Frågor och svar

Ersättningen från oss är ett komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan. Läs mer om vilken ersättning som gäller för dig.

Sjukförsäkringen gäller för dig som är något av följande:

 • privat anställd arbetare
 • kooperativt anställd arbetare
 • anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag
 • företagare som har tecknat egen försäkring

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat anställda tjänstemän, men det finns undantag.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Du ska anmäla till oss:

 • när du har varit sjukskriven i mer än 14 dagar (privat och kooperativt anställd)
 • när du har varit sjukskriven i mer än 90 dagar (anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag). Om arbetsgivaren inte betalar sjuklön dag 15 - 90 kan du ha rätt till ersättning från oss under den perioden. Anmäl i så fall när arbetsgivaren inte längre betalar sjuklön.

Till anmälan

Du får dagsersättning som längst till och med dag 360 i sjukperioden. Efter det kan du inte få ytterligare dagsersättning.

Om din sjukskrivning skulle leda till att du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, så kan du få månadsersättning från oss. Skicka då en kopia av Försäkringskassans beslut om sjukersättning och en kopia av ditt senaste läkarintyg. Du kan skicka in kopiorna digitalt eller via post.

Vid vilken ålder slutar försäkringen att gälla?

Som anställd på ett privat företag eller inom kooperationen kan du få ersättning som längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Som anställd inom kommun, region, kommunalt företag eller Svenska kyrkan kan du få ersättning som längst till och med månaden innan du fyller 66 år.

Om du är anställd inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag upphör försäkringen tidigare om du:

 • får rätt till särskild ålderspension enligt PFA eller motsvarande förmån enligt andra pensionsbestämmelser
 • avgår med rätt till ålderspension eller visstidspension enligt PA-KL eller motsvarande äldre pensionsbestämmelser

Om du är privat eller kooperativt anställd kan du få ersättning under dagarna 15-360 i sjukperioden. Om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen.

Jobbar du inom kommuner och regioner, Svenska kyrkan eller vissa kommunala bolag kan du få ersättning från dag 91 och som längst till och med dag 360 i sjukperioden. Arbetsgivaren betalar i regel sjuklön de första 90 dagarna. Om arbetsgivaren betalar sjuklön kortare tid än 90 dagar kan du få ersättning från oss från dag 15.

Till anmälan

Du kan få ersättning vid sjukdom och olycksfall om du har rätt till sjukpenning eller om du har sjuk- eller aktivitetsersättning.

Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i minst 90 dagar.

Du kan räkna med tidigare anställningar två år bakåt i tiden, från den dagen då din nuvarande anställning började. Du får även räkna tidigare anställningstid hos arbetsgivare som tecknat försäkringsavtal om AGS, AGS-KL, ITP eller KTP.

Du ska också:

 • ha en sjukpeninggrundande inkomst (SGI) bestämd av Försäkringskassan
 • ha varit frisk minst 25 procent veckan innan försäkringen trädde i kraft

Om du inte längre är anställd eller har varit frånvarande under en längre tid gäller särskilda regler om efterskydd.

Om du är sjukskriven kortare tid än tre månader behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg. Om du blir sjukskriven mer än tre månader så skickar du in en kopia av läkarintyget för den tredje sjukskrivningsmånaden. Efter det behövs inga fler intyg då vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkringskassan varje månadsskifte.

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Dagsersättning betalas ut när vi fått veta att Försäkringskassan har betalat sjukpenning. Uppgifter om när sjukpenning har betalats ut får vi direkt från Försäkringskassan.

Månadsersättning betalas ut den 25:e varje månad. När den 25:e i månaden inträffar på en lördag, söndag, dag före helgdag eller på en helgdag, betalar vi ut ersättningen den vardag som ligger närmast före den 25:e.

Utbetalningsdagar

När du anmäler via vår hemsida behöver du inte skicka någon kopia av läkarintygen. Fyll i diagnoskoden (vad du är sjukskriven för) istället. Den står på läkarintyget.

Om du anmäler via pappersblankett behöver du skicka med kopia av alla dina läkarintyg.

 

 

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje period.

Ja, då lämnar sjukförsäkringen ersättning på den del som du är sjukskriven.

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under 720 dagar efter att din anställning har upphört eller om du är frånvarande från arbetet en längre tid, till exempel tjänstledig.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Om du blir sjuk under efterskyddstiden förbrukas inte efterskyddsdagar de dagar som du får sjuklön, sjukpenningsjuk- och aktivitetsersättning.

När upphör efterskydd?

Efterskydd upphör om du:

 • inte längre har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
 • har varit anställd i sammanlagt 180 dagar hos arbetsgivare, en eller flera, som inte har tecknat vår sjukförsäkring (AGSAGS-KL)
 • får rätt till motsvarande förmåner på annat sätt, till exempel sjukpension enligt ITP-planen eller sjukpension enligt statens pensionsavtal
 • lämnar anställningen utan att iaktta avtalsenlig uppsägningstid

Om försäkringen gäller för dig när anställnigen upphör så kan den fortsätta att gälla i ytterligare 720 friska dagar, förutsatt att du har kvar din sjukpenninggrundande inkomst.

Med friska dagar menas att de dagar som du får sjuklön enligt sjuklönelagen, sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning inte förbrukar efterskyddsdagar.

Efterskydd upphör om du:

 • inte längre har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
 • har varit anställd i sammanlagt 180 dagar hos arbetsgivare, en eller flera, som inte har tecknat vår Sjukförsäkring, AGSAGS-KL
 • får rätt till motsvarande förmåner på annat sätt, till exempel sjukpension enligt ITP-planen eller sjukpension enligt statens pensionsavtal
 • lämnar anställningen utan att iaktta avtalsenlig uppsägningstid

Vi skickar pengarna genom Swedbank. Du behöver anmäla ditt kontonummer på swedbank.se/kontoregister. Det ska du göra om du har ett konto hos Swedbank eller annan svensk bank. Om du inte anmäler kontonummer får du en utbetalningsavi med posten.
Swedbanks hemsida.

På de flesta arbetsplatser finns en eller flera försäkringsinformatörer som kan ge dig mer information. Du kan även kontakta vårt kundcenter på 0771-88 00 99 eller skicka ett meddelande.

Om försäkringen gäller för dig fortsätter den att gälla som tidigare i ytterligare sex månader. Efter det kan försäkringen fortsätta att gälla i ytterligare 720 friska dagar, förutsatt att du har kvar din sjukpenninggrundande inkomst.

Om du blir sjuk under efterskyddstiden förbrukas inte efterskyddsdagar de dagar som du får sjuklön, sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Efterskydd upphör om du:

 • inte längre har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd av Försäkringskassan
 • har varit anställd i sammanlagt 180 dagar hos arbetsgivare, en eller flera, som inte har tecknat vår Sjukförsäkring, AGSAGS-KL
 • får rätt till motsvarande förmåner på annat sätt, till exempel sjukpension enligt ITP-planen eller sjukpension enligt statens pensionsavtal
 • lämnar anställningen utan att iaktta avtalsenlig uppsägningstid

Ja, vi gör skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.

Nej, du behöver inte friskanmäla dig. Den informationen får vi från Försäkringskassan.