Frågor och svar

Allmänna försäkringsfrågor

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.
Premiebefrielseförsäkringen gäller för dig som:

  • är privat anställd arbetare
  • är kooperativt anställd arbetare
  • företagare som har tecknat egen försäkring

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

När du är sjukskriven tar Premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till din tjänstepension. När du anmäler sjukskrivning eller arbetsskada anmäler du samtidigt till Premiebefrielseförsäkringen. Försäkringen betalar din pensionsavgift i din arbetsgivares ställe om du får:

Försäkringen gäller från första arbetsdagen och så länge du är anställd. Den gäller till och med månaden innan du fyller 65 år.

  • Från den 1 januari 2022 gäller försäkringen från och med den månad man fyller 23 år.

Innan dess gällde följande åldersgränser:

  • 1 januari - 31 december 2021 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 24 år.
  • 1 januari 2008 - 31 december 2020 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 25 år.
  • 1 januari 2001 - 31 december 2007 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 21 år.
  • 2000 - 2001 gällde försäkringen från och med den månad man fyllde 22 år.

Kompletterande pensionspremier kan även betalas inom vissa kollektivavtal. Det finns ingen undre åldersgräns för att omfattas av kompletterande pensionspremier. När dessa premierna kan betalas beror på vilket kollektivavtal du jobbar inom. Läs mer om vad som gäller för de olika avtalen.  

Ja. För Avtalspension SAF-LO kan du läsa mer på Foras hemsida om hur du väljer förvaltare. För Kooperationens avtalspension (KAP) kan du läsa mer på Pensionsvalets hemsida.

På de flesta arbetsplatser finns en eller flera försäkringsrådgivare som kan ge dig mer information om Premiebefrielseförsäkringen. Du kan även kontakta oss på 08-696 41 80 eller skicka meddelande.

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Det gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din anställning och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring, och fortfarande har en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Försäkringen vid sjukdom eller arbetsskada gäller även i vissa fall när anställningen har tagit slut, så kallat efterskydd. Efterskyddstiden gäller om du blir sjukskriven inom 90 dagar efter att din anställning har upphört och du uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring. Du ska fortfarande ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Efterskyddet börjar gälla från och med 1 januari 2000. 

Anmälan

Normalt gör du ingen särskild anmälan för att få premiebefrielse. Den görs samtidigt som du gör sjukanmälan eller anmälan om arbetsskada.

Om du är arbetslös och omfattas av efterskydd, kan du få premiebefrielse från första sjukpenningdagen. Du anmäler på samma sätt som när du gör sjukanmälan.

Medarbetare kan anmäla via vår digitala anmälan på hemsidan eller via blankett. Arbetsgivare kan göra en anmälan för medarbetares räkning genom att ringa oss på 08-696 41 80.

Förlängd livränta

Förlängd livränta berör försäkrade som var arbetsskadade vid övergången från gamla STP till nya Avtalspension SAF-LO vid årsskiftet 1995/1996. Syftet är att dessa försäkrade skall tjäna in Avtalspension SAF-LO även under arbetsskadetiden. Reglerna för förlängd livränta är en del av övergångsreglerna i Avtalspension SAF-LO. Försäkringsgivare är AFA Trygghetsförsäkring.

Förlängd livränta berör försäkrade som var arbetsskadade vid överången från gamla STPK till nya avtalspension inom KFO-LO vid årsskiftet 1996/1997. Syftet är att dessa försäkrade skall tjäna in till den kooperativa avtalspensionen (KAP) även under arbetsskadetiden. Reglerna för förlängd livränta är en del av övergångsreglerna i KAP. Försäkringsgivare är Afa Trygghetsförsäkring.

Försäkrad som den 31 december 1995 omfattades av STP och uppbar arbetsskadelivränta som samordnas med förtidspension eller som vid denna tidpunkt var sjuk och i direkt anslutning till denna sjukperiod beviljas sådan arbetsskadelivränta till följd av en arbetsskada som inträffat före år 1996.

Försäkrad som den 31 december 1996 omfattades av STPK och uppbar arbetsskadelivränta som samordnas med förtidspension eller som vid denna tidpunkt var sjuk och i direkt anslutning till denna sjukperiod beviljas sådan arbetsskadelivränta till följd av en arbetsskada som inträffat före år 1997.

Den förlängda livräntans storlek bestäms av antalet tillgodoräknade STP-år under arbetsskadetid och anställningstid samt av den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Från och med 1996 beräknas den förlängda livräntan i proportion till nedsättningen av arbetsförmågan.

Den förlängda livräntans storlek bestäms av antalet tillgodoräknade STP-år alternativt STPK-år under arbetsskadetid och anställningstid samt av den genomsnittliga årsinkomsten. Den förlängda livräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Från och med 1996 beräknas den förlängda livräntan för den som omfattades av STP i proportion till nedsättningen av arbetsförmågan. Från och med 1997 beräknas förlängda livräntan för den som omfattades av STP i proportion till nedsättningen av arbetsförmågan.

Om du omfattades av STP vid insjuknandet betalas förlängd livränta ut av AMF från och med den månad man fyller 65 år och är livsvarig.

Om du omfattades av STPK vid insjuknandet betalas förlängd livränta ut av Folksam från och med den månad man fyller 65 år och är livsvarig. 

Sjuklivränta

Sjuklivränta berör försäkrade som var sjuka/förtidspensionerade vid övergången från gamla STP till nya Avtalspension SAF-LO vid årsskiftet 1995/1996. Syftet är att dessa försäkrade skall tjäna in Avtalspension SAF-LO även under sin sjuktid. Reglerna för sjuklivränta är en del av övergångsreglerna i Avtalspension SAF-LO. AFA Sjukförsäkring är försäkringsgivare.

Sjuklivränta berör försäkrade som var sjuka/förtidspensionerade vid övergången från gamla STPK till nya avtalspension inom KFO-LO vid årsskiftet 1996/1997. Syftet är att dessa försäkrade skall tjäna in till den kooperativa avtalspensionen (KAP) även under sin sjuktid. Reglerna för sjuklivränta är en del av övergångsreglerna i KAP. Afa Sjukförsäkring är försäkringsgivare.

Försäkrad som omfattades av STP den 31 december 1995 uppbar förtidspension eller som vid denna tidpunkt var sjuk och som i direkt anslutning till denna sjukperiod beviljas förtidspension eller sjukersättning/aktivitetsersättning.

Försäkrad som omfattades av STPK den 31 december 1996 uppbar förtidspension eller som vid denna tidpunkt var sjuk och som i direkt anslutning till denna sjukperiod beviljas förtidspension eller sjukersättning/aktivitetsersättning. 

Sjuklivräntans storlek bestäms av antalet STP-år alternativt STPK-år under sjuktiden och den genomsnittliga årsinkomsten. Sjuklivräntan är 10 procent av den genomsnittliga årsinkomsten. Sjuklivräntan beräknas i proportion till nedsättningen av arbetsförmågan, t ex försäkrad som beviljats halv sjukersättning/aktivitetsersättning får halv sjuklivränta.

Om du omfattades av STP vid insjuknandet betalas sjuklivräntan ut av AMF från och med den månad man fyller 65 år och är lilvsvarig.

Om du omfattades av STPK vid insjuknandet betalas sjuklivräntan ut av Folksam från och med den månad man fyller 65 år och är livsvarig.