäkringen från och med den månad du fyller 22 år.
Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av de kompletterande pensionspremierna.
Läs mer om åldersregler.

Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn (VAB) eller vid de så kallade pappadagarna (10-dagarna).

2

2 Vilken pensionsavsättning lämnas?

Från och med 2012 är premien 4,5% av din sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30%.

Läs mer om underlag till pensionsavsättning.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Vilken premie som avsätts varierar mellan de olika kollektivavtalen.

Läs mer om vad som gäller inom de olika avtalen för sjukskrivning och arbetsskada.

Läs mer om vad som gäller inom de olika avtalen för föräldraledighet.

3

3 Anmäl och sök ersättning

Vid sjukdom och arbetsskada

När du anmäler till sjukförsäkringen (AGS) eller arbetsskadeförsäkringen (TFA) anmäler du samtidigt till Premiebefrielseförsäkring.

Vid föräldraledighet och graviditet 

När du ansöker om föräldrapenningtillägg (FPT) ansöker du automatiskt om premiebefrielse. Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om du inte har rätt till föräldrapenningtillägg. 

Du loggar in med BankID.

Du kan också göra en anmälan via telefon, 0771 88 00 99. Sjukdom och arbetsskada kan du även anmäla via blankett.