Premiebefrielseförsäkring sjukdom/arbetsskada

När en medarbetare är sjukskriven tar Premiebefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning till medarbetarens tjänstepension. När medarbetaren anmäler sjukskrivning eller arbetsskada anmäler han eller hon automatiskt till Premiebefrielseförsäkring.

1

1 Vem är försäkrad?

Premiebefrielseförsäkringen gäller för den som är:

  • privat anställd arbetare
  • kooperativt anställd arbetare
  • företagare som tecknat egen försäkring
2

2 När gäller försäkringen?

För att försäkringen ska betala pensionspremien i arbetsgivarens ställe ska medarbetaren ha något av följande:

  • sjukpenning
  • rehabiliteringspenning
  • sjuk- eller aktivitetsersättning
  • arbetsskadelivränta

och ha:

  • en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
  • varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft

Från den 1 januari 2008 gäller försäkringen från och med den månad medarbetaren fyller 25 år. 

Läs mer om åldersregler

Om medarbetaren inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler. 

Läs mer om efterskydd

3

3 Vilken ersättning kan lämnas?

Från och med 2012 motsvarar premien 4,5% av medarbetarens sjukpenninggrundande inkomst för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lönedelar över 7,5 inkomstasbelopp är premien 30%.

Läs mer om ersättning