Ersättning

Underlaget är den sjukpenninggrundande inkomst som man har hos sin arbetsgivare. Även sådan inkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas med i underlaget. Underlaget räknas sedan om med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Hur mycket som avsätts beror på nedsättningen av arbetsförmågan. Om man till exempel har halv sjukersättning från Försäkringskassan betalas halva pensionspremien.