Avgångs­bidrag, AGB – så blev första året med nya omställningsavtalet

Pressmeddelande
16 november 2023klockan 07.00

Under 2022 förändrades villkoren för försäkringen för Avgångs­bidrag, AGB, som omfattar privatanställda arbetare. En ny rapport från Afa För­säkring beskriver hur de nya villkoren i omställningsavtalet från 2022 påverkat utfallen i den kollektiv­avtalade försäkringen Avgångs­bidrag, AGB, under det första året efter det att det nya avtalet trädde i kraft.

– I den här rapporten beskriver vi hur det nya avtalet, som trädde i hösten 2022, har påverkat utfallen i den kollektivavtalade försäkringen Avgångsbidrag, AGB, under det första året med det nya omställningsavtalet, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring. 

Därför förändrades villkoren i Avgångsbidraget, AGB, för ett år sedan

Bakgrunden till förändringarna i Avgångsbidraget, AGB, är att förändringar av LAS trädde i kraft under 2022 och som en följd av det tecknade arbetsmarknadens parter, LO, Svenskt Näringsliv och PTK, ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Det nya huvudavtalet, som trädde i kraft den 1 oktober 2022, medförde även förändringar i den kollektivavtalade försäkringen Avgångsbidrag, AGB. Alla fackförbund inom LO har dock inte skrivit under det nya huvudavtalet. I rapporten nämns vilka förbund som valt att ansluta sig till det nya huvudavtalet och vilka som valt att inte göra.

5 000 ärenden har beviljats enligt de nya AGB-villkoren

Det är friställningsdatumet, det vill säga datumet när en anställning avslutas, som avgör vilka villkor som uppsägningen ska regleras efter. 

– Under det första året med de nya villkoren har cirka 5 000 ärenden med friställningsdatum under perioden 1 oktober 2022 till 30 september 2023 beviljats av Afa Försäkring, säger Anna Weigelt.

2 procent uppsagda på grund av hälsoskäl

Omställningsstödet utökades hösten 2022 från att bara ha omfattat de som sägs upp på grund av arbetsbrist till att även omfatta de som sägs upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad anställning. 

– Majoriteten av de 5 000 ärendena som beviljades enligt huvudavtal, beviljades på grund av arbetsbrist. 1 procent av de uppsagda hade en visstidsanställning och 2 procent hade anställningar som hade avslutats på grund av hälsoskäl, säger Anna Weigelt.

– En förklaring till att uppsägning på grund av hälsoskäl utgör en mindre andel av ärendena är att uppsägning på grund av hälsoskäl kan ske enbart om andra möjligheter till fortsatt anställning är utredda. Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp anställda under pågående sjuk- eller rehabiliteringspenning. Arbetsgivaren har rätt att säga upp på grund av hälsoskäl om arbetstagaren har en sjukdom som är varaktig och om arbetsgivaren inte har möjlighet att erbjuda något annat arbete.

Så har AGB-försäkringen nyttjats de senaste 10 åren

Sedan 2013 har det i genomsnitt inkommit knappt 11 000 AGB-ärenden per år. Antalet ansökningar om AGB-ersättning ökade markant under pandemiåret 2020. Under 2021 minskade inflödet och återgick till 10-årsperiodens genomsnittliga nivå. Under 2022 var inflödet lägre än under ett normalår. Under 2023 förväntas en ökning jämfört med 2022.

Mer information:

Statistiken i rapporten Avgångsbidrag, AGB – första året med nya omställningsavtalet kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten beskriver hur de nya villkoren från 2022 påverkat utfallen i försäkringen AGB. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats. https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/analys-och-statistik/kortrapport-statistik-avgangsbidrag-omstallningsavtal

Se ett seminarium om nya omställningsavtalet
Den 12 oktober 2023 arrangerade Afa Försäkring ett seminarium om det nya omställningsavtalet. Där gavs en grund­läggande beskrivning av innehållet och reglerna i det nya omställningsavtalet, samt en rapport om ärendeutvecklingen för det första året. Seminariet spelades in och går att läsa om och se i efterhand: https://www.afaforsakring.se/om-oss/nyheter/nya-omstallningsforsakringen  

Fakta om Avgångsbidrag (AGB) 
Avgångsbidrag (AGB) har funnits sedan 1965 och omfattar privatanställda arbetare. Under 2022 förändrades villkoren för ersättning. Avgångsbidrag (AGB) är en kollektivavtalad försäkring som kan ge ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Ersättning kan också betalas ut vid uppsägning på grund av sjukdom eller på grund av avslutande av en tidsbegränsad anställning. AGB gäller arbetare med kollektivavtal inom privat sektor. AGB ger ersättning i form av ett engångsbelopp beroende på ålder (2023: 38 870 kr – 56 525 kr). Anmälan måste ske inom två år från friställningsdatumet (preskription).

Kontakt: 
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter:
https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum