Person med skyddsmask svetsar

Foto: Johnér Bildbyrå

Avångsbidrag (AGB) – första året med nya omställningsavtalet

StatistikPublicerad 16 november 2023

Villkoren för ersättning från avgångs­bidraget, AGB, ändrades under 2022. I den här rapporten tittar vi på hur förändringarna har påverkat utfallen i försäkringen under det första året sen de trädde i kraft.

Här kan du se en inspelad version av ett seminarium som hölls i oktober om det nya omställningsavtalet.

Om försäkringen för avgångs­bidrag

AGB har funnits sedan 1965 och omfattar privatanställda arbetare. Försäkringen kan ge ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, vid uppsägning på grund av visstidsanställning eller vid uppsägning på grund av sjukdom, beroende på vilket avtal man omfattas av.

Försäkringen ger ersättning i form av ett engångsbelopp som baseras på ålder. För att ha rätt till ersättningen ska man vara över 40 år och ha arbetat inom kollektivet i minst 5 år.

Diagrammet visar inflödet av ärenden, procentuellt fördelade per år för de fackförbund som har tecknat kollektivavtalen och har flest ärenden per år.

Diagram som visar inflödet av ärenden till AGB fördelat över de olika fackförbunden.

Bakgrund och det nya huvudavtalet

I Sverige har vi flera lagar som reglerar förhållanden på arbets­marknaden, till exempel lagen om anställningsskydd, LAS. Under 2022 började nya ändringar i LAS att gälla. Som en följd av detta tecknade arbets­marknadens parter, LO, Svenskt näringsliv och PTK, ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Det nya huvudavtalet trädde i kraft den 1 oktober 2022 och påverkade villkoren i AGB.

Kortfattat innebär förändringarna att försäkringen kan ge ersättning vid arbetsbrist, vid uppsägning på grund av tidsbegränsad an­ställning eller sjukdom.

Alla fackförbund har inte anslutit sig till det nya huvudavtalet. För de som inte anslutit sig gäller ersättning på grund av arbetsbrist. I rapporten kan du se vilka som anslutit sig, och vilka som inte gjort det.

Det första året med de nya villkoren

Det är datumet för anställningens sista dag som avgör vilka villkor som uppsägningen ska förhålla sig till. Afa För­säkring har beviljat cirka 5 000 ärenden med sista anställningsdag under perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2023. 40 procent av dessa beviljades enligt det nya huvudavtalet. Majoriteten gällde arbetsbrist, 1 procent hade en visstidsanställning och 2 procent hade en an­ställning som avslutats på grund av hälsoskäl.

Diagrammet visar beviljade ärenden där sista anställningsdagen var under perioden 1 oktober 2022 – 30 september. Diagrammet visar också fördelningen av ärenden som omfattades av det nya huvudavtalet och de som inte gjorde det.

Diagram som visar andelen ärenden till AGB som omfattades av det nya huvudavtalet eller inte.

Typfall

Den typiske mannen och den typiska kvinnan som fick ersättning genom det nya huvudavtalet var i 50-årsåldern, tillhörde IF Metalls avtalsområde och blev uppsagd på grund av arbetsbrist.

Press­meddelande om rapporten

Avgångs­bidrag, AGB – så blev första året med nya omställningsavtalet

Vill du veta mer om vår statistik?

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas kan vi erbjuda värdefull kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro i arbetslivet.

Collage av bilder för Statistikrapporter

Kontakta oss om statistik

analys@afaforsakring.se

Prenumerera på statistik­rapporter

Få statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro direkt i din e-post samma dag som statistik­rapporterna släpps.

Din e-postadress lagras för att löpande kunna skicka information du har valt att prenumerera på. I samtliga utskick medföljer en länk där du kan avsluta din prenu­meration. Mer information om hur Afa För­säkring hanterar dina person­uppgifter och vilka rättigheter du har finns under Person­uppgifter.

Staplar i ett diagram.

Våra senaste statistik­rapporter

Vi publicerar kontinuerligt statistik­rapporter baserade på försäk­rings­ären­den från vår skadedatabas. Här hittar du våra senaste rapporter.

Grafisk illustration med pajdiagram, staplar, procenttecken och utvecklingskurva.

Ta fram egen statistik med vårt verktyg

Med vårt statistikverktyg kan du ta fram egen statistik ur vår skadedatabas. Där finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper.